Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – duben 2024

Vydáno: 21. 6. 2024
Autor: Odbor bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
Přímý přístup do Úředního věstníku – Výsledky vyhledávání – EUR-Lex (europa.eu)

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1141 ze dne 14. prosince 2023, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde o zvláštní hygienické požadavky na určité maso, produkty rybolovu, mléčné výrobky a vejce
OJ L, 19/04/2024

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/1066 ze dne 5. dubna 2024, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2023/2447 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2024) 2351)
OJ L, 10/04/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1171 ze dne 16. dubna 2024, kterým se mění přílohy I a II prováděcího nařízení (EU) 2023/594, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat, a zrušuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2024/1039
OJ L, 17/04/2024
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/1184 ze dne 17. dubna 2024, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2023/2447 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech
OJ L, 18/04/2024
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1159 ze dne 7. února 2024, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 stanovením pravidel o vhodných opatřeních k zajištění účinného a bezpečného používání veterinárních léčivých přípravků povolených a předepsaných pro perorální podávání jinými způsoby než prostřednictvím medikovaného krmiva a podávaných chovatelem zvířatům určeným k produkci potravin
OJ L, 19/04/2024
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 202/2023 ze dne 22. září 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/921]
OJ L, 25/04/2024
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 201/2023 ze dne 22. září 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/922]
OJ L, 25/04/2024
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 206/2023 ze dne 22. září 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/923]
OJ L, 25/04/2024
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 203/2023 ze dne 22. září 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/924]
OJ L, 25/04/2024
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 190/2023 ze dne 22. září 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2024/932]
OJ L, 25/04/2024
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 192/2023 ze dne 22. září 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2024/933]
OJ L, 25/04/2024
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 191/2023 ze dne 22. září 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2024/934]
OJ L, 25/04/2024
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 194/2023 ze dne 22. září 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2024/935]
OJ L, 25/04/2024
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 196/2023 ze dne 22. září 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2024/936]
OJ L, 25/04/2024
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 195/2023 ze dne 22. září 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2024/937]
OJ L, 25/04/2024
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 193/2023 ze dne 22. září 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2024/938]
OJ L, 25/04/2024
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 197/2023 ze dne 22. září 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2024/939]
OJ L, 25/04/2024
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 199/2023 ze dne 22. září 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2024/940]
OJ L, 25/04/2024
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 198/2023 ze dne 22. září 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2024/941]
OJ L, 25/04/2024
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 200/2023 ze dne 22. září 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2024/942]
OJ L, 25/04/2024
Rozhodnutí Smíšeného Výboru EHP č. 204/2023 ze dne 22. září 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/943]
OJ L, 25/04/2024
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 205/2023 ze dne 22. září 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/957]
OJ L, 25/04/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1044 ze dne 27. března 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/403, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro přemísťování zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů mezi členskými státy
OJ L, 26/04/2024
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/1222 ze dne 23. dubna 2024, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2023/2447 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2024)2806)
OJ L, 29/04/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1269 ze dne 29. dubna 2024, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2023/594, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat
OJ L, 30/04/2024

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/989 ze dne 2. dubna 2024 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2025, 2026 a 2027 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů a o zrušení prováděcího nařízení (EU) 2023/731
OJ L, 03/04/2024
Nařízení Komise (EU) 2024/1076 ze dne 15. dubna 2024, kterým se mění přílohy II a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bispyribak, metosulam, oryzalin, oxasulfuron a triazoxid v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L, 16/04/2024
Nařízení Komise (EU) 2024/1077 ze dne 15. dubna 2024, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 2,4-DB, jodosulfuron-methyl, mesotrion a pyraflufen-ethyl v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L, 16/04/2024
Nařízení Komise (EU) 2024/1078 ze dne 15. dubna 2024, kterým se mění přílohy II a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, flonikamid, isofetamid, mefentriflukonazol, metazachlor, pyrimethanil a křemenný písek v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L, 16/04/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1206 ze dne 29. dubna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek dekan-1-ol, 6-benzyladenin, síran hlinitý, azadirachtin, bupirimát, dithianon, dodin, fluometuron, hexythiazox, isoxaben, polysulfid vápenatý, silice pomerančová, prosulfuron, chinmerak, sintofen, sodná sůl thiosulfátových komplexů stříbra(I), tau-fluvalinát, tebufenozid, tembotrion a fosfid zinečnatý
OJ L, 30/04/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1207 ze dne 29. dubna 2024, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 neobnovuje schválení účinné látky dimethomorf a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
OJ L, 30/04/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1217 ze dne 29. dubna 2024, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 neobnovuje schválení účinné látky mepanipyrim a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
OJ L, 30/04/2024

