Bezpečnost potravin

Chráníme naše území před africkým morem prasat

Vydáno: 17. 3. 2014
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 17.3. 2014.

Státní veterinární správa již na počátku uplynulého týdne, kromě informování veřejnosti o rizicích zavlečení afrického moru prasat na naše území, zavedla program včasného varování a sledování možného výskytu této nákazy na našem území.

Cílem tohoto programu je garantovat nákazový status, že ČR je prostá této nákazy a udržet možnosti exportu jak živých prasat, tak i živočišných produktů z České republiky. Dalším důvodem je ochrana chovů prasat před zavlečením této nákazy.

Všechny krajské veterinární správy, chovatelé, myslivci i soukromí veterinárním lékaři, ti všichni byli  informováni o podmínkách sledování s tím, že každé podezření je nutné neprodleně hlásit místně příslušné krajské veterinární správě. Máme možnost provést základní diagnostiku v řádech hodin, nicméně pokud nezískáme včas informaci o případných podezřeních, může dojít k nekontrolovatelnému rozšíření nákazy. Vyšetřování na africký mor prasat provádí zatím Státní veterinární ústav Jihlava a tato možnost bude rozšířena i na Prahu a Olomouc.

Pokud jde o volně žijící zvířata, tj. divoká prasata, uhynulá, popřípadě sražená při dopravních nehodách, budou vyšetřena též i na klasický mor prasat. Vzorky na vyšetření odebírá vždy úřední veterinární lékař, který rovněž vyplní objednávku laboratorního vyšetření a zajistí vyšetření ve státním veterinárním ústavu.  Na objednávce musí být vyplněno jméno a kontakt na nálezce, místo nálezu (katastrální území) a kód vyšetření.

U divokých prasat se odebírají vzorky sleziny, jater, plic, ledvin, mízních uzlin a mandlí. V případě nálezu uhynulého kusu v pokročilém stádiu rozkladu je možné odebrat také nějakou dlouhou kost nebo kost hrudní. Metodou vyšetření je vyšetření virologické.

U domácích prasat se musejí prověřit všechny případy zvýšeného úhynu prasat a to se týká i případných zvýšených úhynů na jatkách nebo při přepravě.

Při této příležitosti je třeba upozornit na nutnost dodržovat zásady biologické bezpečnosti chovů, tj. mimo jiné dodržovat dezinfekci u vozidel přepravujících zvířata a kontrolu zásilek, které by mohly pocházet z rizikových oblastí. A rovněž dbát na oplocení farem a zabránit kontaktu s volně žijícími divokými prasaty.

Státní veterinární správa zaslala evropské Komisi žádost o spolufinancování nákladů vynaložených na výše uvedené vyšetřování na africký mor prasat. Do žádosti byl dán předpoklad vyšetření pěti set nalezených uhynulých divokých prasat a dalších pěti set domácích prasat vyšetřených při zvýšeném výskytu zmetání a hromadných úhynech do konce roku 2014.

Jak je zřejmé, Státní veterinární správa nebere riziko možného zavlečení afrického moru prasat na území ČR na lehkou váhu. 

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.

Zdroj:  SVS ČR

 

 

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):