Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – květen 2023

Vydáno: 3. 7. 2024
Autor: Odbor bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.  

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
Přímý přístup do Úředního věstníku – Výsledky vyhledávání – EUR-Lex (europa.eu)

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1282 ze dne 7. května 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/128, kterým se stanoví čistý zůstatek pro výdaje EZZF
OJ L, 08/05/2024
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1468 ze dne 14. května 2024, kterým se mění nařízení (EU) 2021/2115 a (EU) 2021/2116, pokud jde o standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu, schémata pro klima, životní prostředí a dobré životní podmínky zvířat, změnu strategických plánů SZP, přezkum strategických plánů SZP a osvobození od kontrol a sankcí
OJ L, 24/05/2024

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI
Rozhodnutí Komise (EU) 2024/1514 ze dne 7. srpna 2015 o zřízení vědeckých výborů v oblasti veřejného zdraví, bezpečnosti spotřebitele a životního prostředí
OJ L, 31/05/2024

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/1297 ze dne 3. května 2024, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2023/2447 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2024) 3134)
OJ L, 08/05/2024
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1262 ze dne 13. března 2024, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU, pokud jde o požadavky na zařízení, péči o zvířata a jejich umístění a pokud jde o metody usmrcování zvířat
OJ L, 15/05/2024
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 248/2023 ze dne 27. října 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2024/1088]

OJ L, 16/05/2024
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 249/2023 ze dne 27. října 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2024/1089]
OJ L, 16/05/2024
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 250/2023 ze dne 27. října 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2024/1090]
OJ L, 16/05/2024
ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP, č. 252/2023 ze dne 27. října 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2024/1091]
OJ L, 16/05/2024
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 251/2023 ze dne 27. října 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2024/1092]
OJ L, 16/05/2024
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 254/2023 ze dne 27. října 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP 2024/1093]
OJ L, 16/05/2024
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 255/2023 ze dne 27. října 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/1094]
OJ L, 16/05/2024
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP, č. 253/2023 ze dne 27. října 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2024/1095]
OJ L, 16/05/2024
Rozhodnutí smíšeného výboru EHP, č. 256/2023 ze dne 27. října 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/1096]
OJ L, 16/05/2024
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 257/2023 ze dne 27. října 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/1098]
OJ L, 16/05/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1332 ze dne 17. května 2024, kterým se mění některé přílohy prováděcího nařízení (EU) 2021/620, pokud jde o schválení nebo odnětí statusu území prostého nákazy některých členských států nebo jejich oblastí či jednotek pro některé nákazy uvedené na seznamu a schválení eradikačních programů pro některé nákazy uvedené na seznamu
OJ L, 21/05/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1454 ze dne 17. května 2024, kterým se mění přílohy I a II prováděcího nařízení (EU) 2023/594, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat, a zrušuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2024/1310
OJ L, 21/05/2024
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/1452 ze dne 17. května 2024, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2023/2447 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2024) 3458)
OJ L, 21/05/2024