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1004 ze dne 22. ledna 2024, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ustavením referenční laboratoře Evropské unie pro látky zlepšující vlastnosti potravin
OJ L, 03/04/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1045 ze dne 9. dubna 2024, kterým se mění nařízení (ES) č. 333/2007, pokud jde o metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu obsahu niklu v potravinách, a kterým se mění některé odkazy
OJ L, 10/04/2024

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/980 ze dne 2. dubna 2024 o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako doplňkové látky pro kočky (držitel povolení: Prosol S.p.A)
OJ L, 03/04/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/997 ze dne 3. dubna 2024 o povolení L-valinu z Corynebacterium glutamicum CGMCC 18932 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L, 04/04/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1054 ze dne 10. dubna 2024 o povolení přípravku Weizmannia faecalis DSM 32016 jako doplňkové látky pro použití v krmivech a ve vodě k napájení pro kuřice nebo odchov všech druhů drůbeže a pro použití ve vodě k napájení pro výkrm všech druhů drůbeže, okrasné ptactvo a sající a odstavená selata prasatovitých (Suidae) (držitel povolení: Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH) a o změně prováděcího nařízení (EU) 2020/1755, pokud jde o podmínky povolení dotčeného přípravku
OJ L, 11/04/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1055 ze dne 10. dubna 2024 o povolení železnato-betainového komplexu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L, 11/04/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1056 ze dne 10. dubna 2024 o povolení monosodné soli riboflavin 5′-fosfátu (vitamin B2) z Bacillus subtilis KCCM 10445 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L, 11/04/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1057 ze dne 10. dubna 2024 o povolení přípravku 6-fytázy z Komagataella phaffii CGMCC 7.19 jako doplňkové látky pro výkrm nebo odchov všech druhů drůbeže a okrasné ptactvo (držitel povolení: Nutrex N.V.)
OJ L, 11/04/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1058 ze dne 10. dubna 2024 o obnovení povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus oryzae DSM 33700 jako doplňkové látky pro výkrm drůbeže, odstavená selata, výkrm prasat, prasnice produkující mléko a nosnice, o změně podmínek povolení a o povolení nových použití uvedeného přípravku jako doplňkové látky pro všechny druhy drůbeže a všechny prasatovité (držitel povolení: DSM Nutritional Products Ltd, zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) a o zrušení prováděcích nařízení (EU) č. 1206/2012, (EU) 2020/995 a (EU) 2020/1034
OJ L, 11/04/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1068 ze dne 12. dubna 2024 o povolení přípravku výtažku z rozmarýnu jako doplňkové látky pro kočky a psy
OJ L, 15/04/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1070 ze dne 12. dubna 2024 o obnovení povolení přípravku 25-hydroxycholekalciferolu ze Saccharomyces cerevisiae CBS 146008 pro výkrm kuřat, výkrm krůt, jinou drůbež a prasata a povolení uvedeného přípravku pro přežvýkavce a o zrušení nařízení Komise (ES) č. 887/2009
OJ L, 15/04/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1104 ze dne 17. dubna 2024 o povolení přípravku Lactiplantibacillus plantarum DSM 11520 jako doplňkové látky pro koně, psy, kočky a králíky
OJ L, 18/04/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1199 ze dne 18. dubna 2024 o povolení manganato-betainového komplexu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L, 22/04/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1200 ze dne 18. dubna 2024 o obnovení povolení přípravku z Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 a Enterococcus faecium DSM 21913 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřic a výkrm, kuřice nebo odchov menšinových druhů drůbeže, povolení uvedeného přípravku jako doplňkové látky pro použití v krmivech a ve vodě k napájení pro odchov kuřat, výkrm krůt a odchov krůt (držitel povolení: Biomin GmbH) a o zrušení prováděcích nařízení (EU) č. 544/2013 a (EU) 2015/1105
