Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Letošní téma Světového dne bezpečnosti potravin je „Bezpečnost potravin – záležitost každého z nás“ do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Letošní téma Světového dne bezpečnosti potravin je „Bezpečnost potravin – záležitost každého z nás“

Vydáno: 2.6.2020
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Světový den bezpečnosti potravin byl vyhlášen organizací OSN za podpory FAO a WHO.

Dne 7. června 2020 budeme slavit druhý ročník Světového dne bezpečnosti potravin (World Food Safety Day – WFSD), jehož cílem je upozornit a inspirovat k dalším činnostem v oblasti prevence, detekce a zvládání rizik z potravin, které přispívají k bezpečnosti potravin, zdraví lidí, ekonomické prosperitě, výkonnému zemědělství, přístupu na trhy, cestovnímu ruchu a udržitelnému rozvoji.

Stejně jako první ročník Světového dne bezpečnosti potravin v roce 2019, tak i letošní ročník vyzývá k dalšímu zvýšení bezpečnosti potravin a omezení světového nárůstu nemocí z potravin. Při této příležitosti se organizace, které se zabývají bezpečností potravin, snaží zlepšit celkové povědomí veřejnosti o bezpečnosti potravin; a upozornit na to, že každý, kdo je zapojen do výroby potravin, má také zodpovědnost a svou roli v zajištění bezpečnosti potravin. Letošním tématem je: „Bezpečnost potravin – záležitost každého z nás“ (Food safety, everyone´s business).

Bezpečnost potravin je záležitostí každého z nás

Každý má právo na dostatek bezpečných a výživných potravin. Zvláště v chudých a rozvojových zemích platí, že bezpečné potraviny jsou rozhodující pro udržení zdraví a ukončení hladu, což jsou současně dva ze 17 cílů Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj. Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj byla přijata na summitu Organizace spojených národů (OSN) v roce 2015 a její Cíle udržitelného rozvoje poté vstoupily v platnost 1. ledna 2016. Jedná se o dlouhodobý a ambiciózní program v mnoha oblastech lidských činností. K naplňování Agendy 2030 a Cílů udržitelného rozvoje se zavázala i vláda České republiky. 

Pokud potraviny nejsou bezpečné, pak ani není možné zajistit zásobování potravinami. Ve světě, kde je potravinový dodavatelský řetězec velmi složitý, má jakýkoliv incident v oblasti bezpečnosti potravin negativní dopad na veřejné zdraví, obchod a hospodářství. Bezpečnost potravin je považována za samozřejmost a je často přehlížena, dokud nedojde k otravě jídlem. Nebezpečné potraviny (obsahující škodlivé bakterie, viry, parazity nebo chemické látky) způsobují více než 200 různých chorob (od průjmu až po rakovinu).

Odpovědnost za bezpečnost potravin spočívá na vládě, výrobcích, ale i spotřebitelích. Každý má svou roli při zajišťování bezpečných potravin určených ke konzumaci. 

Vyhlášení Světového dne bezpečnosti potravin

Komise Codex Alimentarius na svém 39. zasedání v roce 2016 jednomyslně odsouhlasila návrh na vyhlášení Světového dne bezpečnosti potravin v rámci Organizace spojených národů (OSN). Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) přijala na svém 40. zasedání v červenci 2017 usnesení na podporu Světového dne bezpečnosti potravin a Světová zdravotnická organizace (WHO) vyjádřila svou
podporu v prosinci 2017. Návrh na ustanovení Světového dne bezpečnosti potravin byl projednán Ekonomickým a finančním výborem (tzv. Second Committee) na 73. zasedání Valného shromáždění OSN. Po diskusi v říjnu a listopadu 2018 byl návrh schválen a předán ke konečnému schválení Valným shromážděním. Dne 20. prosince 2018 přijalo Valné shromáždění OSN rezoluci č. 73/250 vyhlašující Světový den bezpečnosti potravin. Od roku 2019 je tak 7. červen časem oslav výhod bezpečných potravin. 

Oslavy Světového dne bezpečnosti potravin a informační kampaně

Během oslav druhého ročníku Světového dne bezpečnosti potravin jsou všechny zúčastněné strany vyzvány, aby zvyšovaly povědomí o bezpečnosti potravin a zdůraznily, že každý, kdo se účastní potravinového systému, má dobře plnit svou roli. Tento mezinárodní den je příležitostí k úsilí o zajištění toho, aby potraviny, které jíme, byly bezpečné. Na osvětové kampani se bude podílet řada institucí a organizací, vedle FAO a WHO, také např. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authoriry - EFSA) sídlící v italské Parmě. Úřad EFSA byl založen v roce 2002 v souvislosti s nově přijatým potravinovým právem, podle kterého musí být rozhodování v oblasti potravinového řetězce založeno na výsledku vědeckého hodnocení rizik.

