Bezpečnost potravin

Grant EFSA: Vytvoření otevřené databáze složení potravin EU a souvisejících datasetů

Vydáno: 1. 6. 2021
Autor: KM EFSA

GP/EFSA/DATA/2021/02. Termín pro podání návrhu: 15. září 2021

EFSA vypsal grantovou výzvu “Vytvoření otevřené databáze složení potravin EU a souvisejících datasetů“ (Creation of Open Access EU Food Composition Database (EU FCDB) and related datasets (Ref GP/EFSA/DATA/2021/02)).

Cílem výzvy je vyvinout, zveřejnit a udržovat „Otevřenou databázi složení potravin EU“ (Open Access European Food Composition Database – EU FCDB) a „Databázi environmentálních stop potravin“ (Environmental Footprint of Food Database – EFF).

Cíle grantu:

V první fázi je cílem definovat standardy kvality dat pro jejich vložení do databází EU FCDB a EFF (provést literární rešerši, vytvořit metodiku pro posuzování dat (indikátory kvality, min. požadavky na data), vytvořit zprávu o databázích složení potravin v 16 zemích, vytvořit zprávu o kompatibilitě dat z existujících databází, vytvořit zprávu o zdrojích „faktorů“ souvisejících s daty o složení potravin (jedlé
části…), posoudit kvalitu nutričních údajů, vytvořit vodítka pro sběr a uložení dat a údržbu databáze FCDB a vytvořit vodítka pro vytvoření a údržbu EFF databáze.

V druhé fázi je cílem posbírat data o složení potravin a environmentálních otiscích potravin katalogizovaná dle FoodEx2 a podle dokumentů vyvinutých v rámci první fáze projektu.

Všechny informace najdete v přiložené výzvě a na webu EFSA.

Tato výzva je určená konsorciím způsobilých organizací (org. spol. s EFSA podle čl. 36). Návrh řešení podává jménem konsorcia žadatel (ten, kdo vede konsorcium řešitelů). Žadatel je vždy jen jedna organizace. Ostatní organizace v konsorciu jsou označené jako „partneři“. Konsorcium je vždy tvořené jedním žadatelem a min. jedním partnerem.

Termín pro podání návrhu je 15. září 2021.

Tato výzva k podání návrhu řešení je novým typem grantu založeným na zaplacení dosažených výsledků / přínosů, oproti standardnímu financování založenému na proplacení vynaložených nákladů. Tento typ grantu zavedlo finanční nařízení EU v roce 2018. Hlavní změny oproti „standardnímu“ financování jsou následující:
– Nevyužívá se principu spolufinancování
– Nevyužívá se principu neziskovosti
– Není požadován předběžný rozpočet projektu
– Neřeší se uznatelnost/neuznatelnost jednotlivých nákladových položek
– Platby jsou vykonávány na základě schválení výsledků a příjemce nemusí poskytovat vyúčtování vynaložených nákladů

Zdroj: EFSA