OJ L, 22/04/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1161 ze dne 22. dubna 2024 o obnovení povolení přípravku Enterococcus lactis NCIMB 10415 jako doplňkové látky pro určité druhy zvířat, o povolení uvedeného přípravku jako doplňkové látky pro některé jiné druhy zvířat (držitel povolení: DSM Nutritional Products Ltd.), o změně prováděcího nařízení (EU) č. 1061/2013 a zrušení prováděcích nařízení (EU) č. 361/2011, (EU) 2015/518 a (EU) 2019/11
OJ L, 23/04/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1179 ze dne 23. dubna 2024 o obnovení povolení přípravků Lactiplantibacillus plantarum DSM 3676, Lactiplantibacillus plantarum DSM 3677 a Lentilactobacillus buchneri DSM 13573 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 1119/2012
OJ L, 24/04/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1185 ze dne 24. dubna 2024 o obnovení povolení kyseliny orthofosforečné jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 1055/2013
OJ L, 25/04/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1186 ze dne 24. dubna 2024 o povolení esenciálního oleje ze skořicové kůry a esenciálního oleje ze skořicových listů z Cinnamomum verum J. Presl jako doplňkových látek pro některé druhy zvířat
OJ L, 25/04/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1187 ze dne 24. dubna 2024 o obnovení povolení přípravku z Enterococcus lactis DSM 7134 a Lacticaseibacillus rhamnosus DSM 7133 jako doplňkové látky pro odchov telat (držitel povolení: Lactosan GmbH & Co.KG) a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 1101/2013
OJ L, 25/04/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1189 ze dne 24. dubna 2024 o obnovení povolení přípravku Lactiplantibacillus plantarum LMG P-21295 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o změně prováděcího nařízení (EU) č. 1065/2012
OJ L, 25/04/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1190 ze dne 24. dubna 2024 o obnovení povolení přípravku Enterococcus lactis DSM 7134 jako doplňkové látky pro odchov kuřic a výkrm, kuřice a odchov menšinových druhů drůbeže (držitel povolení: Lactosan GmbH & Co.KG) a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 775/2013
OJ L, 25/04/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1193 ze dne 24. dubna 2024 o obnovení povolení hydroxidu sodného jako doplňkové látky pro kočky, psy a okrasné ryby a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 161/2013
OJ L, 25/04/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1194 ze dne 24. dubna 2024 o obnovení povolení kyseliny nikotinové a niacinamidu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 642/2013
OJ L, 25/04/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1195 ze dne 24. dubna 2024 o povolení esenciálního oleje ze skořicovníku Cinnamomum aromaticum Nees jako doplňkové látky pro určité druhy zvířat
OJ L, 25/04/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1196 ze dne 25. dubna 2024 o obnovení povolení přípravku Lentilactobacillus buchneri DSM 19455 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 774/2013
OJ L, 26/04/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1201 ze dne 26. dubna 2024, kterým se stahují z trhu badyánové terpeny z Illicium verum Hook.f. jako doplňková látka
OJ L, 29/04/2024
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1229 ze dne 20. února 2024, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/4 stanovením specifických maximálních hodnot křížové kontaminace necílového krmiva antimikrobními léčivými látkami a metod analýzy pro tyto látky v krmivu
OJ L, 30/04/2024

