Bezpečnost potravin

Dnes slavíme již pátý ročník Světového dne bezpečnosti potravin

Vydáno: 7. 6. 2023
Autor: KM EFSA

World Food Safety Day 2023

Dne 7. června 2023 slavíme již pátý ročník Světového dne bezpečnosti potravin (#WorldFoodSafetyDay – WFSD), jehož cílem je upozornit a inspirovat k opatřením, která pomohou předcházet, odhalovat a zvládat rizika z potravin, přispívat k zajištění bezpečných potravin vhodných pro zdraví, k hospodářské prosperitě, zemědělské produkci, přístupu potravin na trh, k cestovnímu ruchu a udržitelnému rozvoji.

Potraviny, které jíme, jsou bezpečné díky úsilí mnoha lidí, od pěstitelů užitkových rostlin či chovatelů užitkových zvířat, přes zpracovatele zemědělských produktů, přepravce, majitele skladů, prodejce, až po přepravce a ty, co je přímo ke konzumaci podávají. Bezpečnost potravin je naším společným úkolem. Používání správných postupů v oblasti bezpečnosti potravin doma a v každodenním životě pomáhá předcházet onemocněním z potravin.

Bezpečnost potravin zachraňuje životy, protože hraje zásadní úlohu při snižování počtu onemocnění z potravin. Každý rok onemocní 600 milionů lidí v důsledku přibližně 200 různých typů onemocnění z potravin. Břemeno těchto nemocí dopadá nejtíživěji na chudé a na mladé. Kromě toho jsou nemoci z potravin každoročně zodpovědné za 420.000 úmrtí. Že jde o závažné téma si můžeme uvědomit dalším studiem dostupných informací – za jediný den onemocní na světě v důsledku nebezpečných potravin 1.600.000 lidí a 340 dětí mladších 5 let umírá rovněž denně v důsledku nemocí z potravin. Nikdo by neměl umírat z důvodu závadného jídla. Jedná se o úmrtí, kterým lze předejít.

Vzhledem k celosvětové zátěži chorobami přenášenými potravinami, vyhlásilo v roce 2018 Valné shromáždění Organizace spojených národů (OSN) 7. červen Světovým dnem bezpečnosti potravin. Světová zdravotnická organizace (WHO), společně s Organizací OSN pro výživu a zemědělství (FAO) spolupracují s členskými státy a dalšími příslušnými organizacemi při zvyšování povědomí veřejnosti o této důležité problematice, současně se snahou dále celosvětově zlepšovat bezpečnost potravin a snižovat zátěž způsobenou alimentárními onemocněními.

Úkolem Světového dne bezpečnosti potravin je proto především:

 • seznamovat veřejnost s problematikou bezpečnosti potravin a zvyšovat tak povědomí lidí o otázkách bezpečnosti potravin;
 • demonstrovat, jak předcházet nemocem prostřednictvím dodržování zásad bezpečného zacházení s potravinami;
 • zlepšovat spolupráci při zajištění bezpečnosti potravin napříč odvětvími, prvovýrobou, výrobou, prodejci, státními a kontrolními organizacemi a spotřebiteli;
 • hledat a podporovat nová řešení a způsoby, jak zajistit větší bezpečnost potravin.

Téma pro rok 2023 – Potravinové normy zachraňují životy

Letošní téma „Potravinové normy zachraňují životy“ je zaměřeno na uznání významu potravinových standardů po celém světě pro udržení bezpečnosti spotřebitelů a zdůrazňuje úlohu zavedených postupů a norem v oblasti bezpečnosti potravin, které zajišťují bezpečnost a kvalitu potravin. V zákulisí se bezpočet lidí podílí na tom, aby výroba potravin dodržovala zavedené postupy v oblasti bezpečnosti potravin. WHO společně s FAO vede celosvětové expertní skupiny a poskytuje vědecké poradenství pro rozvoj mezinárodních norem bezpečnosti potravin na ochranu zdraví spotřebitelů na celém světě. Potravinové normy jsou uplatňovány v každém státě, potravinářském odvětví či podniku.

