Bezpečnost potravin

MZe: Seznam otázek a odpovědí v souvislosti s koronavirem

Vydáno: 7. 5. 2020
Autor: Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství vypracovalo seznam často kladených otázek a odpovědí v rámci resortu.

VŠECHNY OTÁZKY A ZPRACOVANÉ ODPOVĚDI, TÝKAJÍCÍ SE RESORTU ZEMĚDĚLSTVÍ, V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ COVID-19, NALEZENTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ:

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/casto-kladene-otazky/ 


Výběr otázek a odpovědí:

Jaké prostředky používat pro desinfekci v zemědělských a potravinářských provozech?

Odpověď vypracoval Státní zdravotní ústav:  

Virus přetrvává déle (dny) ve vlhkém prostředí a v biologickém materiálu.  

 • Zvláštní pozornost věnujte dezinfekci všech součástí vybavení, s nimiž přicházejí zaměstnanci do kontaktu – kliky, madla, stoly, úchopové části odpadních košů, ovládací prvky dveří či toalet, volant, ovládací panely, páčky.

Dezinfekce;  

 • V případě nánosu biologického materiálu (krev, hlen) se však účinnost chlorových dezinfekčních prostředků snižuje. Plochy kontaminované biologickým materiálem se nejdříve pokryjí jednorázovým ubrouskem apod. zvlhčeným dezinfekčním přípravkem s virucidní účinností, po stanovené době působení je odstraní, plocha se mechanicky očistí vodou a detergentem. Po zaschnutí se znovu dezinfikuje. Použité ubrousky poté vložit do igelitového sáčku, zavázat na uzel a vyhodit. Místo vydezinfikovat.  

 • < >< >

  Doporučuje se zvýšit frekvenci úklidu a dezinfekce ploch a povrchů. Přednost se dává dezinfekci otřením. Při dezinfekci postřikem může vznikat infekční aerosol a není zaručeno, že všechny plochy budou ošetřeny. Lze to také provést tak, že se plochy postříkají, pak otřou a pak znovu postříkají. Při práci je třeba používat osobní ochranné pracovní prostředky, aby lidé postřikové roztoky nevdechovali.

 • Po skončení práce se úklidové prostředky použité k mytí a dezinfekci důkladně očistí, pokud lze vyperou a usuší (mopy, hadry, kbelíky apod.). Dezinfekční a čistící přípravky se podle stupně zašpinění a velikosti ošetřené plochy mění za roztoky nové, čerstvě připravené.

 • Pracovníci provádějící úklid a dezinfekci používají při práci osobní ochranné pracovní pomůcky.

 • Po opakované dezinfekci rukou alkoholovým přípravkem, které se dávají na suché ruce,po častém umytí rukou mýdlem a vodou a jejich osušení jednorázovým ubrouskemse ruce po skončení práce ošetří regeneračním krémem.

Co máme dělat, pokud v zemědělském provozu pracuje zaměstnanec, který je nemocný, případně v karanténě?

Odpověď vypracoval Státní zdravotní ústav:

1 – Pokud v zemědělském provozu pracuje zaměstnanec, který je: nemocný, ale netestovaný a nemá v anamnéze kontakt s potvrzeným případem ani pobyt v rizikové zemi podle nařízení vlády,   potom je doma na normální neschopence a hygiena jej netestuje. Kromě praktického lékaře nemusí nikoho kontaktovat.  

2 – Pokud je podezření na onemocnění způsobené koronavirem, je v karanténě, případně má pozitivní test – podnik nemusí provádět žádná povinná opatření. Krajská hygienická stanice se bude zajímat, s kým byla pozitivní osoba v kontaktu. O nařízení karantény, jejím trvání a ukončení rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví (hygiena, Ministerstvo zdravotnictví) a v tomto smyslu je povinen podat zaměstnavateli na jeho žádost informaci o tom, že zaměstnanci byla karanténa nařízena.

Potvrzení „Oznámení o nařízení karantény“ vystaví ošetřující lékař nebo hygienik (https://www.cls.cz/dokumenty/dopis_neschopenky.pdf). Bylo-li toto nařízení vydáno, je právně závazné a pokyny orgánů ochrany veřejného zdraví je třeba dodržet. Pokud by se ve firmě pohybovala pozitivní osoba, doporučujeme dodržet pokyny (uvedeny níže). Při podezření na nákazu může nemocný zůstat doma, pokud se tak se zaměstnavatelem domluví.

Aktuální informace k potravinářským podnikům najdete zde: http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/mikrobiologicke-kontaminanty stran veterinárních opatření prosím kontaktujte Státní veterinární správu.  

