Bezpečnost potravin

Pravidla soutěže na FB a Instagramu – Česká cechovní norma

Vydáno: 4. 8. 2022
Autor: PK ČR

Soutěž vyhlášená Potravinářskou komorou ČR

V době 3. 8. – 13. 10. 2022 probíhá na Facebooku „Potravinářská komora České republiky“ a na Instagramu @potravinarskakomora soutěž o roční předplatné časopisu CT TEST a další věcné ceny.

Soutěžní výzva:

Soutěž! Ve hře je 10 předplatných časopisu CZ TEST, vstupenky na veletrh Země živitelka 2022 v Českých Budějovicích, kuchařky a další věcné dárky.  

Jak se zapojit do soutěže?

Na Facebooku „Potravinářská komora České republiky“ přidejte jako komentář k soutěžnímu příspěvku fotografii konkrétního výrobku s logem Česká cechovní norma (ČCN) (www.cechovninormy.cz). Každý týden (od středy do středy) proběhne na FB nová výzva, kam budete fotografie v konkrétním týdnu vkládat.

Na Instagramu přidejte na svůj profil fotografii konkrétního výrobku s logem Česká cechovní norma (www.cechovninormy.cz), a označte na ní @potravinarskakomora, přidejte hashtag #čcn2022 a dejte follow @potravinarskakomora. Soutěžit můžete až do 12. 10. 2022, každý týden ohlásíme jednoho šťastného výherce.

Ve čtvrtek 13. 10. 2022 vybereme ze všech došlých fotografií za celou dobu trvání soutěže (za 10 týdnů) jednoho výherce potravinového balíčku s nejzajímavějšími výrobky od členů Potravinářské komory ČR.

Úplná pravidla:

Trvání soutěže: 3. 8. – 13. 10. 2022, vyhlášení výherců každý čtvrtek

 1. Do soutěže může účastník přihlásit fotografie od 3. 8. 2022 do 12. 10. 2022, 23:59. Fotka musí být nahraná na FB a Instagram v období 3. 8. – 12. 10. 2022.
 2. Jedná se o fotografie výrobků, které najdete v prodejní síti v České republice a nesou označení kvality Česká cechovní norma.
 3. Každý čtvrtek po dobu 10 týdnů vybereme 1 výherce. Na závěr soutěže vybereme jednoho hlavního výherce. Výherci budou vybíráni porotou složenou ze zástupců organizátora.
 4. Soutěží se o celoroční předplatné časopisu CZ TEST, knihy, vzdělávací publikace a další materiály Potravinářské komory ČR, hlavní cena je potravinový balíček.
 5. Výherci budou o svých výhrách informováni pod soutěžním příspěvkem v komentářích. Dále obdrží soukromou zprávu na jejich profilu, kde budou informováni o dalším postupu. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s průběhem doručování výher. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze vymáhat soudně.
 6. Výhry budou zasílány poštou, předání hlavní výhry (potravinového balíčku) proběhne v sídle PK ČR, Praha 10. Výsledky budou rovněž zveřejněny na sociálních sítích a v článku na webových stránkách komory.
 7. Autoři odměněných fotografií musí na požádání prokázat, že jsou skutečnými autory, že fotografie je původní a že není stažena z žádných webových stránek či ze sociálních sítí. 
 8. V soutěži může každý soutěžící získat pouze jednu cenu (může být oceněn pouze jednou v rámci 10 týdnů); hlavní cenu potom může získat každý, bez ohledu na to, zda již byl v minulých 10 týdnech oceněn.
 9. Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.
 10. Osoby mladší 18 let musí mít k účasti v soutěži souhlas zákonného zástupce. Týdenní výhry zasíláme poštou nebo přes Zásilkovnu. Hlavní cenu si musí výherce převzít/vyzvednout osobně nebo vyslat pověřenou osobu. Pokud si výherce hlavní výhru nevyzvedne do uvedeného termínu, výhra propadne pořadateli. 
 11. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů. Sdílením soutěžního příspěvku vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže a současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů a fotografií poskytnutých v rámci soutěže Česká cechovní norma / Potravinářské komory ČR, s.r.o. IČ: 63110652 za účelem další komunikace týkající se soutěže.

  Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení je nezbytný pro účast v soutěži. Obdrží – li organizátor soutěže nesouhlas nebo žádost o výmaz z databáze, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného účastníka v této soutěži bez náhrady.

  Tento výslovný souhlas správci a zpracovateli zahrnuje zejména souhlas k užití osobních údajů pořadatelem: jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo popisné, město/obec a PSČ) a e-mail, s případným zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení a město/obec na výherní listině. Vzhledem ke skutečnosti, že součástí soutěže jsou nebo mohou být autorská díla soutěžících, uděluje také tímto každý soutěžící (resp. účastník soutěže) souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, díla nebo jeho částí pořadatelem pro marketingové účely spojené s touto soutěží a s propagací jeho výrobků a / nebo obchodní účely s těmito výrobky spojenými, a to zdarma, neomezeně časem i teritoriem.

  Dále soutěžící zapojením do soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo v podobě fotografie, případně komentáře, kterou předá do soutěže je jeho dílem a/nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této soutěže i po soutěži a dle pravidel této soutěže. Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního příspěvku v této soutěži si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti se soutěžním příspěvkem, je odpovědný účastník soutěže. V případě další potřeby užití takového díla pořadatelem (rozuměj nad rámec výše uvedený v těchto pravidlech) soutěžící potvrzuje, že v návaznosti na vznesený požadavek pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Soutěžící však není povinen s užitím podle předchozí věty souhlasit. Za toto užití soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění. 

 12. Další důležité podmínky soutěže

  Získat výhru je možné pouze do okamžiku ukončení soutěže. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže v souladu s § 84–90 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění občanského zákoníku, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádné jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.

  Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže. Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.

  Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poš­kozování jména pořadatele či organizátora nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vznik­nout.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla soutěže měnit.

Pořadatelem i organizátorem soutěže je Potravinářská komora České republiky.
V Praze dne 3.8.2022
 

Zdroj: PK ČR