Bezpečnost potravin

Kontrola potravin a krmiv

Podkategorie


Foto: Shutterstock

Potraviny a krmiva uváděné do oběhu musí splňovat požadavky na  bezpečnost a zdravotní nezávadnost. Právní předpisy Společenství obsahují skupinu pravidel, která mají zajistit dosažení tohoto cíle.

Základní pravidla k právním předpisům týkajícím se potravin a krmiv jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin.

Kromě těchto základních pravidel existují specifičtější právní předpisy týkající se potravin a krmiv, které se vztahují na různé oblasti, např. výživu zvířat, hygienu krmiv a potravin, zoonózy, rezidua a kontaminující látky, označování potravin, potraviny nového typu, GMO a řadu dalších oblastí.

Právní předpisy Společenství týkající se potravin a krmiv jsou založeny na zásadě, že provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce v rámci podniků podléhajících jejich kontrole odpovídají za zajištění toho, aby potraviny a krmiva splňovaly požadavky právních předpisů týkajících se potravin a krmiv, které se vztahují na jejich činnost.

Členské státy musí zajistit uplatňování právních předpisů v praxi. Za tímto účelem se provádějí úřední kontroly.

Na úrovni Společenství existují harmonizovaná pravidla pro provádění takových kontrol. Jsou obsažena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.

Uvedené nařízení se nevztahuje na úřední kontroly sloužící k ověření toho, zda jsou dodržována pravidla týkající se společné organizace trhů se zemědělskými produkty.

Odborníci Komise provádějí v členských státech ve spolupráci s dozorovými orgány obecné a zvláštní audity, jejichž hlavním cílem je ověřit, zda jsou úřední kontroly prováděny v souladu s právními předpisy EU. Zprávy z těchto auditů uveřejňuje Evropská komise prostřednictvím Úřadu pro potraviny a veterinární záležitosti (FVO) – http://ec.europa.eu/food/fvo/.

Články v kategorii

17. 1. 2011

Tisková zpráva SZPI ze dne 17.1. 2011.


14. 1. 2011

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 14.1. 2011.


13. 1. 2011

Tisková zpráva SZPI ze dne 13.1. 2011.


12. 1. 2011

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 12.1. 2011.


11. 1. 2011

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 11.1. 2011.


5. 1. 2011

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 5.1. 2011.


5. 1. 2011

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 5.1. 2011.


5. 1. 2011

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 5.1. 2011.


5. 1. 2011

Tisková zpráva SZPI ze dne 5.1. 2011.


3. 1. 2011

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 3.1. 2011.


28. 12. 2010

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 28.12. 2010.


22. 12. 2010

Tisková zpráva SZPI ze dne 22. 12. 2010.


1 231 232 233 234