Další podrobnosti o vědecké činnosti úřadu EFSA se lze dočíst na webových stránkách:
https://www.efsa.europa.eu/  

Klíčové informace kampaně

 • Bez bezpečnosti potravin neexistuje žádné zabezpečení potravinami
  Potravinového zabezpečení je dosaženo, pokud všichni lidé mají vždy fyzicky a ekonomicky možný přístup k potravinám, které vyhovují jejich stravovacím potřebám pro aktivní a zdravý život. Pokud potravina není bezpečná, není to potravina!
 • Nebezpečné potraviny si vybírají značnou daň na lidském zdraví a v ekonomice
  WHO odhaduje, že více než 600 milionů lidí onemocní a 420.000 zemře každý rok na konzumaci potravin kontaminovaných bakteriemi, viry, parazity, toxiny nebo chemikáliemi. Dle Světové banky stojí nebezpečné potraviny (pouze ekonomiky s nízkými a středními příjmy) asi 95 miliard USD ročně na ztrátě produktivity.
 • Bezpečnost potravin je sdílenou odpovědností od výroby až po spotřebu
  Bezpečnost potravin je odpovědností každého člověka a proto i záležitostí každého člověka. Dnes jsou potraviny zpracovávány ve větších objemech a distribuovány na větší vzdálenosti než kdykoliv předtím. Pro bezpečnost potravin je nezbytná široká spolupráce a přispění všech aktérů v potravinovém dodavatelském řetězci, jakož i dobrá správa a regulace.
 • Investice do udržitelných potravinových systémů se vyplácí
  Bezpečná výroba potravin zlepšuje udržitelnost tím, že umožňuje přístup na trh, zlepšuje produktivitu, zvyšuje ekonomický rozvoj a tím zmírňuje chudobu, zejména ve venkovských oblastech
  rozvojových zemí.
 • Zavedení přístupu „Jedno zdraví“ zvyšuje bezpečnost potravin
  Zdraví lidí je spojeno se zdravím zvířat a životním prostředím. Patogeny přenosné ze zvířat na člověka přímým kontaktem nebo potravou, vodou a životním prostředím mají dopad na veřejné zdraví a rovněž sociálně-ekonomické dopady.
 • FAO a WHO podporují celosvětové úsilí o propagaci bezpečných potravin
  FAO pomáhá členským státům předcházet rizikům v potravinovém řetězci, řídit je a reagovat na ně, zatímco WHO usnadňuje celosvětovou prevenci, detekci a reakci na ohrožení veřejného zdraví spojené s nebezpečnými potravinami.
 • Potravinové normy Codex Alimentarius pomáhají chránit zdraví a usnadňují obchod
  Komise Codex Alimentarius, řízená FAO a WHO, stanovuje vědecké potravinové standardy, pokyny a kodexy správné praxe, které zajišťují bezpečnost a kvalitu potravin se zaměřením na kontaminanty, hygienické postupy, označování, doplňkové látky, kontrolu a certifikaci, výživu a rezidua veterinárních léčiv a pesticidů.

 

Koho se týká bezpečnost potravin
Bezpečné potraviny umožňují vhodný příjem živin a podporují dlouhodobé fyzické zdraví každého člověka. Letos, při druhé oslavě Světového dne bezpečnosti potravin, máme všichni možnost ocenit ty, kteří pomáhají udržovat naše potraviny bezpečné. Letošní kampaň poukazuje na to, že ať už pěstujete, zpracováváte, přepravujete, skladujete, distribuujete, prodáváte, připravujete, podáváte nebo konzumujete potraviny, máte vždy nezastupitelnou roli při zajištění bezpečnosti potravin. 

Vlády
Vlády jsou rozhodující pro zajištění bezpečných a výživných potravin pro všechny. Zajišťují podporu udržitelného zemědělství, vhodných potravinových systémů, posilování mezioborové spolupráce, řízení rizik bezpečnosti potravin, přijetí mezinárodních norem stanovených Komisí Codex Alimentarius apod. Ujistěte se, že jsou potraviny bezpečné! 

Zemědělci a výrobci potravin přijímají osvědčené postupy
Zemědělci musí pečlivě zvažovat optimální chovatelské a pěstitelské postupy a způsoby řešení potenciálních rizik, aby se zajistilo, že potraviny budou skutečně bezpečné. Na zemědělcích leží odpovědnost za bezpečný chov zvířat a bezpečné pěstování zemědělských rostlin. 

Provozovatelé potravinářských podniků (PPP) musí zajistit, aby vyráběné potraviny byly bezpečné
To zahrnuje např. preventivní kontroly, soulad s programy jako je HACCP, správné zpracování, skladování či konzervaci potravin. Úkolem PPP je udržovat potraviny bezpečné při zpracování, skladování i dopravě. 

Všichni spotřebitelé mají právo na bezpečné, zdravé a výživné potraviny
Spotřebitelé mají nárok na přístup k včasným, jasným a spolehlivým informacím o nutričních a zdravotních rizicích spojených s výběrem potravin. Spotřebitelé se mají aktivně zajímat o informace o potravinách a vybírat si pouze bezpečné potraviny.  

Bezpečnost potravin je sdílenou odpovědností
Různorodé skupiny, které sdílí odpovědnost za bezpečnost potravin – vlády, regionální hospodářské subjekty, agentury, obchodní organizace, skupiny spotřebitelů a producentů, akademické a výzkumné instituce a subjekty soukromého sektoru – musí spolupracovat na otázkách, které se týkají bezpečnosti potravin. Spolupráce je nutná na všech úrovních. Spojte se pro bezpečnost potravin!

 

  • Světový den bezpečnosti potravin vyzývá všechny, aby ve svém okolí zvýšili povědomí o bezpečnosti potravin.
  • Zapojte se do oslav Světového dne bezpečnosti potravin.

 

Další informace se můžete dočíst na webových stránkách FAO a WHO:

 

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021