Bezpečnost potravin

Časté dotazy ke kauze hovězího masa z Polska

Vydáno: 20. 2. 2019
Autor: MZe

Odpovědi na často kladené dotazy

 
Foto: Shutterstock

 

ČASTÉ DOTAZY v souvislosti s výskytem salmonel v polském hovězím mase – ZDE

 

Jaké je identifikační číslo dotčených jatek v Polsku? Musí být uvedeno na konkrétním kusu masa, které jsem si zakoupil v obchodě?

Identifikační číslo provozovatele jatek je PL 14160202 WE. Toto číslo však nemusí být uvedeno na štítku na baleném mase. Provozovatel se může rozhodnout, že pro označování hovězího masa použije systém šarží. Šarže může být tvořena masem ze zvířat poražených až na 3 jatkách.  Více o označování původu masa na internetových stránkách Státní veterinární správy  

Je hovězí maso z Polska z dotčených jatek zdravotně závadné?

Žádné z doposud provedených vyšetření nebezpečnost masa pro zdraví lidí neprokázalo. Ke stahování z trhu se přistoupilo v rámci předběžné opatrnosti, neboť vzhledem k absenci veterinárního vyšetření zvířat před porážkou a jejich masa a orgánů po porážce nelze vyloučit všechna rizika.   

Mohl jsem si koupit/sníst hovězí maso z nelegální porážky?

Cca 300 kg hovězího masa, které polské úřady nařídily stáhnout z trhu, bylo doručeno do ČR. Z těchto 300 kg bylo 135 kg prodáno přímo konečným spotřebitelům buď jako čerstvé maso v řeznictví nebo jako pokrm v restauraci. Žádné z doposud provedených vyšetření neprokázalo nebezpečnost masa pro zdraví lidí, spotřebitelé se tedy nemusí obávat ani, pokud si uvedené maso zakoupili.   

Bylo maso dodáno do školních jídelen?

Maso, které polské úřady nařídily stáhnout z trhu, nebylo v ČR distribuováno do žádné školní jídelny a to ani přímo z Polska ani žádným dalším distributorem v ČR.   

Jak zjistím, zda jsem maso nezkonzumoval v restauraci?

Všichni příjemci masa, které polské úřady nařídily stáhnout z trhu, byli Státní veterinární správou informováni, že se v jejich provozovně takové maso vyskytovalo. V době kontroly bylo již veškeré maso spotřebováno. Provozovatel restaurace by vám měl být schopen na váš dotaz odpovědět.   

Uvažuje se, že by bylo zcela zakázáno dovážet maso z Polska?

Evropská komise provádí auditní šetření v Polsku, na základě jeho výsledků bude ČR postupovat v souladu s platnou legislativou a koordinovaně s ostatními členskými státy EU a Evropskou komisí.   

Jakým systémem je kontrolováno dovážené maso z Polska?

V souladu s vyhláškou č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení, musí být všechny potraviny živočišného původu (s výjimkou čerstvých produktů rybolovu, živých mlžů, plžů, ostnokožců, pláštěnců určených pro lidskou spotřebu a s výjimkou kolagenu a přírodních a kolagenových střev určených pro výrobu potravin) oznámeny prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správě nejpozději 24 hodin před příchodem potraviny na místo určení.

Aktuálně probíhají zesílené kontroly všech zásilek z Polska, včetně fyzických kontrol kamionů na hranicích.   

Můžu zjistit původ zakoupeného hovězího masa?

Na webových stránkách http://eagri.cz/public/app/HoveziMaso/Vyhledat.aspx je možné si ověřit původ zakoupeného masa na trhu v ČR, které pochází ze zvířat v tuzemsku chovaných, vykrmovaných a také poražených. Nenajdete zde však údaje o zvířatech dovezených ze zahraničí za účelem porážky v ČR (pro tato zvířata neplatí povinnost registrace v ústřední evidenci).   

Kde se dozvím všechny aktuální informace o této kauze?

