Bezpečnost potravin

Hodnocení vlivu olova na zdraví

Vydáno: 14. 5. 2013
Autor: berankova1

Francouzský úřad ANSES hodnotil zdravotní účinky olova v množství nižším než 100 µg/L krve.

Úřad EFSA informoval ve svém vědeckém stanovisku s názvem „Olovo v potravinách“ (vydaném v dubnu 2010) o neurotoxických, vývojových, kardiovaskulárních a renálních účincích olova, spojených s jeho hladinou v krvi nižší než 100 µg/L, což je hladina olova v krvi běžně mezinárodně schválená. Tato 100 µg/L hladina je používaná také pro detekci a pro povinné hlášení případů otrav olovem ve Francii. V této souvislosti byl úřad ANSES (Francouzský úřad pro potraviny, životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost) 26. 6. 2011 požádán Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem životního prostředí, aby zajistil vědecké stanovisko „týkající se zdravotních účinků olova, při jeho hladině v krvi nižší než 100 µg/L“.

Úřad ANSES sestavil skupinu expertů, kteří analyzovali epidemiologická data popisující spojení mezi hladinou olova v krvi a rozmanitými zdravotními účinky. Experti založili své závěry na původních studiích, meta-analýzách, na publikovaných datech z analýz a na současných odborných zprávách z mezinárodních (EFSA) a národních (Health Canada, National Toxicology Program) organizací.

Ve svém stanovisku skupina expertů došla k závěru, že studie ukazují na vliv olova na krevní tlak a na funkci ledvin u dospělých, a dále že ukazují na deficity centrálního nervového systému u dětí.  Vědci konstatovali, že jsou dostatečně silné vědecké podklady  pro závěr, že škodlivé účinky olova při hladině v krvi nižší než 100 µg/L opravdu existují.  Tyto závěry jsou ve shodě se závěry vyjádřenými jinými národními a mezinárodními organizacemi, které v poslední době hodnotily účinky olova na zdraví.

Výsledky této studie ukazují, že nejcitlivější dopady spojené s chronickou expozicí olovem jsou  ledvinová toxicita u dospělých a neurotoxicita u dětí. Skupina expertů uvedla, že stanovení hladiny olova v krvi, které používá toxický renální (ledvinový) účinek u dospělých jako kritický účinek, by mělo chránit celou populaci (včetně dětí ) před všemi známými škodlivými účinky olova.

Za klíčovou studii pro stanovení renální toxicity olova a pro nastavení kritické hladiny olova v krvi byla vybrána studie Navase-Aciena a kol. (2009) založená na NHANES studii 1999-2006 (USA). Podle této studie je kritická hladina olova v krvi 15 µg/L spojována se vzrůstem prevalence chronického onemocnění ledvin.

Kromě toho, pozorovací studie za několik posledních dekád ukázaly, že dochází k redukci hladiny olova v zásobách veřejné pitné vody a v potravinách, a to díky zavedení politických opatření pro řízení zdravotních rizik olova.

Na základě výsledků hodnocení rizik olova experty, úřad ANSES doporučuje:

  • Přezkoumat (ve světle nově dostupných dat) všechny referenční hodnoty založené na hladině olova v krvi, včetně těch použitelných pro pracovní prostředí
  • Pokračovat v úsilí s cílem omezit expozici veřejnosti olovem
  • Pokračovat v biomonitorovacích studiích za účelem sledování hladiny olova v krvi u celé populace


The health effects of lead levels below 100 µg/L

Zdroj:  ANSES (Francouzský úřad pro potraviny, životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost)

Související články:  „Limity pro olovo a arzén ve šťávách
                        „Codex Alimentarius řeší limity pro melamin, arzén a olovo

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):