Bezpečnost potravin

Opatření EU k prevenci kontaminace potravin a krmiv dioxinem

Vydáno: 27. 10. 2011
Autor: Ing. Nehasilová

Nová pravidla navrhovaná Evropskou komisí by měla zvýšit transparentnost a bezpečnost potravin a krmiv.

Brusel – Pomocí čtyř nově koncipovaných opatření by chtěla Evropská komise ochránit spotřebitele a zemědělské podniky před kontaminací dioxinem. Nová legislativní úprava by měla vstoupit v platnost v polovině roku 2012.
 „Balíček opatření je reakcí Evropské unie na dioxinový skandál, který se vyskytl v loňské zimě. Měl by přispět k ještě větší bezpečnosti potravinového a krmivového řetězce“, uvedl John Dalli, eurokomisař pro zdraví a ochranu spotřebitele. Komise detailně zkoumala příčiny kontaminace dioxinem a následně koncipovala 4 konkrétní opatření:
 Za prvé krmivářské podniky, které zpracovávají surové oleje rostlinného původu, vyrábějí produkty z rostlinných olejů nebo tuky smíchávají, budou muset získat od příslušných úřadů povolení k činnosti, pouze registrace již stačit nebude.
Za druhé tuky, které jsou určeny pro potravinářské a krmivářské využití, bude nutné v průběhu výroby a transportu striktně oddělovat od tuků určených k technickým účelům. Na etiketě každého výrobku bude muset být explicitně deklarován způsob jeho použití. Toto ustanovení by mělo zajistit, že do potravinového řetězce nevstoupí žádné potraviny ohrožující lidské zdraví.
Za třetí je plánováno zavedení obligatorního minimálního testování na dioxin, plán by měl být harmonizován na úrovni EU. Vyšetřování bude zejména zaměřeno na spíše ohrožené výrobky v době, kdy se dostávají do krmivového řetězce, což by mělo zajistit efektivní využití zdrojů. Toto opatření by mělo usnadnit odhalení nedostatků a prosazení potravinového práva. Kromě toho by mohly krmivářské společnosti na základě výsledků testování na dioxin zlepšit svůj HACCP systém (analýza rizik a stanovení kritických bodů).
Pokud zkušenosti získané v průběhu času ukáží, že je nutná určitá úprava, bude možné provést takové změny na základě klauzule, která předjímá přezkoumání kontrolních povinností v odvětví.
Za čtvrté budou všechny laboratoře povinny hlásit nadlimitní hladinu dioxinu příslušným úřadům.
Tento návrh bude předložen k posouzení Evropskému parlamentu a Radě.
EU-Maßnahmen sollen Dioxinbelastung vorbeugen
[2011-10-24], www.agrarheute.com