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1280 ze dne 30. dubna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o dobu platnosti schválení účinných látek dodemorf, methylestery mastných kyselin C8 až C10, kyselina laurová, methyl-oktanoát, methyl-dekanoát, kyselina olejová a Trichoderma atroviride (dříve T. harzianum) kmen IMI 206040
OJ L, 03/05/2024
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1290 ze dne 29. února 2024, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení dusíku vyráběného z okolního vzduchu jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení
OJ L, 06/05/2024
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1261 ze dne 11. března 2024, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/741, pokud jde o technické specifikace hlavních prvků řízení rizik
OJ L, 08/05/2024
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/1278 ze dne 8. května 2024, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení kyanovodíku pro použití v biocidních přípravcích typu 8, 14 a 18 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
OJ L, 13/05/2024
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/1305 ze dne 8. května 2024 o nevyřešených námitkách týkajících se podmínek pro obnovení povolení biocidního přípravku Elector v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2024) 2969)
OJ L, 13/05/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1302 ze dne 14. května 2024 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek CaO PT03 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
OJ L, 15/05/2024
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/1283 ze dne 13. května 2024, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení látky (Z)-trikos-9-en pro použití v biocidních přípravcích typu 19 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
OJ L, 15/05/2024
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/1284 ze dne 13. května 2024 o prodloužení platnosti opatření přijatého lucemburskou agenturou pro životní prostředí povolujícího dodávání biocidního přípravku Raidox 35% na trh a jeho používání v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
OJ L, 15/05/2024
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/1285 ze dne 13. května 2024, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení hexaflumuronu pro použití v biocidních přípravcích typu 18 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
OJ L, 15/05/2024
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/1286 ze dne 8. května 2024 o nevyřešených námitkách týkajících se podmínek povolení biocidního přípravku BOMBEX® PEBBYS® CS předložených v souladu s článkem 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
OJ L, 15/05/2024
Nařízení Komise (EU) 2024/1314 ze dne 15. května 2024, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro dithianon v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L, 16/05/2024
Nařízení Komise (EU) 2024/1318 ze dne 15. května 2024, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro prothiokonazol v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L, 16/05/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1320 ze dne 15. května 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1201, pokud jde o seznam zamořených zón k izolaci organismu Xylella fastidiosa (Wells et al.)
OJ L, 16/05/2024
Nařízení Komise (EU) 2024/1342 ze dne 21. května 2024, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro deltamethrin, metalaxyl, thiabendazol a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L, 22/05/2024
Nařízení Komise (EU) 2024/1355 ze dne 21. května 2024, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro benzovindiflupyr, chlorantraniliprol, emamektin, chinklorak, spiromesifen a triflumuron v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L, 22/05/2024
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1398 ze dne 14. března 2024, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, pokud jde o další prodloužení doby trvání pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících biocidních účinných látek
OJ L, 22/05/2024
Nařízení Komise (EU) 2024/1439 ze dne 24. května 2024, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fenazachin, mepikvat a propamokarb v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L, 27/05/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1436 ze dne 24. května 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhů Ligustrum ovalifolium a Ligustrum vulgare pocházející ze Spojeného království, a prováděcí nařízení (EU) 2020/1213, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz uvedených rostlin k pěstování na území Unie
OJ L, 27/05/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1437 ze dne 24. května 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhu Prunus L. pocházející z Moldavska
OJ L, 27/05/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1457 ze dne 27. května 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhu Prunus persica, Prunus dulcis, Prunus armeniaca a Prunus davidiana pocházející z Turecka, a prováděcí nařízení (EU) 2020/1213, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz uvedených rostlin k pěstování na území Unie
OJ L, 29/05/2024
Nařízení Komise (EU) 2024/1487 ze dne 29. května 2024, kterým se vymezují požadavky na údaje pro schválení safenerů a synergentů a kterým se stanoví pracovní program pro postupný přezkum safenerů a synergentů na trhu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009
OJ L, 30/05/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1478 ze dne 29. května 2024 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek Nordkalk QL 0-0,1 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
OJ L, 30/05/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1481 ze dne 29. května 2024 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek Nordkalk QL 0-2 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
OJ L, 30/05/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1482 ze dne 29. května 2024 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek Nordkalk CL 90-Q v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
OJ L, 30/05/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1486 ze dne 29. května 2024 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek CaO PT02 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
OJ L, 30/05/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1491 ze dne 29. května 2024 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek CaO PT02-PT03 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
OJ L, 30/05/2024

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Rozhodnutí Komise (EU) 2024/1514 ze dne 7. srpna 2015 o zřízení vědeckých výborů v oblasti veřejného zdraví, bezpečnosti spotřebitele a životního prostředí
OJ L, 31/05/2024

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení Komise (EU) 2024/1451 ze dne 24. května 2024, kterým se mění příloha II a příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o potravinářské přídatné látky kyselina vinná (L(+)-) (E 334), vinany sodné (E 335), vinany draselné (E 336), vinan sodno-draselný (E 337) a vinan vápenatý (E 354)
OJ L, 27/05/2024

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1325 ze dne 8. května 2024 o povolení přípravku kyanokobalaminu (vitaminu B12) z Ensifer adhaerens CGMCC 21299 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L, 13/05/2024

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1234 ze dne 2. května 2024, kterým se opravují prováděcí nařízení (EU) 2023/1596, (EU) 2023/1595, (EU) 2023/711, (EU) 2022/269 a (EU) 2019/1198
OJ L, 03/05/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1435 ze dne 24. května 2024, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988, pokud jde o stanovení vzoru oznámení o stažení výrobku z oběhu
OJ L, 27/05/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1459 ze dne 27. května 2024, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988, pokud jde o zavedení interoperabilního rozhraní portálu Safety Gate pro poskytovatele online tržišť
OJ L, 28/05/2024

10. OZNAČOVÁNÍ
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1311 ze dne 3. května 2024 o zápisu názvu do rejstříku zeměpisných označení lihovin (Trenčianska borovička JUNIPERUS/Trenčianska borovička JUNIPERIERS – TRENČÍN DISTILLERY)
OJ L, 08/05/2024

