Bezpečnost potravin

Norské projekty pro dohledatelnost potravin

Vydáno: 13. 6. 2012
Autor: Markéta Houdková

Projekty eSporing a eATrace se zaměřují na vytvoření infrastruktury pro elektronickou výměnu údajů týkajících se bezpečnosti v  potravinovém řetězci.

Během průmyslového zpracováni potravin dochází k řadě výrobních operací a k proměnám produktu. Tyto transformace mění složení potravin, a pokud nejsou správně řízeny, mohou ovlivnit kvalitu i bezpečnost. Je k dispozici jen málo výzkumných prací, které by byly vedeny tak, aby podchycovaly záznamy o integritě potravinářských výrobků a technikách jejich zpracování a současně jejich vliv na kvalitu a bezpečnost potravin. K provedení efektivní dohledatelnosti, je třeba spojit tyto informace do jednotného rámce, díky kterému mohou být potraviny identifikovány a mohou být zpětně vyhledány zdroje problémů způsobených při zpracování potravin či při manipulaci s nimi. Řešení problematiky by měly pomoci dva norské projekty: „eSporing“ a „eTrace“.

Projekt „eSporing“ (eTraceability)

Projekt byl zahájen v roce 2007 jako reakce na rozšíření bakterie Eschericha coli v potravinách. Propuknutí nákazy v roce 2006 totiž zdůraznilo význam dohledatelnosti potravin jako jeden z nástrojů k odhalování nebezpečných potravin. Na projektu spolupracují norské vládní úřady, úřady pro bezpečnost potravin a společnosti, které jsou součástí potravinového řetězce. Cílem projektu je zřízení elektronického systému pro výměnu informací o kvalitě a bezpečnosti v celém potravinovém řetězci. Zřízení elektronické infrastruktury by mělo podpořit účinné sledování a dohledávání, získání přehledu o celém procesu u potravin. Tato infrastruktura by rovněž měla pomoci odhalit zdroj nebezpečí a zvýšit tak připravenost pro související opatření.

Sektory, na které se projekt zaměřuje, jsou: hovězí maso, obilí a výrobky z něj, lovené volně žijící ryby, mléko a mléčné produkty; což jsou hlavní podobory v potravinovém řetězci v Norsku.

Podle mezinárodní normy ISO 8402 týkající se jakosti, termín dohledatelnost znamená schopnost dohledání historie produktu, jeho použití a lokalizace, a to na základě zaznamenaných údajů. Záznam může být fyzický nebo virtuální, údaje pro každý produkt musí být jednoznačné.

Projekt eSporing umožní firmám využívat k identifikaci vlastních produktů buď globální nebo lokální identifikátory (znaky). Elektronický systém bude schopen transformovat specifické lokální identifikátory na specifické globální identifikátory, přičemž údaje budou jednotlivým firmám k dispozici i pro vlastní potřebu.

Řešení tohoto projektu přesahuje rámec potravinového práva EU v tom, že společnosti zapojené do projektu musí mít určitou úroveň vnitřní dohledatelnosti. Tzn. že musí existovat propojení mezi údaji o zboží nakoupeném a zboží prodaném. Tyto interní údaje nemusí být bezpodmínečně vkládány do projektového systému, pokud je vytvořen notifikační systém umožňující vyhledat potřebné údaje až v situaci, kdy jde o nebezpečnou potravinu.

Pro vytvoření systému byla vybrána informační služba Electronic Product Code Information Services (EPCIS). Součástí je také přísný systém pro registraci a ověřování dodavatelů a uživatelů údajů, aby docházelo k výměně informací pouze s důvěryhodnými partnery. Navíc přístup k poskytnutým údajům mají pouze oprávnění zaměstnanci společností. Externí uživatelé mohou do systému nahlédnout jenom tehdy, pokud k tomu majitel firmy udělí povolení.

Řešení projektu (verze 1.0) bylo dokončeno v září 2011. Zkušenost prokázala, že lze zajistit běžnou elektronickou dohledatelnost pro všechny obory. Schopnost dohledatelnosti se však u různých podnikatelů zapojených do systém diametrálně liší. Většina podniků je však schopna splnit požadavky. Každopádně elektronická struktura pro dohledatelnost bude poskytovat standardizované údaje potravinového řetězce.

Projekt „eTrace“

Projekt byl navržen norskou organizací pro rybolov a chov ryb SINTEF spolu s dalšími výzkumnými partnery na Islandu a ve Švédsku, za účelem specifikovat, rozvinout a vyhodnotit elektronický systém dohledatelnosti zahrnující propojení informací o bezpečnosti potravinových zdrojů a vhodných systémů řízení v příslušných podnicích. Tento projekt poskytuje úkony, které zajišťují přesnou a spolehlivou dohledatelnost při nálezu závady v potravině, dále provádí monitorování a kontrolu potravin, např. ryby jsou sledovány od místa jejich vylovení, přes různé výrobní jednotky až po zabalení a následný pohyb na trhu.  Stejně jako předchozí projekt i tento využívá informační služby EPCIS a navíc ještě grafický modelovací jazyk Unified Modeling Language (UML). Mezi bezpečnostní parametry, které jsou sledovány, patří např. teplota produktu a okolního prostředí, výživa ryb a přítomnost nežádoucích látek ve vodě. Všechny získané informace jsou ukládány do  schránky EPCIS, aby byly kdykoliv dostupné pro výměnu mezi různými organizacemi.

Food Traceability R&D in Norway
Food Technology, 2012, č. 4, s. 42-46
Objednávka kopie článku