Česky
Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000, tel.: 221 811 111, e-mail: info@mze.cz

Uživatelský přístup

 
 

Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Food-safety scientists wanted
Food-safety scientists wanted
Hmyz > Hmyz> Doplňky stravy

Přesunout kategorii Doplňky stravy do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Doplňky stravy

 

Nový podkategorie Doplňky stravy

 

Doplňky stravy

Pravidla pro uvádění na trh a splnění informační povinnosti


Foto: Shutterstock


Charakteristika doplnku stravy

Doplnky stravy jsou zvláštní kategorií potravin. Doplnek stravy je definován v § 2 písm. g) zákona c. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o zmene a doplnení nekterých souvisejících zákonu, ve znení pozdejších predpisu (dále jen “zákon o potravinách”), jako „potravina, jejímž úcelem je doplnovat bežnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminu a minerálních látek nebo dalších látek s nutricním nebo fyziologickým úcinkem, obsažených v potravine samostatne nebo v kombinaci, urcená k prímé spotrebe v malých odmerených množstvích“.

Problematiku doplnku stravy upravuje na národní úrovni vyhláška c. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplnky stravy a na obohacování potravin v platném znení.

Notifikacní povinnost

Provozovatel potravinárského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh doplnky stravy, je povinen pred jejich prvním uvedením na trh zaslat Ministerstvu zemedelství ceský text oznacení, vcetne povinných informací, který bude uveden na obale výrobku.

Tato povinnost je v souladu s ustanovením § 3d odst. 1 písm. b) zákona c. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o zmene a doplnení nekterých souvisejících zákonu, ve znení pozdejších predpisu.

Nahlašování doplnku stravy v míste urcení

Ustanovení § 3d odst. 3 zákona c. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o zmene a doplnení nekterých souvisejících zákonu, ve znení pozdejších predpisu stanovuje povinnost provozovatele potravinárského podniku informovat príslušné dozorové orgány o príjmu vybraných druhu potravin z jiného clenského státu EU nebo ze tretí zeme. Mezi potraviny na které se tato povinnost vztahuje, patrí také doplnky stravy. Pravidla pro splnení jmenované povinnosti stanoví vyhláška c. 172/2015 Sb., o informacní povinnosti príjemce potravin v míste urcení, v platném znení. Presný postup pro nahlašování doplnku stravy v míste urcení je pak dostupný na webových stránkách Státní zemedelské a potravinárské inspekce: http://www.szpi.gov.cz/clanek/nahlasovani-vybranych-potravin-v-miste-urceni.aspx

Odpovednost provozovatele potravinárského podniku

Pro splnení informacní povinnosti není nutné prikládat výsledky jakýchkoliv testu ci kontrol nezávadnosti a ani v rámci prijetí notifikace nebo nahlašování v míste urcení nepodléhají doplnky stravy ze strany rezortu Ministerstva zemedelství žádnému schvalovacímu procesu.

Za bezpecnost výrobku vcetne splnení požadavku právních predpisu a oznacování plne odpovídá podle clánku 14 narízení Evropského parlamentu a Rady (ES) c. 178/2002, ve znení pozdejších predpisu, provozovatel potravinárského podniku uvádející doplnek stravy na trh.

Zakázané látky pri výrobe doplnku stravy a potravin

V prílohách vyhlášky c. 225/2008 Sb. v platném znení jsou uvedeny podmínky použití nekterých dalších látek v doplncích stravy a seznamy dalších látek zakázaných pri výrobe potravin. Tyto podmínky a seznamy však nejsou taxativní a je nutné zároven dodržet také další ustanovení tohoto a dalších predpisu dle charakteru konkrétního výrobku. Jedná se napríklad o právní predpisy upravující problematiku potravinárských prídatných látek nebo kontaminantu.

V této souvislosti je také vhodné zmínit § 2 odst. 2 a také na § 5 odst. 1 jmenované vyhlášky, které stanoví, že do doplnku stravy ani do potravin nelze pridat jednotlive nebo ve smesi omamné nebo psychotropní látky, prekursory kategorie 1 prílohy I prímo použitelného predpisu Evropských spolecenství, další látky, u nichž byl prokázán toxický, genotoxický, teratogenní, halucinogenní, omamný ci jiný nepríznivý úcinek na lidský organismus.

