Bezpečnost potravin

Zpráva SCF o ozařování potravin

Vydáno: 10. 12. 2003
Autor:

Uvádí se několik závěrů ze zprávy Vědeckého výboru pro potraviny. Nebyla zjištěna žádná indukovaná radioaktivita při aplikaci dávek do 50 kGy, ani projevy toxicity při dávkách pod 10 kGy. Je vyhodnocena mikrobiologická účinnost určitých dávek na různé typy potravin.

Vědecký výbor pro potraviny Evropské komise vydal v dubnu 2003 zprávu (REPORT SCF/CS/NS/IRR/24) s úplným přehledem vědeckých poznatků týkajících se ozařování potravin.
Základní informace a požadavky týkající se ozařování jsou obsaženy v následujících materiálech.
– Podle směrnice ES 1999/2 je ozařování za určitých podmínek povoleno pro široké spektrum potravin, pokud se jím nenahrazuje hygiena ve výrobním procesu.
– Spojený výbor FAO/IAEA/WHO provádí rozsáhlý výzkum a postupně zpracovává přehledy o publikovaných dokumentech.
– Ozařování musí být v souladu s Všeobecnou směrnicí o ozařování potravin, kterou vydal Codex Alimentarius v r. 1983.
Z vyhodnocení publikovaných materiálů o indukované radioaktivitě vyplynulo, že ani v případě elektronových generátorů, ani paprsků X nebyla při aplikaci dávek do 50 kGy zjištěna indukovaná radioaktivita. Nebyl zjištěn žádný specifický problém v souvislosti s chronickou toxicitou nebo s tvorbou genotoxických sloučenin jako důsledek ozařování potravin dávkami pod 10 kGy. Při použití povolených dávek nebyly zaznamenány ani žádné škodlivé dopady z hlediska bílkovin, sacharidů nebo vitaminů. Podle WHO jsou obavy z produktů radiolýzy neopodstatněné, protože cyklické sloučeniny, které se vytvářejí v důsledku ozáření, vznikají také, když je potravina podrobena kuchyňské úpravě ohřevem.
Ozařováním mechanicky separovaného drůbežího masa se efektivně sníží patogenní E. coli 0157:H7o 5 log.
Nebyl pozorován žádný negativní efekt v rámci studií zaměřených na subakutní a chronickou toxicitu při pokusech o zjišťování karcinogenity a genotoxicity.
Ozařování různých potravin vyžaduje individuální vyhodnocení radiační dávky ve vztahu k  zpracování a skladování. Při aplikaci dávek nad 10 kGy se už nevyskytují žádné mikrobiologické problémy. Má-li být dosaženo trvanlivosti a mikrobiologické bezpečnosti u předem tepelně ošetřených a zabalených potravin s vysokým obsahem vody, je třeba použít dávek až 30 kGy.
I když ozařování dávkami do 10 kGy je obecně uznáváno za přijatelné, SCF stanovil, že specifické radiační dávky musí být stanoveny pro každou skupinu potravin na základě nejnovějších toxikologických,  mikrobiologických a technických údajů.
Plné znění zprávy SCF lze otevřít např. ze stránek Spolkového výzkumného ústavu výživy (BFE).

World Poultry, 19, 2003, č. 6, s. 9