Bezpečnost potravin

FSA: nanotechnologie a potraviny

Vydáno: 30. 6. 2011
Autor:

Informace z druhého zasedání pracovní skupiny pro nanotechnologie a potraviny při FSA (V. Británie, 5.4.2011).

Dne 5.4.2011 se uskutečnila druhá schůzka pracovní skupiny pro nanotechnologie a potraviny, která byla vytvořena z iniciativy Úřadu pro potraviny ve Velké Británii (FSA). Na programu byla následující témata:

Nanotechnologie a spotřebitelé
Byly prezentovány výsledků průzkumu provedeného společností TNS-BMRB mezi spotřebiteli: jak přijímají použití nanotechnologie u potravin a potravinářských obalů, viz Nanotechnologie a spotřebitelé.

Aktivity EFSA
Zástupcei FSA informoval o prvním zasedání Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), jeho vědecké sítě pro posuzování rizik z nanotechnologií u potravin a krmiv (Parma, 22.2.2011). Tuto síť tvoří experti na nanotechnologii z 27 členských zemí EU, příslušní zástupci EFSA a třetích zemí (za ČR se zúčastnil doc.ing. Jiří Ruprich, CSc.). Uvedená síť byla vytvořena na podporu harmonizovaného přístupu k posuzování rizik z nanotechnologie v rámci EU a k zajištění toho, že se aktivity zaměřené na posuzování rizik budou provádět synergicky, bez duplicit. Síť rovněž funguje jako platforma pro výměnu informací mezi experty na posuzování rizik v rámci EU.
Většina času na prvním zasedání vědecké sítě EFSA byla věnována návrhu příručky EFSA na posuzování rizik ze zpracovaných nanomateriálů použitých v potravinách, krmivech nebo pesticidech a diskusi o tom, zda se již na trhu EU vyskytují potraviny vyrobené za použití nanotechnologie.
Podle FSA se řada členských států aktivně podílí na výzkumu nanotechnologií a žádný členský stát nepřipouští, že se potraviny vyrobené pomocí nanotechnologie vyskytují na trhu EU.
Během veřejného připomínkového řízení EFSA obdržel 260 připomínek k návrhu příručky, přičemž většina z nich byla pozitivních. Příručka EFSA byla publikována 10.5.2011.

Nařízení o potravinách nového typu
Vzhledem k tomu, že nedošlo k dohodě mezi Radou a Evropským parlamentem v otázkách klonování zvířat, nebyl návrh nařízení o potravinách nového typu schválen.
Zástupce FERA informoval přítomné o 4. workshopu organizovaném DG Sanco (29.–30.3.2011) pod názvem “Safety for Success Dialogie”. Komise je optimistická ke schválení návrhu nařízení o potravinách nového typu, pokud se tento bude projednávat bez problematik týkajících se klonování.
Zástupce Which? (spotřebitelů) se dotázal, zda definice zpracovaných nanomateriálů uvedená v návrhu nařízení o potravinách nového typu bude rovněž začleněna do navrhovaného nařízení EU týkajícího se poskytování informací o potravinách (FIR, Food Information Regulation). Zástupce FSA potvrdil, že se tato definice bude muset zahrnout do FIR.

Zástupce FSA informoval skupinu o tom, že v říjnu 2010 DG Sanco konsultoval navrhovanou definici termínu “engineered nanomaterial” vytvořenou na radu SCENIHR (Vědeckého výboru pro nově se objevující a nově identifikovaná zdravotní rizika). FSA očekává, že tato definice bude po ukončení připomínkového řízení finalizována Komisí jako překlenovací (overarching) definice. Ačkoliv tato definice nebude mít žádnou právní sílu, bude v budoucnu sloužit jako společný výchozí bod pro vývoj definic specifických pro jednotlivé sektory na národní a EU úrovni.

Informace od dalších členů
Zástupce LFR (Leatherhead Food Research) uvedl, že LFR dokončil sérii čtyř workshopů organizovaných společně s nanoKTN a NanoCentral. LFR rovněž uvedl, že zájem o nano u potravinářských výrobků je, ale průmysl má v současné době omezené poznatky v této oblasti, a proto není překvapením, že také průměrný spotřebitel má malé znalosti. Některé společnosti se rovněž dotazují, zda mohou pracovat v oblasti nanotechnologií aniž by si toho byly vědomy. Část průmyslu vyjadřuje určitý odpor angažovat se v této oblasti.

Diskuse o specifických doporučeních uvedených ve zprávě Sněmovny lordů
Diskuse se zaměřovala na to, jak může být FSA nápomocen průmyslu ve Velké Británii při poskytování rad při vývoji výrobků využívajících nanotechnologii.
K registru potravin, aditiv a materiálů přicházejících do styku s potravinami vyráběných pomocí nanotechnologií schválených EFSA  zástupce FSA uvedl, že existuje jeden nebo dva zveřejněné seznamy výrobků na světovém a EU trhu vyrobených za pomoci nanotechnologie. Spolehlivost těchto seznamů je však otázkou. Není stále jasné, které (pokud vůbec nějaké) nanopotraviny jsou na trhu EU. Na základě diskuse při prvním zasedání pracovní skupiny pro nanotechnologie dal FSA do oběhu návrh vzoru pro registraci do databáze (typ informací, které by měl registr obsahovat). Bylo objasněno, že registr by měl obsahovat informace o nanomateriálu, např. velikost částic, jaký je účel použití nanomateriálu a linky na užitečné webové stránky, kde by se našly další informace.
Podle zástupce Which? By byl registr užitečný, ale spíše než na přirozeně se vyskytující nanomateriály by se měl zaměřovat na vyráběné nanomateriály. Diskutovalo se o tom, zda určité přirozeně se vyskytující nanomateriály, např. mléko by se mělo zahrnovat do registru, pokud postup homogenizace mléka vede k tvorbě nanočástic, které nejsou obsaženy v nehomogenizované formě.
Zástupce Federace výrobců potravin a nápojů (FDF) uvedl, že FSA by měl poskytnout spotřebitelům více základních informací o nanotechnologii a jejích aplikacích v potravinách. Podle BRC (British Retail Consortium) by se registr neměl tvořit jako samostatný (stand-alone) dokument, ale měl by být součástí určitých širších informací týkajících se nanotechnologií, např. takových, které poskytuje brožura Úřadu pro bezpečnost potravin v Irsku (FSAI). FSA souhlasil s tím, že by registr mohl být zařazen na webové stránky FSA společně se základními informacemi o nanotechnologiích, čímž by spotřebitelé získaly přehled o souvislostech. Podle zástupce FDF by se FSA zveřejňováním informací o výrobcích poskytnutých výrobcem a linků na výrobce vystavil riziku. U potravinářských aditiv a materiálů ve styku s potravinami by šlo o duplicitu specifikací pro aditiva nebo stanovisek EFSA.
Záznam z druhého zasedání pracovní skupiny pro nanotechnologie a potraviny.

Příští zasedání pracovní skupiny pro nanotechnologie a potraviny se plánuje na říjen 2011.

Zdroj: FSA

Další informace o nanotechnologii v agro-potravinářském sektoru