Potraviny nového typu

Doplnek stravy muže obsahovat i tzv. „novou složku“. Nová složka stejne jako potravina nového typu je definována narízením Evropského parlamentu a Rady (ES) c. 258/1997. Nové složky jsou látky, u nichž nebyla doložena historie spotreby ve významném množství pred datem 15.5.1997 na území kteréhokoliv clenského státu EU, bez ohledu na datum pristoupení k EU. Pro základní orientaci, zda je daná složka potraviny „novou“ ci nikoliv, zverejnila Evropská komise na svých webových stránkách Katalog, kde je možné overit si statut dané látky. Ani v tomto prípade se však nejedná o kompletní výcet. Potraviny nového typu a potraviny, které obsahují novou složku, podléhají pred uvedením na trh schvalovacímu procesu.

Právní základ

Na výrobu, složení, oznacování, manipulaci a uvádení na trh doplnku stravy se vztahují napríklad následující právní predpisy:

 • zákon c. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o zmene a doplnení nekterých souvisejících zákonu, ve znení pozdejších predpisu;
 • vyhláška c. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplnky stravy a na obohacování potravin, ve znení pozdejších predpisu, (transpozice smernice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES o sbližování právních predpisu clenských státu týkajících se doplnku stravy);
 • vyhláška c. 113/2005 Sb., o zpusobu oznacování potravin a tabákových výrobku, ve znení pozdejších predpisu;
 • narízení Evropského parlamentu a Rady (ES) c. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zrizuje se Evropský úrad pro bezpecnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpecnosti potravin, v platném znení;
 • narízení Evropského parlamentu a Rady (ES) c. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotrebitelum, v platném znení;
 • narízení Evropského parlamentu a Rady (ES) c. 852/2004 o hygiene potravin, v platném znení;
 • narízení Evropského parlamentu a Rady (ES) c. 1924/2006 o nutricních a zdravotních tvrzeních pri oznacování potravin, v platném znení;
 • výživová tvrzení (VT) jsou uvedena v seznamech VT: príloha narízení EP a Rady (EU) c. 1924/2006, narízení Komise (EU) c. 116/2010, c. 1047/2012;
 • zdravotní tvrzení (ZT) jsou postupne schvalována a jsou zverejnována v seznamech schválených ZT: narízení Komise (EU) c. 432/2012 a dále seznamy v narízeních Komise (EU): c. 980/2009, 983/2009, 1024/2009, 384/2010, 957/2010, 440/2011, 665/2011, 1160/2011, 1048/2012, 851/2013, 1018/2013, 40/2014, 1135/2014;
 • narízení Komise (ES) c. 1170/2009, kterým se mení smernice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES a narízení Evropského parlamentu a Rady (ES) c. 1925/2006, pokud jde o seznamy vitaminu a minerálních látek a jejich forem, které lze pridávat do potravin, vcetne doplnku stravy;
 • narízení Evropského parlamentu a Rady (ES) c. 258/1997 o nových potravinách a nových složkách potravin, v platném znení,
 • narízení Evropského parlamentu a Rady (ES) c. 1333/2008 o potravinárských prídatných látkách, v platném znení;
 • narízení Komise (EU) c. 1129/2011, kterým se mení príloha II narízení Evropského parlamentu a Rady (ES) c. 1333/2008 vytvorením seznamu potravinárských prídatných látek Unie (narízení se použije ode dne 1. cervna 2013);
 • narízení Komise (EU) c. 1130/2011, kterým se mení príloha III narízení Evropského parlamentu a Rady (ES) c. 1333/2008 o potravinárských prídatných látkách zavedením seznamu potravinárských prídatných látek Unie schválených pro použití v potravinárských prídatných látkách, potravinárských enzymech, potravinárských aromatech a živinách;
 • narízení Komise (ES) c. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity nekterých kontaminujících látek v potravinách, v platném znení.

  Je duležité neustále sledovat vývoj legislativy a platná znení predpisu, jak v CR, tak také v EU a znacení výrobku uvádet do souladu s platnými pravidly. Výše uvedený seznam právních predpisu je pouze informativní.

Duležité odkazy

Prílohy

Zdroj, více informací: eagri.cz