Pokyny

Obecně, v místech, kde se pohyboval nakažený novým koronavirem, je potřeba vydezinfikovat rizikové povrchy a plochy, řádně vyvětrat prostory ve kterých se pohyboval. Záleželo by také na tom, jak dlouho by v místě pobýval a jakou činnost by provozoval. Virus přetrvává déle (dny) ve vlhkém prostředí a v biologickém materiálu. Zvláštní pozornost věnujte dezinfekci všech součástí vybavení, s nimiž přicházejí zaměstnanci do kontaktu – kliky, madla, úchopové části odpadních košů, ovládací prvky dveří či toalet. Kde je to možné, doporučujeme home office.  

Pokud zaměstnanec bude testován pozitivní na nový koronavirus, kontaktujte místně příslušnou Krajskou hygienickou stanici, která vydá nařízení a opatření. Pokud se tato osoba nachází na pracovišti, bude mít nasazenu roušku, a pokud je to možné bude prostorově oddělena od ostatních, dále se postupuje podle zdravotního stavu: osoba jde domů pokud možno vlastní dopravou. Pokud by tato osoba potřebovala akutní ošetření, voláte 112 nebo 155 a upozorníte je na všechny podstatné skutečnosti. Osoba, která by se o nemocného musela starat v rámci první pomoc, by ideálně měla mít nasazenu roušku nebo respirátor a pokud je to možné také ochranné brýle a jednorázový ochranný plášť přes vlastní oděv. S tímto ochranným materiálem by se dále pak postupovalo jako s infekčním – vhodit do igelitového pytle, zavázat, vyhodit.  

Orgány ochrany veřejného zdraví by po vás v takovémto případě požadovaly seznam všech kontaktů, které s danou osobou přišly do styku. 

Osobní ochranná opatření jsou v současné chvíli zásadní pro všechny občany ČR; pravidelné a důkladné mytí rukou mýdlem a teplou vodou (alespoň 20 sek.), smrkat, kýchat a kašlat do (papírového) kapesníku nebo kašlat a kýchat do ohbí rukávu, kapesník následně vyhodit a ruce řádně umýt, vydezinfikovat, vyhýbat se nemocným jednotlivcům, často provádět dezinfekci rukou a předmětů, jichž se běžně dotýkáme, pokud toto lze, dezinfekčními prostředky na bázi alkoholu (alespoň 70 %).   

Státní zdravotní ústav doporučuje všem občanům, aby měli pro případ potřeby dezinfekční alkoholový přípravek vždy po ruce; stejně tak je vhodné například v dopravních prostředcích a při jiném kontaktu s plochami hojně používanými (madla, kliky, klávesnice aj.) používat jednorázové rukavice. Omezte cestování a vyhýbejte se místům, kde se shromažďuje větší množství lidí.

Je vhodné zaměstnance poučit, že osoby s příznaky respirační infekce by měly raději zůstat doma a kontaktovat telefonicky svého praktického lékaře. Při závažném nebo rychle se zhoršujícím zdravotním stavu kontaktujte 155.

Je možný venkovní prodej např. ovoce, zeleniny, vína, medu, atd.?

Ano, nejde o tržiště, ale prodej mimo provozovnu, ten možný je. Je však nutné dodržovat hygienická opatření, jako udržovat bezpečné rozestupy a nošení roušek.

Na koho se můžeme obrátit pro vyřízení povolení pro výrobu, distribuci a prodej dezinfekce Anti-COVID?

Výroba, distribuce a prodej dezinfekčních přípravků není v kompetenci Ministerstva zemědělství. Ministerstvo zemědělství je zodpovědné pouze za vydávání tzv. výjimek v užití denaturačního prostředku podle příslušných ustanovení zákona o lihu. 

Doporučujeme kontaktovat ve věci výroby dezinfekčních přípravků s recepturou Anti-COVID Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zdravotnictví, které spolu vzájemně v této věci spolupracují.

Rádi bychom se zapojili do výroby a distribuce dezinfekčního přípravku ANTI – COVID. Jak máme postupovat?

Máte tyto možnosti nákupu denaturovaného lihu: 

1) Úplná (obecná) denaturace lihu dle Nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně. Není potřeba povolení od Ministerstvo zemědělství, ale doporučujeme kontaktovat celní správu. 

2)    Denaturace lihu dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 141/1997 Sb., položka 11 (isopropanol 100 ml). Na to je potřeba získat povolení k nákupu lihu od místně příslušného celního úřadu. 

3)    Jiný denaturační prostředek nebo jiné množství denaturačního prostředku, než uvádí příloha č. 2 vyhlášky č. 141/1997 Sb. Na to vydává Ministerstvo zemědělství tzv. Povolení výjimky v užití denaturačního prostředku. Vzor žádosti je k dispozici na internetu MZe 

  

Dále je nyní povolen Ministerstvem zemědělství Bitrex v množství nejméně 30 mg na litr etanolu do dezinfekčních přípravků, povolení je k dispozici na internetu MZe v příloze zprávy ze dne 13. 3. 2020. 