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Nařízení Komise (EU) 2024/1002 ze dne 4. dubna 2024, kterým se mění nařízení (EU) 2023/915, pokud jde o maximální limity chloristanu ve fazolových luscích (Phaseolus vulgaris)
OJ L, 05/04/2024
Nařízení Komise (EU) 2024/1003 ze dne 4. dubna 2024, kterým se mění nařízení (EU) 2023/915, pokud jde o maximální limity pro sumu 3-monochlorpropandiolu (3-MCPD) a esterů 3-MCPD s mastnými kyselinami v počáteční kojenecké výživě, pokračovací kojenecké výživě a potravinách pro zvláštní léčebné účely určených pro kojence a malé děti a ve výživě pro malé děti
OJ L, 05/04/2024
Nařízení Komise (EU) 2024/1022 ze dne 8. dubna 2024, kterým se mění nařízení (EU) 2023/915, pokud jde o maximální limity deoxynivalenolu v potravinách
OJ L, 09/04/2024
Nařízení Komise (EU) 2024/1038 ze dne 9. dubna 2024, kterým se mění nařízení (EU) 2023/915, pokud jde o maximální limity toxinů T-2 a HT-2 v potravinách
OJ L, 10/04/2024

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1040 ze dne 27. března 2024 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých polyethylentereftalátů pocházejících z Čínské lidové republiky
OJ L, 02/04/2024

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1143 ze dne 11. dubna 2024 o zeměpisných označeních pro víno, lihoviny a zemědělské produkty, jakož i zaručené tradiční speciality, a o nepovinných údajích o jakosti pro zemědělské produkty, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, (EU) 2019/787 a (EU) 2019/1753 a zrušuje nařízení (EU) č. 1151/2012
OJ L, 23/04/2024

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1023 ze dne 8. dubna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o podmínky použití nové potraviny laktitol
OJ L, 09/04/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1026 ze dne 8. dubna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o specifikace nové potraviny oleoresin bohatý na astaxanthin z řas Haematococcus pluvialis
OJ L, 09/04/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1027 ze dne 8. dubna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o specifikace nové potraviny galakto-oligosacharid
OJ L, 09/04/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1037 ze dne 9. dubna 2024, kterým se povoluje uvedení monosodné soli kyseliny L-5-methyltetrahydrolistové na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470
OJ L, 10/04/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1046 ze dne 9. dubna 2024, kterým se povoluje uvedení beta-glukanu z mikrořas Euglena gracilis na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470
OJ L, 10/04/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1047 ze dne 9. dubna 2024, kterým se povoluje uvedení sodné soli 3′-sialyllaktózy produkované s využitím derivovaného kmene Escherichia coli W (ATCC 9637) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470
OJ L, 10/04/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1048 ze dne 9. dubna 2024, kterým se povoluje uvedení bílkovinného koncentrátu z Lemna gibba a Lemna minor na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470
OJ L, 10/04/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1052 ze dne 10. dubna 2024, kterým se povoluje uvedení kalcidiolu monohydrátu na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470
OJ L, 11/04/2024

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Oznámení o vstupu v platnost Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Novým Zélandem
OJ L, 09/04/2024
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1072 ze dne 25. ledna 2024, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o rozhodnutí týkající se závazných informací v oblasti určování celní hodnoty a rozhodnutí týkající se závazných informací o původu zboží
OJ L, 15/04/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1071 ze dne 12. dubna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2447, pokud jde o rozhodnutí týkající se závazných informací v oblasti určování celní hodnoty, a kterým se zavádí elektronický systém pro závazné informace o původu zboží a o určování celní hodnoty
OJ L, 15/04/2024
Rozhodnutí Rady (EU) 2024/1156 ze dne 12. dubna 2024 o uzavření Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé
OJ L, 17/04/2024
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1235 ze dne 12. března 2024, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/126, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, pokud jde o pravidla týkající se poměru pro standard dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) 1
OJ L, 26/04/2024
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1239 ze dne 22. února 2024, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/196 o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
OJ L, 29/04/2024
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1157 ze dne 11. dubna 2024 o přepravě odpadů, o změně nařízení (EU) č. 1257/2013 a (EU) 2020/1056 a o zrušení nařízení (ES) č. 1013/2006Text s významem pro EHP.
OJ L, 30/04/2024

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1178 ze dne 23. dubna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/761 a (EU) 2020/1988, pokud jde o vytvoření, změnu a správu některých celních kvót v návaznosti na dohodu o volném obchodu mezi Evropskou unií a Novým Zélandem
OJ L, 24/04/2024

