Bezpečnost potravin

HSHMP: Upozornění pro dovozce materiálů a předmětů přicházejících do styku s potravinami (FCM)

Vydáno: 12. 11. 2020
Autor: HSHMP

Informace HSHMP


Foto: Archiv MZe

UPOZORNĚNÍ PRO DOVOZCE MATERIÁLŮ A PŘEDMĚTŮ PŘICHÁZEJÍCÍCH DO STYKU S POTRAVINAMI (FCM) – PLASTOVÉHO KUCHYŇSKÉHO NÁDOBÍ Z POLYAMIDU A MELAMINU Z ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY A HONGKONGU NA POVINNOST VYUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU TRACES – NT 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) upozorňuje, že došlo k zavedení elektronických verzí Společného zdravotního vstupního dokladu (dále jen „SZVD => CHED“) v rámci systému TRACES NT (Trade Control and Expert Systém New Technology).  

Stalo se tak na základě platnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 625/2017 (viz https://eur-lex.europa.eu/legal%20content/CS/TXT/?uri=CELEX%A32017R0625&qid=1604904015392) pro účely informování orgánu dozoru o příchodu zásilky, dle čl. 56, odst. 4, o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech, prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin.

 

Registrace v TRACES NT je povinná pro každého dovozce (odpovědnou osobu za zásilku) dotčené komodity ze třetích zemí. 

Systém TRACES NT bude sloužit pro účely oznámení příchodu zásilky pro orgány dozoru. Z pohledu dovozce by měl být zachován stávající systém kontroly, nově přibude pouze elektronický doklad v systému TRACES NT. Příchod zásilek výše uvedených kategorií na stanoviště hraniční kontroly je třeba oznámit minimálně 1 pracovní den předem, a to vyplněním části I CHED-D v systému TRACES

Do oficiální verze systému TRACES NT se lze registrovat na následujících stránkách: htttps://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login. Manuál pro registraci do TRACES NT v příloze. 

Pro účely testování lze využít testovací prostředí systému TRACES NT, které je dostupné zde: https://webgate.training.ec.europa.eu/tracesnt/login

Stanovištěm hraniční kontroly v místě prvního vstupu do Unie pro materiály a předměty přicházející do styku s potravinami, je v souladu s čl. 47 odst. 1 písm. d) e) a f) nařízení, Letiště Václava Havla Praha a příslušným orgánem kontroly na tomto stanovišti hraniční kontroly je HSHMP –  kontaktní osobou byl určen p. Ing. Pavel Zikl, ředitel odboru HV a PBU, tel. 296 336 749, email: pavel.zikl@hygpraha.cz .

 

Přílohy:

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1715 ze dne 30. září 2019, kterým se stanoví pravidla pro fungování systému pro správu informací o úředních kontrolách a jeho systémových složek („nařízení o IMSOC“)

CHED-D USER MANUAL

 

V Praze 11.11.2020 

Hygienická stanice hlavního města Prahy 

Zdroj: HSHMP