Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – červenec 2022

Vydáno: 19. 8. 2022
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU: 
Přímý přístup do Úředního věstníku – Výsledky vyhledávání – EUR-Lex (europa.eu)

 
0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 2022/1161/EU, kterým se pro rok 2022 stanoví rozpočtové stropy platné pro některé režimy přímých podpor stanovené nařízením 1307/2013/EU
OJ L 179, 06/07/2022, s. 30
Nařízení 2022/1172/EU ze dne 4. května 2022, kterým se doplňuje nařízení 2021/2116/EU, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní system v oblasti společné zemědělské politiky a uplatňování a výpočet správních sankcí v souvislosti s podmíněností
OJ L 183, 08/07/2022, s. 12
Prováděcí nařízení 2022/1173/EU ze dne 31. května 2022 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 2021/2116/EU, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém v oblasti společné zemědělské politiky
OJ L 183, 08/07/2022, s. 23
Prováděcí rozhodnutí 2022/1187/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2022/493/EU, pokud jde o konečný příděl podpory Unie členským státům na ovoce a zeleninu do škol a mléko do škol na období od 1. srpna 2022 do 31. července 2023 (oznámeno pod číslem C(2022)4873)
OJ L 184, 11/07/2022, s. 56
Prováděcí nařízení 2022/1216/EU, kterým se s ohledem na rok 2022 stanoví odchylky od prováděcích nařízení 809/2014/EU, 180/2014/EU, 181/2014/EU, 2017/892/EU, 2016/1150/EU, 2018/274/EU, 615/2014/EU a 2015/1368/EU, pokud jde o některé správní kontroly a kontroly na místě v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění prováděcí nařízení 2021/725/EU
OJ L 188, 15/07/2022, s. 49
Nařízení 2022/1225/EU o dočasných mimořádných opatřeních odchylujících se od nařízení 1308/2013/EU za účelem řešení narušení trhu v odvětví ovoce a zeleniny způsobeného ruskou invazí na Ukrajinu
OJ L 189, 18/07/2022, s. 1
Prováděcí nařízení 2022/1227/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 808/2014/EU a 809/2014/EU, pokud jde o zvláštní opatření na poskytnutí výjimečné dočasné podpory v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v reakci na dopad ruské invaze na Ukrajinu
OJ L 189, 18/07/2022, s. 12
Prováděcí nařízení 2022/1228/EU, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení 2017/892/EU pro rok 2022, pokud jde o žádosti o podporu, jakož i žádosti o zálohy a částečné platby v důsledku krize způsobené ruskou invazí na Ukrajinu
OJ L 189, 18/07/2022, s. 18 

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 46/2022/EHP ze dne 18. března 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1114]
OJ L 182, 07/07/2022, s. 12
Rozhodnutí 47/2022/EHP ze dne 18. března 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1115]
OJ L 182, 07/07/2022, s. 14
Rozhodnutí 48/2022/EHP ze dne 18. března 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2022/1116]
OJ L 182, 07/07/2022, s. 16
Prováděcí nařízení 2022/1183/EU, kterým se mění přílohy II a IV prováděcího nařízení 2020/2002/EU, pokud jde o hlášení určitých nákaz uvedených na seznamu a podávání zpráv o jejich zjištění v rámci Unie 
OJ L 184, 11/07/2022, s. 6
Prováděcí nařízení 2022/1196/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 185, 12/07/2022, s. 77
Prováděcí rozhodnutí 2022/1200/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 5015)  
OJ L 185, 12/07/2022, s. 138
Prováděcí nařízení 2022/1203/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2016/1141/EU za účelem aktualizace seznamu invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii
OJ L 186, 13/07/2022, s. 10
Prováděcí nařízení 2022/1218/EU, kterým se mění některé přílohy prováděcího nařízení 2021/620/EU, pokud jde o schválení statusu území prostého nákazy některých členských států nebo jejich oblastí pro některé nákazy uvedené na seznamu a schválení eradikačních programů pro některé nákazy uvedené na seznamu 
OJ L 188, 15/07/2022, s. 65
Prováděcí nařízení 2022/1219/EU, kterým se mění příloha III prováděcího nařízení 2020/2235/EU, pokud jde o vzorová osvědčení pro vstup zásilek některých směsných produktů do Unie a pro jejich tranzit přes Unii 
OJ L 188, 15/07/2022, s. 75
Prováděcí nařízení 2022/1234/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 190, 19/07/2022, s. 79
Prováděcí rozhodnutí 2022/1320/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 5471)  
OJ L 199, 28/07/2022, s. 12
Prováděcí nařízení 2022/1322/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2021/632/EU, pokud jde o seznamy produktů živočišného původu, vedlejších produktů živočišného původu a směsných produktů, na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly 
OJ L 200, 29/07/2022, s. 25
Prováděcí nařízení 2022/1325/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 200, 29/07/2022, s. 109

