Bezpečnost potravin

Právní předpisy ČR – základní informace

Podkategorie

V České republice stejně jako v ostatních členských státech Evropské unie platí národní právní předpisy (především zákony, vyhlášky, nařízení vlády) a právní předpisy EU, přičemž evropská (harmonizovaná) legislativa je nadřazena národní legislativě.

Pokud dojde k vytvoření nového nebo ke změně dosavadního přímo platného předpisu EU (nařízení nebo rozhodnutí), tzn. k harmonizaci určitého opatření v rámci celé EU, musí být národní ustanovení odpovídajícím způsobem upraveno nebo zrušeno tak, aby příslušná právní ustanovení nebyla duplicitní. Pokud určitá oblast není regulována předpisy EU, může členský stát stanovit vlastní pravidla.

V některých záležitostech EU umožňuje nebo požaduje, aby členské státy přijaly detailnější předpisy. Ty musí být oznámeny (notifikovány) příslušnému evropskému orgánu. Kromě toho existují v některých předpisech EU klausule s podmínkami, při jejichž splnění mohou členské státy na vlastním území upravit (zpřísnit, zmírnit či rozpracovat do podrobností) požadavky předpisů EU. O oprávněnosti takových úprav rozhodují příslušné orgány EU. K takovým úpravám mají členské státy (včetně ČR) právo se vyjádřit.

Tento poměrně složitý systém zajišťuje, že v rámci EU nejsou vytvářeny zbytečné překážky volnému pohybu osob, zboží a služeb. Avšak do určité míry tento systém také umožňuje stanovit specifická národní pravidla.

Vzhledem k tomu, že legislativní orgány na všech úrovních soustavně usilují o zdokonalení předpisů tak, aby vyhovovaly měnícím se podmínkám, aby reagovaly na nové vědecké poznatky a aby lépe sloužily praxi, dochází v legislativě k neustálým změnám.

Zákony, které schvaluje vláda, tvoří v ČR rámec, přičemž podrobnosti jsou obvykle rozpracovány v prováděcích vyhláškách vydávaných příslušnými ministerstvy.

Oblast bezpečnosti potravin v České republice pokrývají tyto stěžejní zákony ČR:
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění

Zákon č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

Požadovaný legislativní předpis lze vyhledat na následujících portálech:

1) Sbírka zákonů – portál Ministerstva vnitra ČR
a) předpisy za poslední čtyři týdny uspořádané chronologicky
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohledr.htm 
b) veškeré předpisy http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

2)  Portál Ministerstva zemědělství
a) vyhledání předpisu (v aktuálním/úplném znění) podle čísla, roku, hledaného výrazu, resortního tématu, typu předpisu (zákon, nařízení, vyhláška) http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/
b) právní předpisy MZe (chronologický přehled, tematické přehledy, Věstníky MZe)
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/ 
c) ostatní předpisy ČR
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/ostatni/

3) Portál státní zemědělské a potravinářské inspekce
a) vybrané předpisy ČR (u každého předpisu je uvedena změna a datum její účinnosti; předpisy jsou řazeny časově od nejnovějších novel, ne tématicky) http://www.szpi.gov.cz/lstDoc.aspx?nid=11816 
b) vyhledání konkrétního předpisu pomocí funkce “hledej” (zapsáním předpisu do vyhledávacího okna, např. “321/2004 Sb.”)
http://www.szpi.gov.cz/vyhledavani.aspx

Články v kategorii

21. 1. 2007

Vyhláška 551/2006 mění vyhlášku 38/2001 o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy.


17. 1. 2007

Poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2007 a způsobu kontroly jejich užití se poskytují finanční prostředky k úhradě výdajů na opatření ve veřejném zájmu


17. 1. 2007

Na úhradu odstranění škod po jarní povodni 2006 na hrázích a objektech rybníků a způsob kontroly jejich použití


5. 1. 2007

Novela NV č. 353/2002 s účinností od 1. ledna 2007


1 15 16 17