Bezpečnost potravin

Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v červnu 2024

Vydáno: 8. 7. 2024
Autor: HSHMP

Foto: HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”), zaměstnanci odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU), provedli v období od 1. 6. – 30. 6. 2024 celkem 222 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 22 finančních sankcí v celkové výši 206 000,- Kč.  V 1 případě byl vyřešen nedostatek bagatelního charakteru domluvou. Bylo vydáno 1 opatření nařízení provedení sanitace.

Na základě podnětu se uskutečnilo 22 kontrol, podněty se týkaly převážně nedostatečné provozní hygieny a výskytu hmyzu v provozovnách stravovacích služeb. Na zdravotní obtíže po požití pokrmu bylo provedeno 32 kontrol. V 10 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný. V provozovnách stravovacích služeb v měsíci červnu byly zjištěny zejména nedostatky v ochraně potravin a pokrmů před kontaminací, provozní a osobní hygieně, ve stavebně technických požadavcích na potravinářské prostory, ve skladování potravin, v označování rozpracovaných pokrmů a v dodržování postupů na zásadách HACCP (viz graf č. 2).

Graf č. 1
Graf č. 2

Fotografie provozoven:

Seznam kontrolovaných provozoven – červen 2024:
Seznam-kontrolovanych-provozoven_cerven-2024-Stáhnout

V Praze 8. 7. 2024
Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání HSHMP

Zdroj: HSHMP