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2022/1166/EU, kterým se mění nařízení 1480/2004/ES o specifických pravidlech, týkajících se zboží, přicházejícího z oblastí, které nejsou pod účinnou kontrolou vlády Kypru, do oblastí, které jsou pod efektivní kontrolou této vlády
OJ L 181, 07/07/2022, s. 11
Nařízení 2022/1171/EU ze dne 22. března 2022, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení 2019/1009/EU za účelem doplnění zpětně získaných materiálů vysoké čistoty jako kategorie složkových materiálů v hnojivých výrobcích EU 
OJ L 183, 08/07/2022, s. 2
Prováděcí nařízení 2022/1185/EU o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family“ 
OJ L 184, 11/07/2022, s. 29
Prováděcí nařízení 2022/1186/EU o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „L+R Propanol PT1 Family“ 
OJ L 184, 11/07/2022, s. 41
Prováděcí nařízení 2022/1192/EU, kterým se stanoví opatření k eradikaci a prevenci šíření organismů Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens
OJ L 185, 12/07/2022, s. 12
Prováděcí nařízení 2022/1193/EU, kterým se stanoví opatření k eradikaci a prevenci šíření organismu Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014
OJ L 185, 12/07/2022, s. 27
Prováděcí nařízení 2022/1194/EU, kterým se stanoví opatření k eradikaci a prevenci šíření organismu Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018
OJ L 185, 12/07/2022, s. 47
Prováděcí nařízení 2022/1195/EU, kterým se stanoví opatření k eradikaci a prevenci šíření organismu Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
OJ L 185, 12/07/2022, s. 65
Prováděcí nařízení 2022/1226/EU, o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Bioquell HPV-AQ“ 
OJ L 189, 18/07/2022, s. 3
Prováděcí nařízení 2022/1232/EU o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „INTEROX Biocidal Product Family 1“ 
OJ L 190, 19/07/2022, s. 7
Prováděcí nařízení 2022/1251/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES obnovuje schválení účinných látek motýlí feromony s rovným řetězcem (acetáty) jako účinných látek představujících nízké riziko a motýlí feromony s rovným řetězcem (aldehydy a alkoholy) a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 191, 20/07/2022, s. 35
Prováděcí nařízení 2022/1252/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2015/408/EU za účelem aktualizace seznamu látek, které se mají nahradit 
OJ L 191, 20/07/2022, s. 41
Nařízení 2022/1264/EU, kterým se mění příloha II nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro fludioxonil v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 192, 21/07/2022, s. 1
Prováděcí nařízení 2022/1265/EU, kterým se stanoví opatření proti zavlékání organismu Rose rosette virus do Unie a jeho šíření na území Unie
OJ L 192, 21/07/2022, s. 14
Prováděcí nařízení 2022/1282/EU o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Knieler & Team Propanol Family“ 
OJ L 195, 22/07/2022, s. 34
Nařízení 2022/1290/EU, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro ametoktradin, chlormekvat, dodin, nikotin, profenofos a multikapsidový virus jaderné polyedrie blýskavky červivcové Spodoptera exigua (SeMNPV), izolát BV-0004 v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 196, 25/07/2022, s. 74
Prováděcí nařízení 2022/1309/EU, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení 2018/2019/EU, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhu Malus domestica pocházející z Ukrajiny a Srbska
OJ L 198, 27/07/2022, s. 4
Nařízení 2022/1321/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro fluoridové ionty, oxyfluorfen, pyroxsulam, chinmerak a sulfurylfluorid v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 200, 29/07/2022, s. 1
Nařízení 2022/1324/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro benzovindiflupyr, boskalid, fenazachin, fluazifop-P, flupyradifuron, fluxapyroxad, fosetyl-Al, isofetamid, metaflumizon, pyraklostrobin, spirotetramat, thiabendazol a tolklofos-methyl v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 200, 29/07/2022, s. 68

