Bezpečnost potravin

Přehled fytosanitárních předpisů EU

Vydáno: 9. 2. 2021
Autor: ÚKZÚZ

Informace ÚKZÚZ

Přinášíme souhrn nových fytosanitárních předpisů, které vstoupily v platnost v závěru roku  2020,  týkajících  se  rostlinolékařských  pasů, změn     zákazů  dovozu  a  zvláštních požadavků  na  dovoz  rostlin  a  rostlinných  produktů  do  EU,  včetně požadavků stanovených  pro dovoz  nesadbových  hlíz  bramboru  ze  Spojeného  království,  a  uznání rovnocennosti rozmnožovacího materiálu a sadby vyprodukovaných v EU a ve Spojeném království.

V závěru  roku  2020  vstoupila  v platnost  nová  prováděcí  nařízení  Komise,  jejichž některá ustanovení  mají  praktický  dopad  na  profesionální provozovatele, kteří se zabývají produkcí rozmnožovacího materiálu rostlin a obchodem s ním. 

Od  1.  ledna  2021  nabyly  účinnosti změny  fytosanitárních  opatření  v důsledku „Dohody o vystoupení Spojeného království z EU (tzv. Brexitu)“. 

Tato stručná informace má  sloužit k základní orientaci  v těchto  nových fytosanitárních předpisech.

Prováděcí  nařízení  Komise  (EU)  2020/1770 se   týká   rostlinolékařských   pasů.  Rostlinolékařské  pasy  přikládané  ke stanoveným rostlinným  komoditám  při  jejich přemísťování na území EU musí obsahovat předepsané prvky. Jedním z těchto prvků je tzv. „kód vysledovatelnosti“. Tento kód však nemusí být uváděn na rostlinolékařských pasech pro rostliny  určené  k pěstování,  které  jsou  připraveny  takovým  způsobem,  že  jsou  použitelné k prodeji  konečným  uživatelům  bez  jakékoli  další  přípravy  a  neexistuje  žádné  riziko  šíření karanténních a dalších rizikových škodlivých organismů pro EU.

Pro rostliny vyjmenované v prováděcím nařízení Komise (EU) 2020/1770 musí být však kód vysledovatelnosti  uveden  i v rostlinolékařských pasech připojených k rostlinám pro konečné uživatele.

Těmito  rostlinami  jsou rostliny  rodů  citroník  (Citrus)  a  kávovník  (Coffea)  a  dále  druhy levandule zoubkatá (Lavandula dentata), lilek brambor (Solanum tuberosum), mandloň obecná (Prunus dulcis), oleandr obecný (Nerium oleander), olivovník evropský (Olea europea) a vítod myrtolistý (Polygala myrtifolia).

Prováděcí  nařízení  Komise  (EU)  2020/2210 mění  vdůsledku  Brexitu některé  přílohy prováděcího  nařízení  (EU)  2019/2072,  které  stanovuje  konkrétní  ochranná  opatření  proti škodlivým  organismům  rostlin (a  to  přílohy    III,    VI,    VII,    IX,    X,    XI    a    XII).  Vzhledem  k tomu,  že  Spojené  království  se  ve  vztahu  k EU stává třetí zemí,  stanovuje  tento  předpis zákazy dovozu a zvláštní požadavky na dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů ze Spojeného království do EU.

Protože však ustanovení „Protokolu o Irsku a Severním Irsku“ současně upravuje zvláštní status Severního  Irska,  nevztahují  se  tyto  zákazy  a  požadavky  na  území  Severního  Irska,  a  tento předpis navíc   uznává   existenci   chráněných zón  vůči  určitým  škodlivým  organismům vymezených na území Severního Irska.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2211 mění v důsledku Brexitu přílohu VI prováděcího nařízení (EU) 2019/2072. Toto nařízení zařazuje Spojené království do seznamu třetích zemí, odkud  je  povolen  dovoz  nesadbových  hlíz  bramboru  do  EU,  pokud  Spojené  království každoročně předloží Komisi výsledky šetření potvrzující, že se během předchozího roku na jeho    území    nevyskytovala    bakterie    Clavibacter    sepedonicus, původce   bakteriální kroužkovitosti bramboru.

Prováděcí  rozhodnutí  Komise  (EU)  2020/2219 potvrzuje   a   uznává   rovnocennost   rozmnožovacího  materiálu  a  sadby  zeleniny,  kromě  osiva,  a  rozmnožovacího  materiálu  ovocných  rostlin  a  ovocných  rostlin  určených  k  produkci  ovoce,   vyprodukovaných  ve  Spojeném království, s   materiálem vyprodukovaným v členských státech EU.

Prováděcí  nařízení  Komise  (EU)  2020/1825 nemá  přímý  dopad  na  profesionální provozovatele.  Jeho  hlavním  cílem  bylo  upravit  prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 tak, aby bylo Komisi umožněno snáze přijímat určité dočasné zákazy nebo zvláštní požadavky, týkající se dovozu anebo přemísťování určitých komodit v případech, kdy je třeba řešit určitá aktuální fytosanitární rizika.

 

 

Zdroj: ÚKZÚZ