 • Potravinové normy nám pomáhají zajistit, aby to, co jíme, bylo bezpečné.
 • Potravinové normy jsou jádrem bezpečnosti potravin.
 • Potravinové normy zachraňují životy.

Kampaň FAO a WHO slouží v roce 2023 jako výzva pro:

 • Tvůrce politik učinit bezpečné potraviny dostupné všem tím, že vytvoří programy veřejné podpory, jako je potravinová pomoc, školní stravování apod., zaměří se na vytvoření robustního národního systému bezpečnosti potravin a zajistí, aby byl v souladu s normami bezpečnosti potravin; a podporovat víceodvětvovou spolupráci na místní, národní, regionální a globální úrovni.
 • Potravinářské podniky zapojit zaměstnance, dodavatele a další zainteresované strany do růstu a rozvoje kultury bezpečnosti potravin; dodržovat národní a mezinárodní potravinové normy.
 • Vzdělávací instituce a pracoviště podporovat bezpečnou manipulaci s potravinami, zapojit rodiny do činností v oblasti bezpečnosti potravin; a podporovat vzdělávání v oblasti bezpečnosti potravin.
 • Spotřebitele praktikovat bezpečnou manipulaci s potravinami doma a postupovat podle základních pravidel WHO „Pět klíčů k bezpečnému stravování„: udržovat čistotu, oddělovat syrové a vařené pokrmy, pokrmy důkladně vařit, uchovávat potraviny při bezpečných teplotách a používat nezávadnou vodu a suroviny. Podporovat bezpečné zacházení s potravinami.

Příspěvek Evropského úřadu pro bezpečnost potravin

Do osvětové kampaně se v letošním roce opět zapojil i Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority – EFSA) sídlící v italské Parmě. Vědecké poradenství úřadu EFSA pomáhá chránit spotřebitele, zvířata i životní prostředí před riziky souvisejícími s potravinami. Úřad funguje nezávisle na evropských legislativních a výkonných institucích a členských státech EU, posuzuje rizika a vytváří vědecká stanoviska a rady, které tvoří základ evropských politik a právních předpisů. Jeho působnost zahrnuje bezpečnost potravin a krmiv, výživu, zdraví a dobré životní podmínky (welfare) zvířat, ochranu rostlin a zdraví rostlin.

V roce 2021 zahájil úřad EFSA u příležitosti Světového dne bezpečnosti potravin komunikační kampaň #EUChooseSafeFood, jejímž cílem bylo a stále je zvýšit povědomí o vědeckých poznatcích o našich potravinách a vyprávět příběh vědců, kteří pracují na tom, aby byly potraviny bezpečné. Jejím celkovým cílem je povzbudit občany, aby kriticky přemýšleli o svém každodenním výběru potravin. Ačkoli hlavními kanály propagace letošního Světového dne bezpečnosti potravin byla digitální a sociální média, případně rozhlas, psaný tisk či televize nebo účast na různých akcích, obdobně jako dříve byla i v letošním roce 2023 společná komunikace připravena v rámci kampaně #EUChooseSafeFood.

Podrobnosti o kampani se lze dočíst na speciálních webových stránkách https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/

S partnery a dalšími agenturami připravil úřad EFSA rovněž video sestávající z kolekce menších videoklipů lidí, kteří si vzájemně předávají místní ovoce nebo zeleninu. Každý účastník pronáší „„Šťastný Světový den bezpečnosti potravin“ nebo „Potravinové standardy zachraňují životy“ ve svém mateřském jazyce:

Každý se může aktivně podílet na prevenci onemocnění z potravin. Světový den bezpečnosti potravin nabízí příležitost k informovanosti a zapojení.

Zdroj: KM EFSA, EFSA