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/ministerstvo-zemedelstvi-usnadni-vyrobu.html

Ministerstvo zemědělství doporučuje pro urychlení postupu zvolit první variantu s obecně denaturovaným lihem nebo použití Bitrexu v množství 30 mg. 

Z denaturovaného lihu lze následně vyrábět dezinfekční přípravky. Za seznam výrobců, kteří mohou vyrábět dezinfekční přípravky Anti-Covid dle receptury WHO, je odpovědné Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Jakým způsobem je možné požádat o vstup servisního pracovníka technologií v zemědělské nebo potravinářské výrobě do ČR nebo o jeho vycestování z ČR?

Servisního pracovníka je nutné vybavit potvrzením pro pracovníky kritické infrastruktury. Níže je uveden postup pro potvrzení formuláře pro vstup do ČR nebo vycestování z ČR servisního pracovníka technologií v zemědělské nebo potravinářské výrobě na základě bodu 8 písmene c) Sdělení Ministerstva vnitra, kterým se stanovují podle bodu I.1 usnesení vlády č. 334 ze dne 30. března 2020 podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice České republiky za účelem vstupu, platné od 31. března 2020 od 00:00 do 12. dubna 2020 https://www.mvcr.cz/clanek/sdeleni-ministra-vnitra-modelove-situace.aspx

Jde o mimořádné opatření, proto je o vstup nebo vycestování servisního pracovníka možné žádat pouze v nezbytně nutných případech, kdy hrozí nebezpečí výpadku produkce, pokud by servis nebyl proveden.

Přílohou níže jsou vzory formuláře pro vstup do ČR a vycestování pracovníka z ČR. Do formuláře dle požadované situace je nutné vyplnit: jméno a příjmení, datum narození, bydliště servisního pracovníka a u vycestování jeho důvod. Ministerstvo zemědělství je již předvyplněno jako subjekt kritické infrastruktury a v obou formulářích musí být ponecháno.

Vyplněný formulář je nutné zaslat řediteli Odboru bezpečnostní politiky a krizového řízení Ministerstva zemědělství Petru Kutálkovi na e-mail petr.kutalek@mze.cz a v kopii na potraviny@mze.cz . Potvrzení bude podepsáno, naskenováno a žadateli odesláno. Do těla e-mailu je nutné uvést stručný důvod nezbytnosti vstupu nebo vycestování servisního pracovníka, termín potřeby potvrzení, název společnosti v České republice, která žádost podává  a kontaktní osobu s jejími údaji. Bez těchto informací nebude potvrzení provedeno.

 Co musí splňovat farmářské trhy?

Konkrétní požadavky na trhy a tržnice (kam spadají i farmářské trhy) vyžadované pro jejich opětovné provozování od 20. 4. 2020 jsou zveřejněny na stránce Ministerstva zdravotnictví:

https://koronavirus.mzcr.cz/doporuceni-mz-cr-k-uvolneni-opatreni-od-20-4-2020

Konkrétně jde o následující požadavky:

Preventivní požadavky ke všem povoleným provozovnám

 • Dodržení odstupů minimálně 2 metry (doporučení plochy, resp. kapacity pro jednoho přítomného zákazníka nejméně cca 10 m2 prodejní plochy),
 • na místě dostupná dezinfekce rukou,
 • povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (zaměstnanec i zákazník),
 • manipulace personálu v rukavicích,
 • rukavice i pro klienty na vyžádání.

Specifické požadavky k bodu: Farmářské trhy a tržiště a další trhy a tržiště

 • Zajistit odstupy mezi stánky, stolky neb jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
 • aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m,
 • umístit dezinfekční prostředky u každého prodejního místa,
 • povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (pracovník prodejních míst i zákazník)
 • zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
 • prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě.

Je možné prodávat na trhu pokrm zabalený do krabičky určený ke spotřebě doma?

Na trzích a tržnicích je možné prodávat pokrmy (potraviny), pokud toto umožňuje provozní řád konkrétního trhu, a to i formou „jídlo sebou“. Je však nezbytné zajistit požadavky stanovené Ministerstvem zdravotnictví, tedy např. aby tyto pokrmy nebyly na trhu či tržnici konzumovány, stánky nebyly blízko u sebe, byly dodržovány rozestupy mezi spotřebiteli, byla k dispozici dezinfekce atd. 

Jaká pravidla platí pro zemědělce a potravináře při překračování hranice ČR?

Podrobnosti najdete zde: https://portal.mze.cz/ssl/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/zmena-pravidel-preshranicniho-pohybu.html

 

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Krizová infolinka Ministerstva zemědělství pro dotazy spojené s koronavirem