Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – květen 2021

Vydáno: 2. 7. 2021
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU: 
Úřední věstník Evropské unie – EUR-Lex (europa.eu)

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 2021/725/EU, kterým se s ohledem na rok 2021 stanoví odchylky od prováděcích nařízení 809/2014/EU, 180/2014/EU, 181/2014/EU, 2017/892/EU, 2016/1150/EU, 2018/274/EU, 615/2014/EU a 2015/1368/EU, pokud jde o některé správní kontroly a kontroly na místě v rámci společné zemědělské politiky
OJ L 155, 05/05/2021, s. 8
Prováděcí nařízení 2021/760/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2020/761/EU a 2020/1988/EU, pokud jde o režim správy některých celních kvót s licencemi, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení 2020/991/EU
OJ L 162, 10/05/2021, s. 25

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI
Prováděcí nařízení 2021/842/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 307/2012/EU, pokud jde o požadavky na transparentnost a důvěrnost pro hodnocení rizika látek podléhajících přezkumu prováděné EU 
OJ L 186, 27/05/2021, s. 16

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Nařízení 2021/756/EU ze dne 24. března 2021, kterým se mění nařízení 1234/2008/ES o posuzování změn registrací humánních a veterinárních léčivých přípravků 
OJ L 162, 10/05/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/761/EU, kterým se mění přílohy I až IV prováděcího nařízení 2017/717/EU, pokud jde o vzory zootechnických osvědčení pro plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty 
OJ L 162, 10/05/2021, s. 46
Prováděcí nařízení 2021/755/EU o určení referenčního střediska Evropské unie pro dobré životní podmínky přežvýkavců a koňovitých v souladu s nařízením 2017/625/EU (oznámeno pod číslem C(2021) 3009)
OJ L 163, 10/05/2021, s. 5
Prováděcí rozhodnutí 2021/766/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 3375)
OJ L 165I, 11/05/2021, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2021/788/EU, kterým se stanoví pravidla pro sledování a hlášení případů infekce virem SARS-CoV-2 u některých druhů zvířat (oznámeno pod číslem C(2021)3293)  
OJ L 173, 17/05/2021, s. 6
Prováděcí rozhodnutí 2021/800/EU, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2021) 3291)  
OJ L 179, 20/05/2021, s. 1
Nařízení 2021/805/EU ze dne 8. března 2021, kterým se mění příloha II nařízení 2019/6/EU
OJ L 180, 21/05/2021, s. 3
Prováděcí nařízení 2021/811/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 180, 21/05/2021, s. 114
Nařízení 2021/841/EU ze dne 19. února 2021, kterým se mění nařízení 640/2014/EU, pokud jde o pravidla týkající se nesouladu se systémem identifikace a evidence skotu, ovcí a koz a výpočtu úrovně správních sankcí u zvířat ohlášených v rámci režimů nebo opatření podpory na zvířata
OJ L 186, 27/05/2021, s. 12
Prováděcí rozhodnutí 2021/846/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 3844)  
OJ L 187, 27/05/2021, s. 2

