Bezpečnost potravin

Kontaminující látky v potravinách – nová nařízení EU

Vydáno: 2. 9. 2022
Autor: Odbor bezpečnosti potravin MZe

V srpnu 2022 byla v Úředním věstníku EU publikována nová nařízení a doporučení Komise týkající se kontaminujících látek v potravinách.

V měsíci srpnu 2022 byla v Úředním věstníku Evropské unie publikována čtyři nařízení a dvě doporučení Komise týkající se kontaminujících látek v potravinách. Jejich přehled uvádíme níže.

Dne 01. 08. 2022 bylo publikováno Doporučení Komise (EU) 2022/1342 o monitorování rtuti v rybách, korýších a měkkýších. Komise v něm doporučuje, aby členské státy v letech 2022 až 2025 provedly monitorování přítomnosti methylrtuti a celkové rtuti v rybách, korýších a měkkýších a vypracovaly specifická vnitrostátní doporučení ohledně konzumace ryb, korýšů a měkkýšů s cílem dosáhnout v plné míře příznivých účinků konzumace ryb a mořských plodů a zároveň omezit rizika toxicity rtuti. Dopad dietárních doporučení posoudí úřad EFSA provedením průzkumu, který se bude věnovat účinnosti doporučení členských států ohledně dané konzumace. 

Dne 05. 08. 2022 bylo publikováno Nařízení Komise (EU) 2022/1364, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity kyseliny kyanovodíkové v některých potravinách. Nařízení nově stanovuje maximální limity (ML) pro kyselinu kyanovodíkovou (HCN) v potravinách, jako jsou lněná semena, mandle, kořen manioku a manioková a tapioková mouka. Nařízení tak doplní nařízení č. 1881/2006, ve kterém jsou aktuálně uvedeny ML pro HCN v meruňkových jádrech.

Datum použitelnosti nových ML je od 1. ledna 2023 a dané potraviny uvedené na trh v souladu s právními předpisy přede dnem 1. ledna 2023, mohou zůstat na trhu do data jejich minimální trvanlivosti nebo data spotřeby. 

Dne 08. 08. 2022 bylo publikováno Nařízení Komise (EU) 2022/1370, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity ochratoxinu A v některých potravinách. Nařízení nově stanovuje ML pro ochratoxin A (OTA) v řadě dalších potravin (například v datlovém sirupu, kakaovém prášku nebo v některých olejnatých semenech) a dále jsou sníženy stávající ML pro OTA v některých potravinách (např. v pražené kávě nebo v sušených hroznech révy vinné).

Datum použitelnosti ML je od 1. ledna 2023 a dané potraviny uvedené na trh v souladu s právními předpisy přede dnem 1. ledna 2023, mohou zůstat na trhu do data jejich minimální trvanlivosti nebo data spotřeby. 

Dne 12. 08. 2022 bylo publikováno Nařízení Komise (EU) 2022/1393, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity delta-9-tetrahydrokanabinolu (Δ9-THC) v konopných semenech a produktech z nich získaných. Nařízení nově stanovuje ML pro (Δ9-THC) například v oleji z konopných semen nebo v samotných konopných semenech. V nařízení č. 1881/2006 doposud žádné ML pro (Δ9-THC) stanoveny nebyly.

Datum použitelnosti ML je od 1. ledna 2023 a dané potraviny uvedené na trh v souladu s právními předpisy přede dnem 1. ledna 2023, mohou zůstat na trhu do data jejich minimální trvanlivosti nebo data spotřeby. 

Dne 26. 08. 2022 bylo publikováno Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1428, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu perfluoralkylovaných látek v některých potravinách.

Nařízení uvádí podrobné požadavky na metody používané pro odběr vzorků a laboratorní analýzy za účelem spolehlivého ověření dodržování ML pro perfluoralkylované látky (PFAS)  v potravinách. 

Dne 26. 08. 2022 bylo publikováno Doporučení Komise (EU) 2022/1431 o monitorování perfluoralkylovaných látek v potravinách. Komise v něm doporučuje, aby členské státy v letech 2022 až 2025 provedly monitorování přítomnosti PFAS v řadě potravin (například v ovoci, zelenině, olejnatých semenech, skořápkových plodech, v živočišných produktech). V doporučení jsou uvedeny také orientační limity (indicative levels), při jejichž překročení by mělo být provedeno další zkoumání příčin kontaminace. Nejedná se však o maximální limity ve smyslu nařízení č. 1881/2006.

 

Zdroj: Úřední věstník EU

Foto: Shutterstock