Bezpečnost potravin

100%ní kontrola dovozů rýže z Číny

Vydáno: 23. 7. 2013
Autor: Ing. Zuzana Stratilová

Dne 13. června 2013 vstoupilo v platnost upravené prováděcí rozhodnutí Komise 2011/884/EU k mimořádným opatřením týkajícím se nepovolené GM rýže v rýžových produktech z Číny pod číslem 2013/287/EU.

Po zjištění příměsi nepovolené geneticky modifikované (GM) rýže Bt 63 v čínských rýžových výrobcích v roce 2006 bylo ze strany EU přistoupeno k regulačním krokům v oblasti dovozů rýže z Číny. Vzhledem k pokračujícím hlášením o přítomnosti „Bt 63“ v importované rýži a k nedostatku uspokojivých záruk ze strany čínských orgánů vydala Komise rozhodnutí 2008/289/EC a zavedla mimořádná opatření, pokud jde o neautorizované GMO „Bt 63“ v produktech z rýže, kterým vznikla povinnost analyzovat rýži z Číny na přítomnost GM rýže Bt 63.

Na základě stále neuspokojivých výsledků v letech 2008 a 2011 bylo rozhodnutí 2008/289/EC zrušeno a nahrazeno prováděcím rozhodnutím 2011/884/EU, zahrnujícím další typy nepovolené geneticky modifikované rýže z Číny pro účinnější zabránění kontaminace rýže a rýžových produktů dodávaných na evropský trh. Ze strany členských států byly v roce 2013 iniciovány změny v rozhodnutí dle dosavadních zkušeností. Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI) také zaslalo Komisi své návrhy na úpravu rozhodnutí. Dne 13. června 2013 vstoupilo v platnost upravené prováděcí rozhodnutí Komise 2011/884/EU k mimořádným opatřením týkajících se nepovolené geneticky modifikované rýže v rýžových produktech pocházejících z Číny pod číslem 2013/287/EU. Změny v dokumentu se vztahují především k větší flexibilitě v případě schválení použití nových analytických metod, k rozšíření předmětu prováděcího rozhodnutí 2011/884/EU,  CN (kombinovaná nomenklatura) kódům EU, k veterinární dokumentaci a došlo k rozšíření přílohy I. Jelikož se seznam produktů uvedený v rozhodnutí 2013/287/EU rozšířil, budou některé z těchto produktů podléhat veterinární vstupní kontrole. Na dozoru dovozů rýže a rýžových produktů z Číny se tak kromě SZPI bude v některých případech podílet také Státní veterinární správa (SVS).

Česká republika není běžnou vstupní zemí pro dovoz rýže z Číny, proto se v uplynulých letech vyskytovaly záchyty dodávek dle 2011/884/EU jen velmi zřídka. V roce 2011 hlásila SZPI nulový výskyt dodávek rýže z Číny do České republiky. V roce 2012 zaznamenali pracovníci SZPI jednu dodávku rýže z Číny. Dodávka byla na obsah nepovoleného GMO v rýži pozitivní. Oznámení o výskytu nepovoleného GMO v rýži bylo vloženo dne 6. června 2012 do Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF). Následně byla celá dodávka vrácena do země původu (Čína, Hong Kong). V první polovině roku 2013 nebyly SZPI zjištěny dodávky rýže podléhající rozhodnutí 2011/884/EU (dnes již 2013/287/EU). 

Zdroj: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:162:0010:0014:CS:PDF

http://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/RASFF,%202012,%20prubezne/Ozn_RASFF_31.12.2012_akt.fin.pdf