Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – listopad 2015

Vydáno: 21. 12. 2015
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/oj/2015/11/direct-access.html?ojYear=2015

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 2015/1991/EU, kterým se mění nařízení 555/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 479/2008/ES o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína
OJ L 290, 06/11/2015, s. 9
Prováděcí nařízení 2015/2000/EU, kterým se mění nařízení 546/2003/ES, 1342/2003/ES, 952/2006/ES, 826/2008/ES, 1295/2008/ES, 1296/2008/ES, 1272/2009/EU, 738/2010/EU a prováděcí nařízení 543/2011/EU a 511/2012/EU, pokud jde o oznamovací povinnosti v rámci společné organizace zemědělských trhů
OJ L 292, 10/11/2015, s. 4 

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST V POTRAVINOVÉM ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2015/1997/EU, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem C(2015) 7534)  
OJ L 291, 07/11/2015, s. 6
Prováděcí rozhodnutí 2015/2058/EU, kterým se mění a opravuje prováděcí rozhodnutí 2015/144/EU, kterým se stanoví postupy pro předkládání žádostí o granty a žádostí o platbu a pro poskytování souvisejících informací, pokud jde o nouzová opatření v souvislosti s nákazami zvířat uvedenými v nařízení 652/2014/EU (oznámeno pod číslem C(2015) 7807)
OJ L 300, 17/11/2015, s. 44
Prováděcí nařízení 2015/2062/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku „sisapronil“ 
OJ L 301, 18/11/2015, s. 7
Rozhodnutí 254/2014/EHP ze dne 12. prosince 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2015/2121]
OJ L 311, 26/11/2015, s. 1
Rozhodnutí 255/2014/EU ze dne 12. prosince 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2015/2122]
OJ L 311, 26/11/2015, s. 3
Rozhodnutí 256/2014/EU ze dne 12. prosince 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2015/2123]
OJ L 311, 26/11/2015, s. 4
Rozhodnutí 257/2014/EU ze dne 12. prosince 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2015/2124]
OJ L 311, 26/11/2015, s. 5

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2015/1981/EU, kterým se schvaluje formaldehyd uvolněný z dimorfolinomethanu jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 6 a 13 
OJ L 289, 05/11/2015, s. 9
Prováděcí nařízení 2015/1982/EU, kterým se schvaluje hexaflumuron jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 18 
OJ L 289, 05/11/2015, s. 13
Prováděcí nařízení 2015/2033/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky 2,4-D a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 298, 14/11/2015, s. 8
Prováděcí nařízení 2015/2046/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje látka Artemisia absinthium L. jako základní látka 
OJ L 300, 17/11/2015, s. 6
Prováděcí nařízení 2015/2047/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky esfenvalerát jako látky, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 300, 17/11/2015, s. 8
Prováděcí nařízení 2015/2069/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka hydrogenuhličitan sodný a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 301, 18/11/2015, s. 42
Nařízení 2015/2075/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro abamektin, desmedifam, dichlorprop-P, haloxyfop-P, oryzalin a fenmedifam v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 302, 19/11/2015, s. 15
Prováděcí nařízení 2015/2082/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje látka Arctium lappa L. jako základní látka 
OJ L 302, 19/11/2015, s. 85
Prováděcí nařízení 2015/2083/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje látka Tanacetum vulgare L. jako základní látka 
OJ L 302, 19/11/2015, s. 87
Prováděcí nařízení 2015/2084/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka flupyradifuron a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 302, 19/11/2015, s. 89
Prováděcí nařízení 2015/2085/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka mandestrobin a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 302, 19/11/2015, s. 93
Prováděcí nařízení 2015/2105/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka flumetralin jako látka, která se má nahradit, a mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 305, 21/11/2015
Prováděcí nařízení 2015/2198/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka reskalur a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 313, 28/11/2015, s. 35

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA 

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY 

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI 

10. OZNAČOVÁNÍ 

11. HMOTNOSTI A OBJEMY  

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY  

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY   

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 2015/1980/EU, kterým se opravuje nařízení 1235/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
OJ L 289, 05/11/2015, s. 6  

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU 

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení 2015/2063/EU o udělení neomezeného bezcelního přístupu na rok 2016 pro některé zboží pocházející z Norska a vzniklé zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení 510/2014/EU, do Evropské unie
OJ L 301, 18/11/2015, s. 10
Rozhodnutí 2015/2169/EU ze dne 1. října 2015 o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé
OJ L 307, 25/11/2015, s. 2 

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2015/2076/EU o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz čerstvého a zmrazeného vepřového masa pocházejícího z Ukrajiny
OJ L 302, 19/11/2015, s. 51
Prováděcí nařízení 2015/2079/EU o otevření a správě celní kvóty Unie pro dovoz čerstvého a zmrazeného hovězího a telecího masa pocházejícího z Ukrajiny
OJ L 302, 19/11/2015, s. 71 

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2015/2077/EU o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz vajec, vaječných výrobků a albuminů pocházejících z Ukrajiny
OJ L 302, 19/11/2015, s. 57
Prováděcí nařízení 2015/2078/EU o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz drůbežího masa pocházejícího z Ukrajiny
OJ L 302, 19/11/2015, s. 63
Prováděcí nařízení 2015/2184/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 312, 27/11/2015, s. 1 

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Rozhodnutí 2015/1987/EU ze dne 5. října 2015 o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu
OJ L 290, 06/11/2015, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2015/2022/EU, kterým se mění rozhodnutí 2008/866/ES o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz některých mlžů určených k lidské spotřebě z Peru, pokud jde o dobu použití uvedeného rozhodnutí (oznámeno pod číslem C(2015) 7669)  
OJ L 295, 12/11/2015, s. 45 

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2015/2080/EU, kterým se mění nařízení 2535/2001/ES, pokud jde o správu celních kvót pro dovoz mléčných výrobků pocházejících z Ukrajiny a odstranění celní kvóty pro dovoz mléčných výrobků pocházejících z Moldavska
OJ L 302, 19/11/2015, s. 77 

21. JEDLÉ OLEJE
Prováděcí nařízení 2015/2031/EU, kterým se mění nařízení 1918/2006/ES o otevření a správě celní kvóty pro olivový olej pocházející z Tuniska
OJ L 298, 14/11/2015, s. 4 

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí rozhodnutí 2015/2057/EU, kterým se prodlužuje doba použitelnosti prováděcího rozhodnutí 2013/413/EU, kterým se členským státům povoluje stanovit odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o brambory pocházející z libanonských regionů Akkar a Bekaa, s výjimkou brambor určených k výsadbě (oznámeno pod číslem C(2015) 7793)
OJ L 300, 17/11/2015, s. 43 

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2015/2081/EU o otevření a správě celních kvót pro dovoz některých obilovin pocházejících z Ukrajiny
OJ L 302, 19/11/2015, s. 81 

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY 

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA 

27. LIHOVINY – metody měření 

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Úřední věstník EU, 1. – 30. 11. 2015