Bezpečnost potravin

Hmyz

Od 1. 1. 2018 je v EU použitelné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (dále jen „nařízení č. 2015/2283“), které jasně definuje hmyz a výrobky z hmyzu jako novou potravinu ve smyslu tohoto nařízení. Hmyz a hmyzí produkty totiž nebyly tradiční součástí jídelníčku obyvatel EU před 15. 5. 1997 a splňují tím jednu z podmínek definice nové potraviny. Proto musí každý druh hmyzu projít schvalovacím procesem a hodnocením bezpečnosti podle tohoto nařízení před tím, než je uveden na trh. Nařízení č. 2015/2283, které s účinností od 1. 1. 2018 zrušilo a nahradilo nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97, stanovuje, že se vztahuje na celá těla živočichů, včetně celého hmyzu.

Přechodná opatření dle čl. 35

Nařízení č. 2015/2283 stanovilo ve čl. 35 odst. 2 tzv. „přechodné období“, které umožňuje legalizovat všechny potraviny, které nepatřily do působnosti nařízení původního (nařízení (ES) č. 258/1997), byly tedy na trh uvedeny v souladu s právními předpisy, ale do působnosti nařízení č. 2015/2283 již spadají. Některé druhy hmyzu se dostaly na základě národních výjimek na vnitřní trh EU a čl. 35 nařízení č. 2015/2283 byly od 1. 1. 2018 legalizovány pro trh některých členských států.

Konkrétní druhy hmyzu, které byly v souladu s platnými vnitrostátními předpisy v některém z členských států uvedeny na trh před 1. 1. 2018, tak mohou být uváděny na trh do doby, než bude Komisí na základě podané žádosti o povolení nové potraviny nebo na základě oznámení o tradiční potravině ze třetí země přijato rozhodnutí o všech žádostech pro daný druh hmyzu (žádost však musela být podána nejpozději do 2. 1. 2019 [1]). Možnost uvádět dané druhy hmyzu v rámci přechodných opatření je tak časově omezená. Po schválení všech podaných žádostí o povolení daného druhu hmyzu přechodné období pro daný druh končí.

V rámci přechodných opatření nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 je možné uvádět na trh ČR celá či mletá těla jako potravinu u následujících druhů hmyzu:

Druh hmyzu

Vývojové stadium

Acheta domesticus

cvrček domácí

Imago

Alphitobius diaperinus

potemník stájový – Buffalo

larva

Locusta migratoria

saranče stěhovavá

Imago

Tenebrio molitor

potemník moučný (moučný červ)

larva

Pozn. přechodná opatření jsou ukončena a již se nevztahují na druh saranče pustinná (Schistocerca gregaria) a cvrček krátkokřídlý (Gryllodes sigillatus).

Na českém trhu lze najít např. chléb a proteinové tyčinky s obsahem cvrččí moučky, cvrčky v čokoládě, těstoviny s hmyzem a další produkty. Do působnosti přechodných opatření nepatří potraviny a složky potravin, které byly získány a extrahovány z částí hmyzu. Pro uvedení na trh daných druhů hmyzů v ostatních členských státech v rámci přechodných opatření je nutné kontaktovat tamní kompetentní autority a situaci ověřit.

Ochrana dat

Držitelem povolení schválených žádosti, které obsahují ochranu dat, je pouze žadatel. Data jsou chráněna po dobu 5 let. Jiným subjektům tato skutečnost nebrání v podání vlastní žádosti o povolení stejného produktu na trh. Pokud žadatel nepožádal o pětiletou ochranu dat, bude povolení nové potraviny dle nařízení č. 2015/2283 obecné, platné pro všechny. To znamená, že o schválení nemusí žádat každý, stačí, aby žádost byla podána jedním subjektem. V případě schválení produktu bez ochrany dat může být produkt volně prodáván v rámci Evropské Unie a přechodné období pro daný druh hmyzu skončí.

Schválené žádosti hmyzu jako nové potraviny

Na evropské úrovni bylo schváleno již několik druhů hmyzu pro uvedení na trh jako nové potraviny.

Larva potemníka moučného (tzv. moučného červa – výrazem se rozumí larvální stadium potemníka moučného Tenebrio molitor) je prvním hmyzím druhem, který prošel schvalovacím procesem a byl schválen prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/882 ze dne 1. června 2021. Ve schválené žádosti bylo zažádáno o ochranu dat, larvy moučného červa jako povolenou novou potravinu může na trh uvádět pouze společnost, která žádost podala (SAS EAP Group, ochrana údajů bude ukončena 22. 6. 2026). Od 22. 6. 2021 může firma SAS EAP Group uvádět na trh celé EU moučného červa jako povolenou novou potravinu, a to v souladu s podmínkami specifikovanými v seznamu Unie (prováděcí nařízení Komise 2017/2470). Provozovatelé potravinářských podniků mohou od této firmy produkty kupovat a používat je při výrobě vlastních výrobků vyhovujících specifikacím v seznamu Unie. Povolení se vztahuje na celé, tepelně sušené moučné červy, buď celé (spařené, v troubě sušené larvy), nebo ve formě prášku (spařené, v troubě sušené a namleté larvy). K lidské spotřebě jsou určeni celí mouční červi a žádné části se neodstraňují. Kategorie potravin, do nichž mohou přidávány, jsou proteinové výrobky, sušenky, pokrmy na bázi luštěnin, výrobky na bázi těstovin.