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2021/726/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o dobu platnosti schválení účinných látek Adoxophyes orana granulovirus a flutriafol 
OJ L 155, 05/05/2021, s. 20
Prováděcí nařízení 2021/745/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek síran hlinito-amonný, křemičitan hlinitý, beflubutamid, benthiavalikarb, bifenazát, boskalid, uhličitan vápenatý, kaptan, oxid uhličitý, cymoxanil, dimethomorf, ethefon, výtažek z kajeputu střídavolistého (tea tree), famoxadon, destilační zbytky tuku, mastné kyseliny C7 až C20, flumioxazin, fluoxastrobin, flurochloridon, folpet, formetanát, giberelová kyselina, gibereliny, heptamaloxyloglukan, hydrolyzované bílkoviny, síran železnatý, metazachlor, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus kmen 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-methyl, rostlinné oleje / řepkový olej, hydrogenuhličitan draselný, propamokarb, prothiokonazol, křemenný písek, rybí tuk, pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu / ovčí tuk, s-metolachlor, motýlí feromony s rovným řetězcem, tebukonazol a močovina 
OJ L 160, 07/05/2021, s. 89
Prováděcí nařízení 2021/759/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2019/2072/EU, pokud jde o výjimky z požadavku na rostlinolékařský pas, status Itálie, Irska, Litvy, Slovinska a Slovenska nebo některých jejich oblastí jako chráněných zón a odkaz na chráněnou zónu v Portugalsku
OJ L 162, 10/05/2021, s. 18
Prováděcí nařízení 2021/795/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh odnímá schválení účinné látky alfa-cypermethrin a mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 174, 18/05/2021, s. 2
Nařízení 2021/806/EU ze dne 10. března 2021, kterým se mění nařízení 528/2012/EU za účelem zařazení oxidu uhličitého vyrobeného z propanu, butanu nebo směsi obou spalováním jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení 
OJ L 180, 21/05/2021, s. 78
Nařízení 2021/807/EU ze dne 10. března 2021, kterým se mění nařízení 528/2012/EU za účelem zařazení sorbátu draselného jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení 
OJ L 180, 21/05/2021, s. 81
Prováděcí nařízení 2021/809/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje fermentovaný výtažek z listů Symphytum officinale L. (kostivalu lékařského) jako základní látka 
OJ L 180, 21/05/2021, s. 110
Prováděcí nařízení 2021/824/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU a 820/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky terbuthylazin 
OJ L 183, 25/05/2021, s. 35
Prováděcí nařízení 2021/843/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky kyazofamid a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 186, 27/05/2021, s. 20
Prováděcí nařízení 2021/853/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky Streptomyces kmen K61 a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 188, 28/05/2021, s. 56
Nařízení 2021/862/EU, kterým se mění nařízení 2003/2003/ES o hnojivech za účelem zařazení nového typu hnojiva ES do přílohy I 
OJ L 190, 31/05/2021, s. 74
Prováděcí rozhodnutí 2021/869/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2018/638/EU, pokud jde o datum konce jeho použitelnosti, za účelem prodloužení opatření proti zavlékání škodlivého organismu Spodoptera frugiperda (Smith) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2021)3576)
OJ L 191, 31/05/2021, s. 4

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2021/808/EU ze dne 22. března 2021 o provádění analytických metod pro rezidua farmakologicky účinných látek používaných u zvířat určených k produkci potravin a o interpretaci výsledků, jakož i o metodách, které se mají používat pro odběr vzorků, a o zrušení rozhodnutí 2002/657/ES a 98/179/ES 
OJ L 180, 21/05/2021, s. 84
Prováděcí nařízení 2021/810/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2021/808/EU, pokud jde o přechodná ustanovení týkající se určitých látek uvedených v příloze II rozhodnutí 2002/657/ES 
OJ L 180, 21/05/2021, s. 112

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2021/718/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 371/2011/EU, pokud jde o jméno držitele povolení sodné soli dimethylglycinu jako doplňkové látky 
OJ L 151, 03/05/2021, s. 10
Prováděcí nařízení 2021/719/EU o povolení L-valinu z Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat 
OJ L 151, 03/05/2021, s. 12
Prováděcí nařízení 2021/733/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 887/2011/EU a prováděcí nařízení 2017/961/EU, pokud jde o jméno držitele povolení Enterococcus faecium CECT 4515 jako doplňkové látky, a kterým se mění prováděcí nařízení 2020/1395/EU, pokud jde o jméno držitele povolení Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 jako doplňkové látky 
OJ L 158, 06/05/2021, s. 11
Prováděcí nařízení 2021/758/EU o statusu určitých produktů jako doplňkových látek v oblasti působnosti nařízení 1831/2003/ES a o stažení určitých doplňkových látek z trhu 
OJ L 162, 10/05/2021, s. 5

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Nařízení 2021/770/EU o výpočtu vlastního zdroje z plastových obalových odpadů, které nejsou recyklovány, o metodách a postupu pro poskytování tohoto vlastního zdroje, o opatřeních ke krytí hotovostních nároků a o některých aspektech vlastního zdroje z hrubého národního důchodu
OJ L 165, 11/05/2021, s. 15