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Prováděcí nařízení 2022/1167/EU, kterým se po částečném prozatímním přezkumu mění prováděcí nařízení 2021/633/EU o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz glutamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky a Indonésie po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení 2016/1036/EU
OJ L 181, 07/07/2022, s. 14

6. KRMIVA
Nařízení 2022/1104/EU, kterým se mění nařízení 68/2013/EU o katalogu pro krmné suroviny 
OJ L 177, 04/07/2022, s. 4
Prováděcí nařízení 2022/1247/EU o povolení látky Allura Red AC jako doplňkové látky pro drobné savce neurčené k produkci potravin a okrasné ptáky 
OJ L 191, 20/07/2022, s. 3
Prováděcí nařízení 2022/1248/EU o povolení esenciálního oleje z Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietsw. jako doplňkové látky pro některé druhy zvířat 
OJ L 191, 20/07/2022, s. 7
Prováděcí nařízení 2022/1249/EU o povolení vitaminu B12 ve formě kyanokobalaminu z Ensifer adhaerens CNCM I-5541 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat 
OJ L 191, 20/07/2022, s. 10
Prováděcí nařízení 2022/1250/EU o povolení ethylakrylátu, pentyl-isovalerátu, butyl-2-methylbutyrátu, 2-methylundekanalu, (2E)-methylkrotonové kyseliny, ethyl-(E,Z)-deka-2,4-dienoátu, butan-2-onu, cyklohexylacetátu, 3,4-dimethylcyklopentan-1,2-dionu, 5-ethyl-3-hydroxy-4-methylfuran-2(5H)-onu, fenethyl-butyrátu, hexyl-fenylacetátu, 4-methylacetofenonu, 4-methoxyacetofenonu, 3-methylfenolu, 3,4-dimethylfenolu, 1-methoxy-4-methylbenzenu, trimethyloxazolu a 4,5-dihydrothiofen-3(2H)-onu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat 
OJ L 191, 20/07/2022, s. 13
Prováděcí nařízení 2022/1266/EU o povolení glutamanu sodného získaného fermentací s Corynebacterium glutamicum KCCM 80187 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat 
OJ L 192, 21/07/2022, s. 17

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Rozhodnutí 2022/1222/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Shromáždění Lisabonské zvláštní unie
OJ L 188, 15/07/2022, s. 142
Prováděcí nařízení 2022/1289/EU o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Hrušovský lepník“ (CHZO), (Slovensko)
OJ L 196, 25/07/2022, s. 73
Prováděcí nařízení 2022/1304/EU, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Valašský frgál“ (CHZO))
OJ L 197, 26/07/2022, s. 74

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Rozhodnutí 2022/1229/EU, kterým se mění rozhodnutí 2014/312/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU, 2016/1332/EU a 2017/176/EU, pokud jde o dobu platnosti kritérií ekoznačky EU a souvisejících požadavků na posuzování a ověřování (oznámeno pod číslem C(2022) 4739)  
OJ L 189, 18/07/2022, s. 20
Rozhodnutí 2022/1244/EU, kterým se stanoví kritéria ekoznačky EU pro substráty a pomocné půdní látky (oznámeno pod číslem C(2022) 4758)  
OJ L 190, 19/07/2022, s. 141