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1020 ze dne 27. března 2024, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie
OJ L, 02/04/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1086 ze dne 11. dubna 2024, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie
OJ L, 12/04/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1219 ze dne 23. dubna 2024, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie
OJ L, 25/04/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1236 ze dne 24. dubna 2024, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L, 26/04/2024
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1170 ze dne 23. dubna 2024, kterým se mění přílohy IV, VIII, XIII, XIV a XV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek určitých zvířat a produktů živočišného původu do Unie, a kterým se opravuje příloha XIV uvedeného nařízení, pokud jde o seznam třetích zemí nebo území či jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie
OJ L, 30/04/2024

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1173 ze dne 13. března 2024, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/760, pokud jde o některá ustanovení v návaznosti na dohodu o volném obchodu mezi Evropskou unií a Novým Zélandem a zrušení zastaralých ustanovení týkajících se vývozní celní kvóty na sušené mléko
OJ L, 24/04/2024

21. JEDLÉ OLEJE
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/1192 ze dne 24. dubna 2024, kterým se Belgii, Francii a Nizozemsku uděluje dočasná výjimka týkající se podmínek uvádění certifikovaného osiva lnu na trh, jež jsou stanoveny směrnicí Rady 2002/57/ES (oznámeno pod číslem C(2024) 2563)
OJ L, 26/04/2024

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1162 ze dne 22. dubna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhu Malus domestica a některé rostliny k pěstování druhu Berberis thunbergii pocházející z Turecka, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1213, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz rostlin druhu Malus domestica k pěstování na území Unie
OJ L, 23/04/2024

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/967 ze dne 2. dubna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1996, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajského království v návaznosti na přezkum před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
OJ L, 03/04/2024
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/1188 ze dne 24. dubna 2024, kterým se Nizozemsku uděluje dočasná výjimka týkající se podmínek uvádění certifikovaného osiva na trh, jež jsou stanoveny směrnicí Rady 66/402/EHS (oznámeno pod číslem C(2024) 2566)
OJ L, 26/04/2024
Rozhodnutí Rady (EU) 2024/1259 ze dne 22. dubna 2024 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro obiloviny, pokud jde o přistoupení Senegalské republiky k Úmluvě o obchodu s obilovinami z roku 1995
OJ L, 30/04/2024

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/369 ze dne 23. ledna 2024, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 stanovením postupu týkajícího se zařazování výchozích látek, směsí a složek na evropské seznamy povolených výchozích látek, směsí a složek nebo jejich vyřazování z těchto seznamů
OJ L, 23/04/2024
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/370 ze dne 23. ledna 2024, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 stanovením postupů posuzování shody pro výrobky přicházející do kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě a pravidel pro jmenování subjektů posuzování shody zapojených do těchto postupů
OJ L, 23/04/2024
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/371 ze dne 23. ledna 2024, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 stanovením harmonizovaných specifikací pro označování výrobků, které přicházejí do kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě
OJ L, 23/04/2024
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/365 ze dne 23. ledna 2024, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184, pokud jde o metodiky pro zkoušky a schvalování výchozích látek, směsí a složek, které mají být zařazeny na evropské seznamy povolených látek
OJ L, 23/04/2024
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/367 ze dne 23. ledna 2024, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 stanovením evropských seznamů povolených výchozích látek, směsí a složek, které jsou povoleny k použití při výrobě materiálů nebo výrobků přicházejících do kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě
OJ L, 23/04/2024
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/368 ze dne 23. ledna 2024, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184, pokud jde o postupy a metody pro zkoušky a schvalování konečných materiálů používaných ve výrobcích, které přicházejí do kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě
OJ L, 23/04/2024

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Rozhodnutí č. 1/2024 smíšeného výboru zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Kanadou o obchodu s vínem a lihovinami ze dne 4. dubna 2024, kterým se mění přílohy I, IIIA, IIIB, IVA A VI Dohody mezi Evropským společenstvím a Kanadou o obchodu s vínem a lihovinami [2024/1215]
OJ L, 30/04/2024


Zdroj: Úřední věstník EU,  1. – 30. 4. 2024