Bezpečnost potravin

Novela vyhlášky č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků

Vydáno: 23. 3. 2022
Autor: Ministerstvo zemědělství

Nový právní předpis účinný od 1. 4. 2022

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 56/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 78/2018 Sb.

Hlavním cílem novely vyhlášky č. 231/2016 Sb. je zejména:

  • adaptace na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 z 15. 3. 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin (nařízení o úředních kontrolách),
  • promítnutí rozšíření zmocňovacího ustanovení v § 18 odst. 1 písm. m) bodu 4 zákona, které navazuje na možnost přihlédnutí k výsledkům zkoušení vzorků pro druhé odborné stanovisko ve smyslu ustanovení § 16 odst. 7 zákona,
  • doplnění nové přílohy k vyhlášce, která upravuje postup posouzení výsledku zkoušky pro druhé odborné stanovisko,
  • promítnutí novelizovaného znění § 16 odst. 6 až 8 zákona,
  • zohlednění praktických zkušeností s aplikací vyhlášky (např. okolnosti přepravy vzorku do laboratoře).

 

Vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění novely zákona č. 174/2021 Sb.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2022

Ke stažení zde: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=56&r=2022

 

Zdroj: MZe ČR