15. GMO A  NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)
Prováděcí rozhodnutí 2022/1094/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 a geneticky modifikovanou kukuřici kombinující dvě nebo tři jednoduché události DP4114, MON 810, MIR604 a NK603, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2022)4333)  
OJ L 176, 01/07/2022, s. 26
Prováděcí nařízení 2022/1160/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU, pokud jde o podmínky použití a specifikace nové potraviny nikotinamid ribosid chlorid 
OJ L 179, 06/07/2022, s. 25

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 2022/1108/EU o osvobození od dovozního cla a od daně z přidané hodnoty při dovozu pro zboží, které má být zdarma rozděleno nebo dáno k dispozici osobám prchajícím před válkou na Ukrajině a osobám v nouzi na Ukrajině (oznámeno pod číslem C(2022)4469)
OJ L 178, 05/07/2022, s. 57
Rozhodnutí 2022/1223/EU o přidělení finančních prostředků uvolněných z projektů v rámci 10. a 11. Evropského rozvojového fondu na financování opatření k řešení krize v oblasti potravinového zabezpečení a hospodářského šoku v afrických, karibských a tichomořských zemích (AKT) v důsledku útočné války Ruska vůči Ukrajině
OJ L 188, 15/07/2022, s. 147
Nařízení 2022/1279/EU o dočasných opatřeních pro liberalizaci obchodu, která doplňují obchodní koncese použitelné pro produkty Moldavské republiky podle Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na straně jedné a Moldavskou republikou na straně druhé
OJ L 195, 22/07/2022, s. 6
Prováděcí rozhodnutí 2022/1307/EU, kterým se stanoví seznam sledovaných látek pro monitorování v rámci celé Unie v oblasti vodní politiky podle směrnice 2008/105/ES (oznámeno pod číslem C(2022) 5098)  
OJ L 197, 26/07/2022, s. 117
Prováděcí nařízení 2022/1317/EU, kterým se stanoví odchylky od nařízení 2021/2115/EU, pokud jde o uplatňování standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (standardů DZES) 7 a 8 pro rok podání žádosti 2023
OJ L 199, 28/07/2022, s. 1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2022/1197/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie, a kterým se opravuje příloha XIV, pokud jde o položku pro Spojené království 
OJ L 185, 12/07/2022, s. 117
Prováděcí nařízení 2022/1306/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Spojené království a Spojené státy v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 197, 26/07/2022, s. 102
Prováděcí nařízení 2022/1323/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/EU, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 200, 29/07/2022, s. 65

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí rozhodnutí 2022/1188/EU, kterým se mění přílohy I a II prováděcího rozhodnutí 2021/260/EU, pokud jde o členské státy nebo části jejich území, v souvislosti se kterými jsou schválena vnitrostátní opatření týkající se některých nákaz vodních živočichů podle čl. 226 odst. 3 nařízení 2016/429/EU
OJ L 184, 11/07/2022, s. 59
Nařízení 2022/1278/EU, kterým se mění nařízení 508/2014/EU, pokud jde o zvláštní opatření ke zmírnění důsledků útočné války Ruska vůči Ukrajině pro rybolovné činnosti a zmírnění dopadů narušení trhu způsobeného touto útočnou válkou na dodavatelský řetězec produktů rybolovu a akvakultury
OJ L 195, 22/07/2022, s. 1

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY
Nařízení 2022/1303/EU ze dne 25. dubna 2022, kterým se mění nařízení 2019/787/EU, pokud jde o definici a požadavky na líh zemědělského původu
OJ L 197, 26/07/2022, s. 71

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Zdroj: Úřední věstník EU,  1. – 29. 7. 2022