Bezpečnost potravin

Zpřísnění opatření proti falšování olivového oleje

Vydáno: 11. 4. 2013
Autor: sukova1

Nařízení 299/2013/EU mění nařízení 2568/91/EHS o charakteristikách olivového oleje a o příslušných metodách analýzy.

Nařízení 299/2013/EU mění nařízení 2568/91/EHS o charakteristikách olivového oleje a o příslušných metodách analýzy.

Prováděcí nařízení 299/2013/EU, kterým se mění nařízení 2568/91/EHS o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy, bylo vydáno na základě zkušeností, že účinnost ochrany spotřebitelů podle nařízení 2568/91/EHS pro olivový olej není dostatečná.

Upřesňují se povinnosti členských států s cílem zajistit, aby olivový olej skutečně odpovídal stanovené normě jakosti.

Členské státy mají Komisi oznamovat nejen vnitrostátní prováděcí opatření, ale i výsledky kontrol shody. Pro účely kontrol shody je nově definován pojem „olivový olej uváděný na trh: celkové množství olivového oleje a olivového oleje z pokrutin příslušného členského státu, které se v uvedeném členském státě spotřebuje nebo které se z uvedeného členského státu vyveze“.

Členské státy mají zajistit, aby kontroly shody byly prováděny selektivně, na základě analýzy rizik a s přiměřenou četností, aby olivový olej uváděný na trh byl v souladu s deklarovanou kategorií. Upřesňují se např. kritéria pro posouzení rizika, požadavky na udělování sankcí a případné zvýšení četnosti kontrol. V příloze XXI je uveden formulář pro „Výsledky kontroly shody prováděné v odvětví olivového oleje“.

Ve fázi od výroby po plnění olivového oleje má být pro každou kategorii oleje vedena evidenci vstupů a výstupů fáze.

Metody analýzy
Jsou napraveny některé nesrovnalosti a nedostatky metod analýzy stanovených v příloze IX  („Spektrofotometrická analýza v ultrafialové oblasti spektra může poskytnout informace o jakosti tuku, stavu jeho zachovalosti a změnách způsobených technologickými procesy“).

V souladu s vývojem analytických metod je nahrazena metoda v příloze XVIII účinnější metodou („Stanovení absolutního rozdílu mezi experimentálními hodnotami triacylglycerolů (TAG) s ekvivalentním počtem atomů uhlíku 42, které byly v oleji stanoveny vysoce účinnou kapalinovou chromatografií (ECN42 HPLC ), a teoretickou hodnotou TAG s ekvivalentním počtem atomů uhlíku 42 vypočtenou ze složení mastných kyselin (ECN 42 teoretická )“. Metoda je použitelná pro určení přítomnosti malých množství semenného oleje (bohatého na linoleovou kyselinu) v olivových olejích všech tříd.

Nařízení se použije od 1. ledna 2014.

Úřední věstník EU, L 90, 28.03.2013, s.52