Bezpečnost potravin

Zrušení některých výjimek u zahřívaných tabákových výrobků

Vydáno: 24. 11. 2022
Autor: SZPI

Informace Státní zemědělské a potravinářské inspekce

Dovolujeme si informovat hospodářské subjekty o Směrnici Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2100, ze dne 29. června 2022, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU, pokud jde o zrušení některých výjimek týkajících se zahřívaných tabákových výrobků (dále jen „směrnice 2022/2100“), která vstoupila v platnost dne 23. 11. 2022.

Komise ve zprávě o zjištění podstatné změny okolností u zahřívaných tabákových výrobků stanovila podstatnou změnu okolností týkajících se zahřívaných tabákových výrobků (vzrůst objemu prodeje zahřívaných tabákových výrobků a vzrůst objemu prodeje zahřívaných tabákových výrobků na maloobchodní úrovni z celkového prodeje tabákových výrobků). Vzhledem k této podstatné změně okolností týkajících se zahřívaných tabákových výrobků směrnice 2022/2100 mění směrnici 2014/40/EU, o tabákových výrobcích.

Ustanovení čl. 7 odst. 12 směrnice 2014/40/EU nově stanoví, že tabákové výrobky jiné než cigarety, tabák k ručnímu balení cigaret a zahřívané tabákové výrobky jsou vyňaty ze zákazů stanovených v odstavcích 1 a 7. Pro účely prvního pododstavce se „zahřívaným tabákovým výrobkem“ rozumí nový tabákový výrobek, který je zahříván tak, aby produkoval emise obsahující nikotin a jiné chemické látky, který je poté vdechován uživatelem (uživateli) a který je v závislosti na svých vlastnostech bezdýmným tabákovým výrobkem nebo tabákem ke kouření. Zákaz uvádět na trh tabákové výrobky s charakteristickou příchutí nebo obsahující aromata v jakékoli z jejich složek, jako jsou filtry, papíry, balení, kapsle nebo jakékoli technické prvky umožňující změnu vůně nebo chuti dotčených tabákových výrobků nebo jejich intenzity kouře, který již existuje u cigaret a tabáku k ručnímu balení cigaret, se bude vztahovat i na zahřívané tabákové výrobky.

Článek 11 směrnice stanoví pravidla pro označování jiných tabákových výrobků ke kouření než cigaret, tabáku k ručnímu balení cigaret, tabáku do vodní dýmky a zahřívaných tabákových výrobků. V odstavci 1 první pododstavec stanoví, že členské státy mohou tabákové výrobky ke kouření jiné než cigarety, tabák k ručnímu balení cigaret, tabák do vodní dýmky a zahřívané tabákové výrobky pokud se jedná o tabákový výrobek ke kouření, ve smyslu čl. 7 odst. 12 druhého pododstavce osvobodit od povinnosti mít informační sdělení stanovené v čl. 9 odst. 2 a kombinovaná zdravotní varování stanovená v článku 10. Česká republika tedy již nebude mít možnost udělovat výjimky pro zahřívané tabákové výrobky z povinnosti mít informační sdělení a kombinovaná zdravotní varování.

Daná ustanovení musí být transponována do zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a do vyhlášky č. 261/2016 Sb. do 23. července 2023, přičemž účinnost těchto novelizovaných předpisů musí být stanovena na 23. října 2023. Dne 23. října 2023 tedy skončí doprodej zahřívaných tabákových výrobků s charakteristickou příchutí a balení zahřívaných tabákových výrobků, pokud se jedná o tabákový výrobek ke kouření, budou muset být označena informačním sdělením a kombinovaným zdravotním varováním.


Zdroj: SZPI