Bezpečnost potravin

Opatření obecné povahy – Polička, Pomezí a Květná – vodu z veřejného vodovodu lze používat jako pitnou pouze po převaření

Vydáno: 13. 8. 2019
Autor: KHS Pardubického kraje

Informace KHS Pardubického kraje

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako příslušný správní orgán podle § 82 odst. 2 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), vydává dle § 94a odst. 1 zákona, postupem podle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

S účinností od 12. 08.2019 se zakazuje používat vodu z veřejného vodovodu ve městě Polička a obcích Pomezí a Květná jako pitnou. Vodu z veřejného vodovodu je zde možno používat jako pitnou pouze po převaření.

Tento zákaz platí do odvolání.

Odůvodnění:
KHS vydává na základě zmocnění podle § 82 odst. 2 písm. a) a § 94 a odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví zákaz používat vodu z veřejného vodovodu ve městě Polička a obcích Pomezí a Květná jako pitnou. Vodu z veřejného vodovodu je zde možno používat jako pitnou pouze po převaření. Toto opatření obecné povahy je vydáno na základě předložení rozborů vody z veřejného vodovodu provozovaného společností VHOS, a.s., Předměstí, Nádražní 1430/6, 5710 01 Moravská Třebová – protokol o zkoušce č. 256/19/01 ze dne 8.08.2019 provedený ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v. v. i., Hudcova 296/70, 621 00 Brno. Těmito rozbory byla prokázána ve spotřebišti ve městě Polička a obci Pomezí přítomnost humánních norovirů, což jsou viry způsobující průjmová onemocnění a jsou pravděpodobně příčinou výskytu tohoto onemocnění ve městě Polička a obci Pomezí. Opatření se týká i obce Květná, která je zásobována ze stejných zdrojů. Na základě předběžných zjištění provozovatel vodovodu odstavil od sítě vrty V6 a V7 a do spotřebiště je dodávaná pouze voda soustavy Sebranice a Čistá. Průběžně jsou prováděna nápravná opatření a vzorkování vody v síti. Zrušení tohoto předběžného opatření bude možné až po laboratorním ověření zdravotní nezávadnosti ve vodovodní síti v Poličce, Pomezí a Květné.

Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.

MUDr. Jaroslav Říha
ředitel odboru hygieny obecné a komunální 

Vyvěšeno v sídle KHS dne: 12. 08. 2019                        

                                

Zdroj: KHS Pardubického kraje

 

Aktuální informace KHS Pardubického kraje k situaci v zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu Polička ze dne 8. 8. 2019

Konečné výsledky rozborů vzorků vody ze zdroje veřejného vodovodu V7 a vodovodní sítě na ulici Hegerova v Poličce, které byly KHS oznámeny dnešního dne 8. 8.2019 provozovatelem vodovodu, ukazují masivní kontaminaci vody bakteriemi fekálního původu, což nasvědčuje znečištění vody nejpravděpodobněji splaškovou vodou z kanalizace. Doplňující rozbor navíc prokázal přítomnost norovirů, které jsou nejčastějším původcem průjmových onemocnění. Zjištěný vysoký počet bakterií střevního původu by však pravděpodobně i sám o sobě postačoval k vyvolání průjmových obtíží u citlivějších osob.

Noroviry jsou malé odolné viry a patří mezi nejvíce infekční mikroorganismy. Inkubační doba je poměrně krátká (12 až 48 hodin). Onemocnění se projevuje až úporným zvracením a průjmy, někdy zvýšenou teplotou, Nákaza je přenosná z člověka na člověka, dále kontaminovanou potravou či vodou. Nutno počítat i s kontaminací povrchů v místnostech, kde se nemocný pohybuje. Onemocnění probíhá krátce a většinou se nakažená osoba rychle zotaví. I zde platí obecné pravidlo pozvolného přechodu na normální stravu.

Ochrana před těmito viry je obtížná, protože jsou odolné vůči většině dezinfekčních prostředků, včetně chlorových. Účinné jsou pouze přípravky se širokým spektrem účinku, kdy výrobce je deklaruje jako „plně virucidní“ přípravky. Pokud je v rodině nemocný, zcela zásadní význam má správná hygiena rukou. Proto je nezbytné důsledné mytí rukou, vyčlenění osobních věcí vč. ručníků. Rovněž je důležitá dezinfekce toalety a míst potřísněných zvratky a stolicí. Při splachování toalety nezapomeňte zavřít poklop, abyste zabránili infekčnímu aerosolu.

Po prodělání onemocnění se nevytváří imunita vůči původci, takže se osoba během života může nakazit opakovaně.

Provozovatel vodovodu i KHS provádějí další odběry vzorků vody k ověření její nezávadnosti po provedených opatřeních.

Odvolání současného doporučení k převařování vody bude možné až po opakovaném zjištění vyhovujících výsledku rozborů.

MUDr. Olga Hégrová
ředitelka protiepidemického odboru

Zdroj: KHS Pardubického kraje


Ilustrace: Grifart

 

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):