Všechny informace naleznete na webových stránkách:
https://www.bezpecnostpotravin.cz/informace-ke-kauze-hoveziho-masa-z-polska.aspx#f=hpblok.   

Proč se k nám hlášení o vývozu problémového masa dostalo tak pozdě?

Je nezbytné si uvědomit, že řetězec obchodu s potravinami může mít mnoho článků. V případě prodeje masa, které nařídily polské úřady stáhnout z trhu, byly zahrnuty minimálně 3 polské a 4 české subjekty. V souladu s požadavkem legislativy musí každý subjekt poskytnout informaci o tom, od koho potravinu získal a komu jí poskytl, tedy krok zpět a krok vpřed. V první fázi tedy probíhá šetření, komu dodala maso jatka, která prováděla ilegální porážku (příjemcem byly pouze polské subjekty). Maso, které doputovalo do ČR, bylo doručeno polské bourárně, která opět dodala maso pouze polským subjektům. Teprve ve třetím kroku bylo maso doručeno přes hranice do ČR. Šetření sledovatelnosti v jednom podniku může být zahájeno až po skončení šetření v jiném podniku, proto může někdy trvat až několik dní, než je určeno, kam byla potravina doručena.   

Jaký je rozdíl v procesu kontrol polských a českých veterinářů?

V České republice je možné uvádět na trh pouze hovězí maso ze zvířat poražených na jatkách, kde každé zvíře projde veterinární prohlídkou před porážkou a následně také po porážce. Veterinární prohlídku na jatkách smí provádět pouze tzv. úřední veterinární lékaři, tedy státní zaměstnanci. V Polsku může stát kontrolou na jatkách pověřit i soukromého veterinárního lékaře, tedy osobu, která primárně provádí preventivní, diagnostické a léčebné úkony v chovech hospodářských zvířat. V ČR se úřední veterinární lékaři na jatkách zabývají také kontrolou identifikace a evidence zvířat a kontrolují přesuny zvířat, žádné zvíře tedy nemůže být poraženo ilegálně bez vědomí veterinárního lékaře. V telefonickém rozhovoru mezi ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem a jeho polským protějškem Janem Krzysztofem Ardanowskim, který se uskutečnil 5. 2. 2019, uvedl polský ministr, že do konce března Polsko přijme změnu legislativy, díky které budou jatka pod nepřetržitým kamerovým dohledem, a dále nebude moci být delegován státní dozor na soukromé veterináře.  

Mohu požádat o seznam restaurací, kde se prodávalo polské hovězí maso?

Státní veterinární dozor prováděl kontrolu u příjemce zásilky a dále v návazném řetězci dalších odběratelů, tak aby bylo maso dohledáno případně jsme se dozvěděli, že už se nenachází nikde na trhu. Z tohoto dosledování bylo z celkového množství 300 kg zajištěno 56 kg masa, ze kterého byly před jeho neškodným odstraněním odebrány vzorky na stanovení reziduí veterinárních léčiv, senzorickou analýzu a salmonelu. Zbývající množství bylo distribuováno přes několik subjektů až ke konečným spotřebitelům a v době oznámení bylo již zkonzumováno. Žádné z doposud provedených vyšetření nebezpečnost masa pro zdraví lidí neprokázalo. Ke stahování z trhu se přistoupilo v rámci předběžné opatrnosti, neboť vzhledem k absenci veterinárního vyšetření zvířat před porážkou a jejich masa a orgánů po porážce nelze vyloučit všechna rizika.  

Dosavadní kontroly SVS nezjistily, že by bylo ohroženo zdraví konzumentů nebo že by maso bylo jakkoliv zdravotně závadné. Z tohoto důvodu nebude SVS zveřejňovat jména provozovatelů, kteří maso odebrali či překoupili. O informaci o vydávání polského masa za argentinské se v tuto chvíli nemůžeme vyjádřit, šetření stále probíhá.  

Zpracoval: odbor Bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství