Bezpečnost potravin

Aromata: zavedení pozitivního seznamu

Vydáno: 4. 2. 2013
Autor: sukova1

Nařízením 872/2012/EU byl přijat pozitivní seznam aromat a vložen do nařízení 1334/2008/ES, příloha - část A. Do konce r. 2015 má být dokončeno prověření 403 podmíněně zařazených látek.

Zatímco v sektoru přídatných látek se již dávno na národních úrovních i v EU etabloval systém pozitivního seznamu, u aromat dosud platil negativní, resp. restriktivní systém. To se změnilo vydáním prováděcího nařízení 872/2012/EU. Nyní platí princip zákazu používání jiných aditiv než těch povolených, uvedených v seznamu v příloze nařízení 1334/2008/ES.

Vedle toho bylo vydáno nařízení 873/2012/EU s přechodnými opatřeními týkajícími se potravin obsahujících jiná aromata než ta uvedená v pozitivním seznamu. Podle tohoto nařízení mají být žádosti o schválení dalších dosud používaných aditiv z nepotravinových surovin podány do 22. října 2015 a potraviny s těmito látkami mohou být vyráběny do 22. října 2018 a být na trhu do uplynutí doby trvanlivosti.

Aromatické látky jsou chemicky definované látky s aromatickými vlastnostmi, které mohou mít přírodní i syntetický původ. Počet schválených aromatických látek (kolem 2500) je proti počtu schválených přídatných látek asi sedminásobný.

Aromatické látky nemají přidělen E-kód, ale šestimístné identifikační číslo „FL“ (EU Flavouring Information System).

Historie legislativy aromat

Rozhodnutím 88/389/EHS bylo stanoveno, že do června 1990 bude vydán seznam výchozích a dalších látek pro výrobu aromat. Seznam aromatických materiálů rostlinného a živočišného původu byl vytvořen tehdejším „Bureau de Liaison des Syndicats Européens des Produits Aromatiques“, dnešním „European Flavour Association“ (EFFA).

Směrnicí 88/388/EHS o aromatech bylo uloženo Komisi zpracovat pravidla pro jednotlivé skupiny aromat.

Nařízením 2232/96/ES, kterým byla zrušena směrnice 88/388/EHS, byl stanoven termín 31. 12. 2010, do něhož měl být zpracován pozitivní seznam. K přijetí tohoto seznam však došlo až o 21 měsíců později.

První verze seznamu podle požadavků členských států byla přijata rozhodnutím 1999/217/EHS a obsahovala asi 2800 aromatických látek. Potom byl seznam sedmi dalšími rozhodnutími měněn. Přitom bylo vyjmuto 260 látek, o které již nebyl zájem ze strany průmyslu a bylo vyškrtnuto 7 látek kvůli pochybnostem o jejich bezpečnosti.

Nařízením 1565/2000//ES byl přijat program vyhodnocení aromatických látek, které mělo být provedeno během 5 let. Vědecký výbor pro potraviny SCF rozhodl, že z 2800 látek jich 800 už nebude muset být prověřováno, protože již prošly schválením jinými vědeckými grémii. Prověřením však během pětileté doby prošlo asi 1250 dalších aromat. Po restrukturalizaci vědeckých grémií v r. 2002 se úřadem zodpovědným za hodnocení rizik stal úřad EFSA.

Výsledkem uvedeného legislativného procesu je nařízení 872/2012/EU (resp. nařízení s přechodnými opatřeními 873/2012/EU), kterým byl seznam aromat poprvé označen jako pozitivní seznam. Nařízení obsahuje 29 důvodových odstavců, 10 článků a přílohu s částmi A až F.
Část A: Seznam aromat a výchozích látek (přírodní a syntetické látky)
Části B až F budou doplněny později“
B – aromatické extrakty z nepotravinových surovin
C – tepelně získaná reakční aromata z nepotravinových surovin
D – prekursory aromat z nepotravinových surovin
E – jiná aromata
F – výchozí látky – nepotravinové.

Aromatické látky, jejichž prověření dosud nebylo dokončeno, budou moci být používány až po jejich zařazení do části A seznamu. Počítá se s průběžnou aktualizací části A seznamu a zařazení nových látek, a to poprvé již v r. 2013.

Zásady procesu schvalování jsou stanoveny nařízením 1331/2008/ES jednotně pro přídatné látky, enzymy a aromata. Požadavky na obsah žádosti o schválení nových aromat stanovuje nařízení 234/2011/EU. Úřad EFSA zřídil Application Help-Desk (APDESK) pro dotazy žadatelů.
Pokud jde o aromatizaci potravin pro kojence a malé děti, jejíž harmonizace ještě nebyla dokončena, mohou členské státy stanovit vlastní předpisy, přísnější než ustanovení v části A seznamu.

Nyní obsahuje seznam 2450 přírodních a syntetických aromatických látek. 403 z nich dosud není plně prověřeno, a tak jsou opatřeny podmínkami  1 až 4. Pro 93 látek označených podmínkou 1 už nejsou požadovány další údaje, pro ostatní ještě musí být dodány ve stanovených termínech potřebné údaje pro posouzení bezpečnosti. Pro tyto látky zatím ještě platí nařízení 2232/96/ES a 1565/2000/ES. Prověření má být dokončeno do konce roku 2015.

Zvláštní kvalitativní a kvantitativní podmínky platí pro 9 látek: d-kafr (FL 07.215), tři chininové soli (FL 14.011, 14.152 a 14.155), kyselinu glycyrrhizovou (FL 16.012) a její amonnou sůl (FL 16.060), kofein (FL 16.016), theobromin (FL 16.032), chlorid amonný (FL 16.048), neohesperidin (FL 16.061) a rebaudiosid (FL 16.113).  Přitom se použije označení 18 kategorií potravin podle přílohy nařízení 1333/2008/ES o přídatných látkách.

Komise zřídila právně nezávaznou on-line databázi aromatických látek (v angličtině), v níž lze hledat přípustné látky.

Nařízení nabývá účinnosti 22. října 2012, použije se od 22. dubna 2013.

Dtsch. Lebensm. Rdsch., 108, 2012, č. 11, s. 560-564

Předcházející informace:
Platnost pozitivního seznamu aromat a přechodná opatření