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)
Rozhodnutí Rady (EU) 2024/1277 ze dne 29. dubna 2024 o zmocnění k zahájení jednání jménem Evropské unie v rámci Světové organizace duševního vlastnictví o mezinárodním právním nástroji týkajícím se duševního vlastnictví, genetických zdrojů a tradičních znalostí souvisejících s genetickými zdroji
OJ L, 03/05/2024

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí Rady (EU) 2024/1303 ze dne 29. dubna 2024 o uzavření protokolu o změně Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství jménem Unie
OJ L, 14/05/2024
Nařízení Komise (EU) 2024/1328 ze dne 16. května 2024, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o oktamethylcyklotetrasiloxan (D4), dekamethylcyklopentasiloxan (D5) a dodekamethylcyklohexasiloxan (D6)
OJ L, 17/05/2024
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1362 ze dne 13. března 2024, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/287, pokud jde nahrazení přílohy
OJ L, 17/05/2024
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1363 ze dne 12. března 2024, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 s cílem vyjmout Bhútán ze seznamu zemí zvýhodněných v rámci zvláštního režimu pro nejméně rozvinuté země
OJ L, 17/05/2024
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1405 ze dne 14. března 2024, kterou se mění příloha IX směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001, pokud jde o doplnění surovin pro výrobu biopaliv a bioplynu
OJ L, 17/05/2024
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1417 ze dne 13. března 2024, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o zřízení Datové sítě pro udržitelnost zemědělských podniků o pravidla pro stanovení ročních příjmů, analýzu udržitelnosti podniků a přístup k údajům pro výzkumné účely a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1198/2014
OJ L, 24/05/2024
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1392 ze dne 14. května 2024 o dočasných opatřeních pro liberalizaci obchodu, která doplňují obchodní koncese použitelné na ukrajinské produkty podle Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na straně jedné a Ukrajinou na straně druhé
OJ L, 29/05/2024
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1501 ze dne 14. května 2024 o dočasných opatřeních pro liberalizaci obchodu, která doplňují obchodní koncese použitelné pro produkty z Moldavské republiky podle Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé
OJ L, 29/05/2024

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/1434 ze dne 24. května 2024, kterým se povolují metody třídění pro klasifikaci jatečně upravených těl prasat v Polsku a zrušuje rozhodnutí 2005/240/ES (oznámeno pod číslem C(2024) 3342)
OJ L, 28/05/2024

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1270 ze dne 7. května 2024, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2023/2466, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o obchodní normy pro vejce
OJ L, 08/05/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1453 ze dne 17. května 2024, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie
OJ L, 21/05/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1607 ze dne 29. května 2024, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L, 31/05/2024

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1288 ze dne 6. května 2024, kterým se Kapverdám uděluje dočasná odchylka od pravidel o preferenčním původu zboží stanovených v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o přípravky a konzervy z filé tuňáka a hřbetů z tuňáka (syrových, vařených a zmrazených), přípravky a konzervy z filé makrel a přípravky a konzervy z filé tuňáka nepravého nebo tuňáka makrelovitého
OJ L, 07/05/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1319 ze dne 15. května 2024 o odchylkách od pravidel pro původní produkty stanovených v Dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Novým Zélandem, které se použijí v rámci mezí ročních kvót pro některé produkty z Nového Zélandu
OJ L, 16/05/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1333 ze dne 17. května 2024, kterým se mění a opravuje příloha III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235, pokud jde o vzorová osvědčení pro vstup živých ryb, živých korýšů a produktů živočišného původu z těchto živočichů a některých produktů rybolovu určených k lidské spotřebě do Unie
OJ L, 21/05/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1474 ze dne 24. května 2024, kterým se stanoví prováděcí pravidla k čl. 14 odst. 4 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1224/2009, pokud jde o odchylku od míry odchylky v odhadu úlovků v případě netříděných vykládek a překládek pocházejících z drobného pelagického rybolovu, průmyslového rybolovu a lovu tropických tuňáků pomocí košelkových nevodů
OJ L, 27/05/2024

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1401 ze dne 7. března 2024, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2104, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o obchodní normy pro olivový olej
OJ L, 21/05/2024

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1438 ze dne 14. května 2024, kterou se mění směrnice Rady 2001/110/ES o medu, 2001/112/ES o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě, 2001/113/ES o ovocných džemech, rosolech a marmeládách a kaštanovém krému určených k lidské spotřebě a 2001/114/ES o některých druzích zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě
OJ L, 24/05/2024

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA
Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1441 ze dne 11. března 2024, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 stanovením metodiky pro měření mikroplastů ve vodě určené k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem C(2024)1459)
OJ L, 21/05/2024 

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA


Zdroj: Úřední věstník EU, 2. – 31. 5. 2024