Bezpečnost potravin

Ministři projednali Národní strategii Zdraví 2020

Vydáno: 20. 8. 2015
Autor: Ministerstvo zdravotnictví

Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 8. 2015.

Vláda na svém dnešním (20. 8. 2015) zasedání odsouhlasila 13 akčních plánů v rámci implementace Národní strategie Zdraví 2020. Mezi schválené akční plány patří například prevence obezity, správná výživa a stravovací návyky, podpora pohybové aktivity nebo zvládání infekčních onemocnění.

„Tato strategie jasně definuje priority České republiky v oblasti péče o zdraví, které povedou ke zlepšení zdravotního stavu našich občanů. Existence tohoto dokumentu nám také umožňuje čerpat finanční prostředky z evropských fondů, což je pro realizaci akčních plánů zásadní,“ říká ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Národní strategii Zdraví 2020 podpořila vedle Vlády ČR i Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Jejím účelem je především stabilizace systému prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví a nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace.

Stručné shrnutí vybraných akčních plánů

Podpora pohybové aktivity

Naprostá většina dětí v České republice nemá doporučovanou minimální pohybovou aktivitu, tj. 60 minut denně. V dospělém věku potom většina populace vykonává profese, u kterých je energetický výdej během dne minimální. Ve zvýšené míře tak trpíme chronickými neinfekčními onemocněními, kterým se ve většině případů dá předejít. Pasivní životní styl je jedna z hlavních příčin jejich vzniku. 

Navrhovaná řešení:
–           podpora pohybové aktivity ve vzdělávání
–           aktivní mobilita
–           podpora sportu pro všechny a aktivního využívání volného času
–           podpora pohybové aktivity ve zdravotnictví a sociálních službách
–           podpora pohybové aktivity u zaměstnavatelů
–           pohybová aktivita, prostředí a infrastruktura

Správná výživa a stravovací návyky

Srdečně cévní a nádorová onemocnění patří mezi hlavní příčiny úmrtí v ČR. Energetická a nutriční nevyvážeností stravy způsobuje zvýšení rizika rozvoje nadváhy a obezity a zároveň také riziko výše jmenovaných onemocnění.

Cílem tohoto akčního plánu je snížit výskyt onemocnění, kterým lze předcházet správnou výživou, a prostřednictvím mezirezortní spolupráce zabezpečit správnou vyváženou a pestrou stravu všem obyvatelům ČR.

Prevence obezity

V rámci Evropské unie zaujímá ČR ve výskytu obezity nelichotivé postavení. Kromě genetické zátěže jsou hlavními spouštěči rozvoje obezity faktory životního stylu – nedostatečná pohybová aktivita, nesprávná výživa, nedostatečně zvládaný stres, vliv prostředí apod. Včasná komplexní léčba obezity může zvrátit již rozvinuté metabolické komplikace a tak předcházet dalším onemocněním.

Cílem tohoto akčního plánu je prostřednictvím meziresortní spolupráce vytvořit takové podmínky, které všem obyvatelům ČR umožní zdraví ochraňující chování, primárně zaměřené na udržení optimální tělesné hmotnosti. Hlavním záměrem aktivit je motivovat občany ČR k tomu, aby upřednostňovali „zdravé“ návyky, a tím předcházeli rozvoji obezity.

Zvládání infekčních onemocnění

Spektrum infekčních nemocí, které ohrožují naši populaci, se rychle mění. Přibývá zejména infekcí, které přicházejí jako komplikace jiného základního onemocnění, a také roste počet a význam infekcí vyvolaných multirezistentními kmeny bakterií. Významnou kapitolu v této oblasti představuje rovněž prevence a kontrola infekce HIV/AIDS.

Snahou tohoto akčního plánu je přizpůsobit zaměření infekčních pracovišť tak, aby byla zároveň zachována základní síť lůžkových infekčních oddělení. Samostatnou problematiku představuje potřeba vybudování specializovaného centra pro vysoce nebezpečné nákazy (VNN) na Klinice infekčních, parazitárních a tropických nemocí (KIPTN) v Nemocnici Na Bulovce v Praze, které bude sloužit pro izolaci a léčbu nemocných s VNN (nebo s podezřením na tuto diagnózu) v ČR.

Celkové minimální náklady na Národní strategii Zdraví 2020 jsou předběžně odhadovány na 10 miliard Kč s tím, že značná část peněz půjde z prostředků ESIF (Evropské strukturální investiční fondy).

Konkrétní realizace jednotlivých plánů, stejně jako přesné vyčíslení jednotlivých nákladů bude předmětem dalších příprav s partnery, kteří se budou na realizaci podílet, ať už například s jednotlivými resorty, neziskovým a soukromým sektorem, nebo vzdělávacími a výzkumnými institucemi.

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

Zdroj:  Ministerstvo zdravotnictví ČR