Bezpečnost potravin

BfR varuje před používáním nano-stříbra

Vydáno: 16. 6. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Německý federální institut pro hodnocení rizik BfR po workshopu konaném v dubnu 2011 opakuje předcházející varování. Kvůli nedostatku podkladů nelze zatím bezpečnost nanočástic stříbra posoudit.

Ve stanovisku z prosince 2009 institut BfR doporučoval výrobcům, aby odložili používání nanočástic stříbra v/na potravinách a předmětech denní potřeby do doby, až bude dostatek podkladů k posouzení bezpečnosti. Důvodem byly (a jsou) obavy, že u nanočástic stříbra může být součástí toxikologického profilu i toxický účinek, který dosud nebyl v případě stříbra a jeho sloučenin popsán. Tyto obavy vyplývají z toho, že u řady nano-materiálů byl zjištěn zvláštní toxikologický efekt v důsledku zvláštních fyzikálně-chemických vlastností nano-materiálu. Ze strany průmyslu však tenkrát byla řada výhrad, že podkladů o bezpečnosti je dost.
Kovové stříbro a jiné sloučeniny stříbra jsou používány v kosmetických prostředcích a dalších spotřebitelských produktech především pro antimikrobiální účinek. V případě textilií je důvodem aplikace nejen léčebné či terapeutické hledisko, ale i hygienické. Konečná úprava textilního vlákna má působit proti vytváření pachů v důsledku mikrobiálních rozkladu potu.
V dubnu 2011 BfR shromáždil odborníky i zástupce průmyslových a nevládních institucí na workshopu, kde proběhla diskuse. V případě stříbra je zatím k dispozici jen několik faktorů, zkoumaných specificky u nano-materiálu.
Problémem je i nedostatek vhodných analytických metod. Mnohé starší studie o koloidním stříbře, které je dnes prezentováno jako nano-materiál, nesplňují současné toxikologické metodiky.
Dřívější studie nevěnovaly pozornost některým důležitým účinkům ani u stříbra s „normální“ velikostí částic. To se týká např. možných patologických změn tkání (jater, plic) po orálním příjmu nebo inhalaci. Existuje jen málo regulačních opatření souvisejících s typem nebo oblastí toxikologických údajů při schvalování produktů.  Např. biocidy na bázi stříbra budou podrobovány schvalovací proceduře, pro niž žadatelé budou muset předložit přiměřené toxikologické údaje.
Pro spotřební zboží však zřejmě nevznikne povinnost notifikace nebo schvalování.  Otázkou je, jak posoudit uvolňování nanočástic stříbra z textilií, dále je nedostatek údajů o jejich působení na kůži, ale i o reprodukční, chronické a kancerogenní toxicitě.
BfR zdůrazňuje, že i když nejsou stanoveny konkrétní požadavky pro nanočástice stříbra, stále platí, že spotřební produkt nesmí ohrožovat zdraví.

EU Food Law, 2011, č. 485, s. 13