Bezpečnost potravin

Změna vyhlášky o stravovacích službách

Vydáno: 21. 1. 2007
Autor: pospisilova

Vyhláška 602/2007 Sb. mění vyhlášku 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

Prováděcí vyhláška 137/2004 Sb.  hygienických požadavcích na stravovací služby  k zákonu 258/2000 o ochraně veřejného zdraví je změněna vyhláškou 602/2006 Sb. Změny souvisejí především s novými potravinářskými předpisy ES týkajícími se bezpečnosti, hygieny a mikrobiologických požadavků (nařízení 178/2002/ES, 852/2004/ES a 2075/2005/ES). Řada ustanovení původní vyhlášky se zrušuje, problematika je v obecnější rovině řešena zmíněnými předpisy ES.
Vypouštějí se požadavky na provozovny a na přípravu a uchovávání pokrmů a ustanovení pro zmrzliny. (Zrušují se §§ 3 – 24, 26 – 36, příloha 1 – Požadavky na mikroklima pracovišť, příloha 2 – Mikrobiologické požadavky na pokrmy, příloha 3 – Chemické požadavky na pokrmy).
Z původních konkrétních požadavků nebyl zrušen pouze § 25 o uvádění pokrmů do oběhu, ale byly z něho vypuštěny konkrétní lhůty a některé teploty pro výdej pokrmů, a tyto zůstávají v kompetenci provozovatele při použití zásad kritických bodů. Nově platí, že teplota podávaného pokrmu musí mít nejméně 60 oC. Vypouští se ustanovení ohledně možnosti krátkodobého zvýšení teploty zmrazeného nebo zchlazeného pokrmu.
§ 37 o označování polotovarů… nadále platí a byl doplněn a upraven.
§ 38 o způsobu stanovení kritických bodů byl zásadně změněn a zestručněn (zrušena i příloha 4 – Kritické body při poskytovaná stravovacích služeb).
§ 39 ohledně odběru vzorků odkazující na přílohu 5 zůstává v zásadě v platnosti.
Vypouštějí se ustanovení o hygienických požadavcích na vybavení (§§ 40 – 44).
Zůstávají v platnosti §§ 46 – 48 ohledně kojenecké stravy, mateřského mléka a pokrmů podávaných sondou.
Přeformulovány jsou §§ 49 – 52 týkající se zásad osobní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných (vypouští se příloha 6 – Způsoby sterilizace).
Vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2007.