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Nařízení 2021/715/EU ze dne 20. ledna 2021, kterým se mění nařízení 2018/848/EU, pokud jde o požadavky na skupiny hospodářských subjektů 
OJ L 151, 03/05/2021, s. 1
Nařízení 2021/716/EU ze dne 9. února 2021, kterým se mění příloha II nařízení 2018/848/EU, pokud jde o pravidla ekologické produkce týkající se naklíčených semen a čekankových puků, krmiv pro některé živočichy pocházející z akvakultury a ošetření proti parazitům v akvakultuře 
OJ L 151, 03/05/2021, s. 5
Nařízení 2021/771/EU ze dne 21. ledna 2021, kterým se doplňuje nařízení 2018/848/EU stanovením zvláštních kritérií a podmínek pro kontroly účetních dokladů v rámci úředních kontrol ekologické produkce a úředních kontrol skupin hospodářských subjektů 
OJ L 165, 11/05/2021, s. 25
Prováděcí nařízení 2021/772/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2020/977/EU, pokud jde o dočasná opatření v souvislosti s kontrolami produkce ekologických produktů, zejména o dobu použitelnosti 
OJ L 165, 11/05/2021, s. 28
Rozhodnutí 2021/792/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru pro ekologické produkty zřízeném Dohodou mezi Evropskou unií a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty k přijetí jeho jednacího řádu
OJ L 171, 17/05/2021, s. 4

15. GMO A NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 2021/690/EU, kterým se zavádí program pro vnitřní trh, pro konkurenceschopnost podniků včetně malých a středních podniků, pro oblast rostlin, zvířat, potravin a krmiv a pro evropskou statistiku (Program pro jednotný trh) a kterým se zrušují nařízení 99/2013/EU, 1287/2013/EU, 254/2014/EU a 652/2014/EU
OJ L 153, 03/05/2021, s. 1
Rozhodnutí 2021/727/EU o předložení návrhů jménem Evropské unie, kterými se mění přílohy A a B Minamatské úmluvy o rtuti a které se týkají výrobků s přidanou rtutí a výrobních procesů využívajících rtuť nebo sloučeniny rtuti
OJ L 155, 05/05/2021, s. 23
Rozhodnutí Rady přidružení EU–Jordánsko 1/2021 ze dne 15. dubna 2021, kterým se Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé mění nahrazením protokolu 3 k ní o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce [2021/742]
OJ L 164, 10/05/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/775/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 952/2013/EU, pokud jde o odchylky od pravidel pro „původní produkty“ stanovených v dohodě o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska
OJ L 167, 12/05/2021, s. 3
Nařízení 2021/797/EU ze dne 8. března 2021, kterým se opravují některá jazyková znění přílohy II a přílohy VI nařízení 1272/2008/ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí 
OJ L 176, 19/05/2021, s. 1
Nařízení 2021/849/EU ze dne 11. března 2021, kterým se pro účely přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku mění část 3 přílohy VI nařízení 1272/2008/ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí 
OJ L 188, 28/05/2021, s. 27
Prováděcí nařízení 2021/852/EU, kterým se mění nařízení 32/2000/ES a nařízení 847/2006/ES, pokud jde o vyloučení dovozu produktů pocházejících ze Spojeného království z celních kvót
OJ L 188, 28/05/2021, s. 54

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2021/851/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 188, 28/05/2021, s. 52

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí nařízení 2021/823/EU, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz některých pstruhů duhových pocházejících z Turecka na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení 2016/1037/EU
OJ L 183, 25/05/2021, s. 5

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí směrnice 2021/746/EU, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, pokud jde o protokoly pro zkoušení některých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny, a kterou se mění směrnice 2003/90/ES, pokud jde o některé botanické názvy rostlin 
OJ L 160, 07/05/EU, s. 94

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Rozhodnutí 2021/777/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro obiloviny k prodloužení platnosti Úmluvy o obchodu s obilovinami z roku 1995
OJ L 167, 12/05/2021, s. 39

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY
Nařízení 2021/723/EU ze dne 26. února 2021, kterým se doplňuje nařízení 2019/787/EU, pokud jde o zřízení veřejného rejstříku obsahujícího seznam subjektů pověřených dozorem nad procesy staření lihovin v každém členském státě
OJ L 155, 05/05/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/724/EU ze dne 3. března 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 2019/787/EU, pokud jde o oznámení, která mají členské státy předkládat Komisi ohledně subjektů pověřených dohledem nad postupy staření lihovin a ohledně příslušných orgánů odpovědných za zajištění souladu s uvedeným nařízením
OJ L 155, 05/05/2021, s. 3

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

 

Zdroj: Úřední věstník EU, 3. – 31. 5. 2021