Druhou schválenou žádostí o uvedení moučného červa na trh jako nové potraviny je žádost společnosti Fair Insects BV. Prováděcím nařízením Komise (EU) 2022/169 ze dne 8. února 2022 se povoluje uvedení zmrazených, sušených a práškových forem moučných červů, a to pro použití do kategorií potravin, jako jsou cereální tyčinky, náhražky masa, čokoládové cukrovinky, vícezrnný chléb a pečivo aj. Ve schválené žádosti bylo zažádáno o ochranu dat, larvy moučného červa jako povolenou novou potravinu může na trh uvádět pouze společnost Fair Insects BV (ochrana údajů bude ukončena 1. 3. 2027).

Saranče stěhovavá (Locusta migratoria) je dalším hmyzím druhem, který prošel schvalovacím procesem a byl schválen prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/1975 ze dne 12. listopadu 2021. Ve schválené žádosti bylo zažádáno o ochranu dat, saranče stěhovavou jako povolenou novou potravinu může na trh uvádět pouze společnost, která žádost podala (Fair Insects, BV, ochrana údajů bude ukončena 5. 12. 2026), a to v souladu s podmínkami specifikovanými v seznamu Unie (prováděcí nařízení Komise 2017/2470).

Tato nová potravina má být uváděna na trh ve třech různých formách, konkrétně: tepelně zpracovaná a zmrazená Locusta migratoria; tepelně zpracovaná a mrazem vysušená Locusta migratoria; tepelně zpracovaná mrazem vysušená a mletá celá Locusta migratoria. Locusta migratoria sušenou lze uvádět na trh jako takovou nebo v prášku. U zmrazené a sušené Locusta migratoria musí být odstraněny nohy a křídla. Kategorie potravin, do nichž mohou přidávány, jsou zpracované výrobky z brambor; pokrmy na bázi luštěnin a výrobky na bázi těstovin, náhražky masa, polévky a koncentrované polévky, konzervované luštěniny a zelenina, saláty, čokoládové cukrovinky a další.

Cvrček domácí (Acheta domesticus) byl schválen jako povolená nová potravina prováděcím nařízením Komise (EU) 2022/188  ze dne 10. února 2022. Ve schválené žádosti bylo požádáno o ochranu dat, tuto novou potravinu může v souladu s podmínkami specifikovanými v seznamu Unie uvádět na trh EU společnost Fair Insects BV (ochrana údajů bude ukončena 3. 3. 2027).

Tato nová potravina má být uváděna na trh ve třech různých formách, konkrétně: tepelně zpracovaný a zmrazený celý Acheta domesticus; tepelně zpracovaný a mrazem vysušený celý Acheta domesticus; tepelně zpracovaný mrazem vysušený a mletý celý Acheta domesticus. Zmrazené, sušené a práškové formy cvrčka domácího lze přidávat např. do chleba a pečiva, sušenek, náhražek masa, čokoládových výrobků aj.

Chov a zpracování hmyzu

Ministerstvo zemědělství zaznamenalo rostoucí zájem o chov a zpracování hmyzu, rozhodlo se tedy vypracovat dokument, který by zájemcům o uvedení hmyzu jako potraviny na trh pomohl. Ve spolupráci s odborníky zabývajícími se entomofágií a zástupci dozorových orgánů byl vypracován dokument pro výrobce a zpracovatele jedlého hmyzu: Zásady správné zemědělské a výrobní praxe produkce hmyzu určeného pro lidskou spotřebu.

http://eagri.cz/public/web/file/576458/Zasady_produkce_hmyzu_4__2_.pdf

Z jakých zemí je možno dovážet hmyz určený k lidské spotřebě na území EU?

Seznam třetích zemí a jejich regionů, z nichž je povolen vstup hmyzu určeného k lidské spotřebě do Evropské unie, je dle Prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/405 povolen z Kanady (CA), Švýcarska (CH), Spojeného království (GB)*, Jižní Koreje (KR), Thajska (TH) a Vietnamu (VN).
* (V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.

S konkrétními dotazy je možné obracet se na Ministerstvo zemědělství elektronicky na adresu novelfoods@mze.gov.cz.

[1] dle čl. 8 odst. nařízení Komise (EU) 2017/2469 byla lhůta pro podání žádostí podle čl. 35 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 1. 1. 2019

Související právní předpisy:

Články v kategorii

2. 5. 2023

Informace SZPI – V poslední době se setkáváme s šířením celé řady zavádějících informací na téma hmyzu a jeho „tajného“ přidávání do běžných potravin, což údajně může vést i k ohrožení zdraví spotřebitele. Pravdou je, že určité druhy hmyzu jsou na trhu zcela legálně, protože Evropská komise nedávno schválila několik nařízení povolujících jejich uvádění na trh jako nové […]


30. 11. 2022

Výsledky kontrol SVS


14. 2. 2022

Cílem výzkumného projektu ContamInsect probíhajícího ve spolupráci úřadu BfR a Univerzity Jomo Kenyatta je přispět k bezpečnosti a zajištění zásobení potravinami.


10. 2. 2020

Tisková zpráva Technologické agentury ČR


21. 5. 2018

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 21. 5. 2018.