Bezpečnost potravin

Dětská letní rekreace v sezóně 2024

Vydáno: 27. 6. 2024
Autor: HSHMP

Ilustrace: Grifart

V souvislosti se začátkem sezóny letní dětské rekreace na území ČR byly Ministerstvu zdravotnictví krajskými hygienickými stanicemi nahlášeny níže uvedené údaje.

Ke dni 15. 6. 2024 bylo krajským hygienickým stanicím ohlášeno dle § 8 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 1 130 zotavovacích akcí pro děti s celkovým počtem 1 742 běhů. Doposud ohlášených akcí se zúčastní 113 088 dětí.

Vedle zotavovacích akcí pro děti bylo krajským hygienickým stanicím ohlášeno 139 jiných podobných akcí pro děti s celkovým počtem 188 běhů, kterých se zúčastní 4 291 dětí, a to i přesto, že se na tento typ akcí ohlašovací povinnost, uložená pořádající osobě § 8 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., nevztahuje.

Zotavovací akce pro děti (§ 8 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.) – organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti.

Jiná podobná akce pro děti (§ 12 zákona č. 258/2000 Sb.) – organizovaný pobyt dětí v počtu menším nebo po dobu kratší než stanoví § 8 odst. 1, s výjimkou akcí pořádaných pro děti v poměru rodinném a obdobném.

Počet ohlášených zotavovacích i jiných podobných akcí pro děti se v průběhu měsíce července ještě navýší o akce pořádané v měsíci srpnu.

Kontrolní činnost

Krajské hygienické stanice provádějí kontroly letní dětské rekreace v souladu s kontrolním plánem činnosti pro daný rok a na základě konkrétní aktuální situace. Kontrolní činnost bude zahájena dne 1. 7. 2024.

Krajské hygienické stanice se systematicky věnují edukační činnosti provozovatelů letní dětské rekreace, a to již před sezónou v podobě školících akcí, tak v průběhu sezóny. Běžnou praxí je řešení nalezených stavebně-technických nedostatků s provozovateli akcí v průběhu celého roku před zahájením nové sezóny.

Obdobně jako v loňském roce bude i v letošním roce posuzována pestrost jídelníčků na pobytových akcích pro děti s cílem zajištění celoroční kontinuity v poskytování nutričně vyvážené stravy dětem, a to i v období letních prázdnin v rámci letní dětské rekreace, neboť ve školním roce je stravování dětí regulováno školním stravováním. V letošním roce bude edukace personálu pobytových akcí cíleně zaměřena na problematiku snižování konzumace potravin s vysokým obsahem soli.

V letošním roce byla nově zavedena i možnost elektronického ohlášení akce u místně příslušné krajské hygienické stanice prostřednictvím veřejného webového přístupu. I nadále je však možné ohlásit akci písemně a lze tedy volit ze dvou způsobů ohlášení.

Napojení informačního systému krajských hygienických stanic na informační systém Hasičského záchranného sboru ČR umožňuje operativní řešení mimořádných situací, a to především v souvislosti s ohrožením oblastí s letní dětskou rekreací nepříznivými klimatickými jevy.

Informace o průběhu sezóny letní dětské rekreace pro děti budou ve čtrnáctidenních intervalech uveřejňovány na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví v sekci Letní dětská rekreace .

Zdroj: HSHMP