Bezpečnost potravin

Požadavky na provozovny stravovacích služeb s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek

Vydáno: 12. 5. 2020
Autor: Ministerstvo zdravotnictví

Podmínky stanovené MZ ČR

V provozovnách je třeba dodržovat následující pravidla:

 • Zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 m, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu;
 • venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 m od kolemjdoucích osob, ledaže venkovní prostory provozovny od okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest;
 • provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 m, včetně čekací zóny provozovny;
 • při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky;
 • zákazníkům je umožněn přístup na záchod ve vnitřních prostorech provozovny; provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech provozovny udržovali povinný odstup;
 • dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků;
 • v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé 2 hodiny;
 • zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu;
 • v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění covid-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny;
 • provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření.

 

Další doporučující opatření:

 • Zajistěte minimální fyzický kontakt mezi lidmi, a to zejména ve vnitřních prostorách provozoven.
 • Pokud to je proveditelné, nastavte režim práce ve vnitřních prostorách provozovny tak, aby pracovní prostory při výkonu práce jednotlivých pracovníků umožňovali co největší možný vzájemný odstup.
 • Případnou úpravou provozních podmínek a režimu zajistěte minimální odstup 1,5 m mezi zákazníky navzájem a mezi skupinami zákazníků:
  • uvnitř provozovny (s výjimkou hostů u stejného stolu),
  • ve frontě,
  • u terminálů,
  • pokladen,
  • u výdeje.
 • V provozovnách, kde je to provozně proveditelné zajistěte co největší odstup mezi obsluhujícím personálem a zákazníkem (například provoz pokladen, objednávkové terminály, výdeje, atd.).
 • Osobní ochranné prostředky použité k zakrytí dýchacích cest musí být udržovány v čistotě, musí být podle svého charakteru v předem nastavených pravidelných intervalech měněny a vhodným způsobem hygienicky likvidovány nebo sanitovány. K těmto účelům vytvořte vnitřní pokyn, aby s rouškami bylo zacházeno bezpečným způsobem.
 • Ve vnitřních prostorách zajistěte, aby zákazníci konzumovali občerstvení vsedě a zabraňte nadměrnému přeplnění provozovny. V případě potřeby a podle vhodnosti vymezte koridory pro pohyb hostů v provozovně (například barevnými samolepícími páskami apod.).
 • Ve všech provozovnách včetně venkovních zahrádek zajistěte odstup stolů, tak aby vzdálenost osob sedících u různých stolů byla alespoň 1,5 metru.
 • Režimová opatření zpracujte do vnitřních pokynů a proškolte personál.
 • Udržujte veškerá zařízení a prostory v čistotě a dodržujte běžné hygienické/sanitační postupy zavedené v provozovně podle stávající legislativy.
 • Obyčejné detergenty a čistící a sanitační prostředky používané podle návodu a schválené pro tyto účely působí podpůrně i v rámci prevence šíření SARS-CoV-2.
 • Dbejte na zvýšenou frekvenci úklidu a sanitaci prostor pro zákazníky. Úklid toalet by měl být prováděn nejlépe každou hodinu. Zajistěte, aby na toaletách byl vždy dostupný toaletní papír, a v prostorách pro umývání rukou, aby byly dostupné papírové utěrky či ubrousky a možnost dezinfekce rukou.
 • Zvýšenou pozornost věnujte pravidelnému úklidu a mytí stolů, případně židlí a dalších předmětů, kterých se dotýkají či s nimi manipulují zákazníci.
 • Po celou pracovní dobu dbejte na časté umývání rukou mýdlem pod tekoucí pitnou vodou a zajistěte, aby bylo k jejich utírání vždy dostatek jednorázových ubrousků nebo ručníků. Umývání rukou personálu by mělo být nastaveno s ohledem na charakter vykonávané činnosti. Doporučeno je minimálně každých 60 minut, vždy však po manipulaci s rizikovými materiály a předměty (např. přepravními bednami, dokumenty od dodavatele při předávkách, platebními kartami, penězi apod.).
 • Důrazně upozorněte personál, že použití dezinfekce na ruce nenahrazuje pravidelné a časté mytí rukou vodou a mýdlem!
 • Nastavte striktní zákaz práce v obuvi a oděvu, ve kterém pracovník přichází a odchází domu.
 • Zaměstnanci provozovny nesmí vykazovat příznaky jakéhokoliv akutního respiračního či střevního onemocnění (teplota, rýma, kašel, časté kýchání a smrkání, průjem, zvracení). Zajistěte kontrolu dodržování tohoto důležitého pokynu vedoucím směny. Nemocný personál nesmí mít přístup na pracoviště provozovny!
 • V prostorách provozovny, pokud to provozní a hygienické podmínky umožňují, často větrejte a udržujte, pokud možno otevřená okna. V případě, že v provozovně používáte vzduchotechniku ve všech prostorách, zvyšte výměnu vzduchu (zvýšit výkon vzduchotechniky, u systémů řízených kontrolou koncentrace CO2, snížit práh spínání např. na 400 – 600 ppm). Vzduchotechniku se doporučuje zapínat cca 2 hodiny před začátkem provozu, vypnout/nepoužívat rotační výměníky tepla (včetně entalpických výměníků vlhkosti). Využívejte všechny možnosti podtlakového odvětrávání (ventilátory) ve všech prostorách, na toaletách i v kuchyňských prostorech.
 • Vypněte/nepoužívejte recirkulační systémy (které nepřivádí čerstvý vzduch) – např. klimatizační split jednotky. Nepoužívat čističky vzduchu, které nemají hepa filtr. Další informace na: www.szu.cz
 • Vhodným způsobem informujte o dodržování vysokého stupně osobní hygieny zákazníky/spotřebitele / provozovny (například letáčky na stolech, vývěsky u vchodů do provozovny, informace s upozorněním na toaletách) jako prevence všech respiračních a střevních onemocnění.
 • Obsluhující personál by měl minimalizovat manipulaci s penězi (bankovkami a mincemi), upřednostňována by měla být bezkontaktní platba platebními kartami či mobilním telefonem.
 • Opakovaně školte zaměstnance v pravidlech k dodržování osobní a provozní hygieny!
 • Věnujte zvýšený dohled nad prováděním běžné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v souladu s nastaveným sanitačním plánem provozovny!
 • V provozovně a zejména na toaletách vyvěste plakáty propagující mytí rukou! V případě potřeby lze tyto informační letáky stáhnout na webových stránkách Státního zdravotního ústavu, případně krajských hygienických stanic.

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví