Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – červen 2018

Vydáno: 16. 7. 2018
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU: 
https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/06/direct-access.html?ojYear=2018

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 2018/891/EU, kterým se pro rok 2018 stanoví rozpočtové stropy platné pro některé režimy přímých podpor stanovené nařízením 1307/2013/EU
OJ L 159, 22/06/2018, s. 21

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2018/821/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 3649) Text s významem pro EHP.
OJ L 137, 04/06/2018, s. 35
Prováděcí rozhodnutí 2018/834/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 3318) Text s významem pro EHP.
OJ L 140, 06/06/2018, s. 89
Prováděcí rozhodnutí 2018/835/EU o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Maďarsku (oznámeno pod číslem C(2018) 3319) Text s významem pro EHP.
OJ L 140, 06/06/2018, s. 104
Prováděcí nařízení 2018/878/EU, kterým se přijímá seznam členských států nebo částí jejich území, které splňují pravidla pro kategorizaci stanovená v čl. 2 odst. 2 a 3 nařízení 2018/772/EU, pokud jde o uplatňování preventivních zdravotních opatření pro tlumení infekce Echinococcus multilocularis u psů
OJ L 155, 19/06/2018, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2018/883/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 3942)
OJ L 155, 19/06/2018, s. 10
Prováděcí rozhodnutí 2018/894/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 4007)
OJ L 159, 22/06/2018, s. 37
Prováděcí rozhodnutí 2018/910/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 4060)
OJ L 161, 26/06/2018, s. 42
Prováděcí rozhodnutí 2018/911/EU, kterým se stanoví prozatímní ochranná opatření s cílem zabránit šíření moru malých přežvýkavců v Bulharsku (oznámeno pod číslem C(2018) 4071)
OJ L 161, 26/06/2018, s. 67

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2018/791/EU, kterým se mění nařízení 690/2008/ES, kterým se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení
OJ L 136, 01/06/2018, s. 1
Nařízení 2018/832/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro cyantraniliprol, cymoxanil, deltamethrin, difenokonazol, fenamidon, flubendiamid, fluopikolid, folpet, fosetyl, mandestrobin, mepikvat, metazachlor, propamokarb, propargit, pyrimethanil, sulfoxaflor a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchuText s významem pro EHP.
OJ L 140, 06/06/2018, s. 38
Prováděcí nařízení 2018/917/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek alfa-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalikarb, bifenazát, boscalid, bromoxynil, kaptan, karvon, chlorprofam, kyazofamid, desmedifam, dimethoát, dimethomorf, dikvat, ethefon, ethoprofos, etoxazol, famoxadon, fenamidon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanát, Gliocladium catenulatum kmen: J1446, isoxaflutol, metalaxyl-m, methiokarb, methoxyfenozid, metribuzin, milbemektin, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus kmen 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-methyl, propamokarb, prothiokonazol, pymetrozin a s-metolachlor
OJ L 163, 28/06/2018, s. 13
Prováděcí rozhodnutí 2018/927/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2015/789/EU o opatřeních proti zavlékání organismu Xylella fastidiosa (Wells et al.) do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2018) 3972)
OJ L 164, 29/06/2018, s. 49

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí rozhodnutí 2018/840/EU, kterým se stanoví seznam sledovaných látek pro monitorování v rámci celé Unie v oblasti vodní politiky podle směrnice 2008/105/ES a zrušuje prováděcí rozhodnutí 2015/495/EU (oznámeno pod číslem C(2018) 3362)
OJ L 141, 07/06/2018, s. 9

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Nařízení 2018/831/EU, kterým se mění nařízení 10/2011/EU o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinamiText s významem pro EHP.
OJ L 140, 06/06/2018, s. 35
Prováděcí rozhodnutí 2018/896/EU, kterým se stanoví metodika pro výpočet roční spotřeby lehkých plastových nákupních tašek a kterým se mění rozhodnutí 2005/270/ES (oznámeno pod číslem C(2018) 3736)
OJ L 160, 25/06/2018, s. 6

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Nařízení 2018/848/EU o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení 834/2007/ES
OJ L 150, 14/06/2018, s. 1

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 115/2017/EHP ze dne 13. června 2017, kterým se mění Protokol 3 k Dohodě o EHP o výrobcích uvedených v čl. 8 odst. 3 písm. b) Dohody [2018/808]
OJ L 142, 07/06/2018, s. 13
Oznámení o vstupu v platnost dohody mezi Evropskou unií a Islandem o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin
OJ L 146, 11/06/2018, s. 1
Oznámení o vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Islandem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty
OJ L 146, 11/06/2018, s. 1
Směrnice 2018/851/EU, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech
OJ L 150, 14/06/2018, s. 109
Směrnice 2018/852/EU, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech
OJ L 150, 14/06/2018, s. 141
Nařízení 2018/913/EU, kterým se mění nařízení 1388/2013/EU o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 162, 27/06/2018, s. 3
Nařízení 2018/914/EU, kterým se mění nařízení 1387/2013/EU o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 162, 27/06/2018, s. 8
Prováděcí nařízení 2018/920/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 180/2014/EU, pokud jde o některá ustanovení týkající se kontrol, oznamování a podávání výročních zpráv a změn programů POSEI
OJ L 164, 29/06/2018, s. 5
Prováděcí nařízení 2018/921/EU, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny vinné pocházející z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení 2016/1036/EU
OJ L 164, 29/06/2018, s. 14

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2018/919/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 164, 29/06/2018, s. 2

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí nařízení 2018/823/EU o ukončení částečného prozatímního přezkumu vyrovnávacích opatření vztahujících se na dovoz některých pstruhů duhových pocházejících z Turecké republiky
OJ L 139, 05/06/2018, s. 14

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí rozhodnutí 2018/874/EU, kterým se stanoví, že dočasné pozastavení preferenční celní sazby podle článku 15 nařízení 20/2013/EU není vhodné pro dovoz banánů pocházejících z Nikaraguy
OJ L 152, 15/06/2018, s. 58

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Úřední věstník EU, 1. – 30. 6. 2018