Bezpečnost potravin

Zpráva o výsledcích národního a koordinovaného monitoringu reziduí pesticidů v potravinách za rok 2018

Vydáno: 4. 12. 2019
Autor: SZPI

Na monitoringu reziduí pesticidů se podílejí dozorové orgány SZPI, SVS a ÚKZÚZ.

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 396/2005, o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu, se členské státy účastní kontrolního programu Společenství s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu, který je zahrnutý do Víceletého kontrolního plánu pro kontrolu reziduí pesticidů v potravinách v ČR.

Požadavky na provádění koordinovaného monitoringu Unie jsou detailně popsány v příslušném evropském právním předpise, pro rok 2018 v prováděcím nařízení Komise (EU) 2017/660.

V souladu s nařízením č. 396/2005 článek 30 bod 3 mají členské státy povinnost zveřejnit výsledky vnitrostátního monitoringu reziduí pesticidů na internetu.

Obsah

1.           Česká republika

1.1.        Název národního kompetentního úřadu/organizace         

2.           Cíl a plán národního kontrolního programu          

2.1.        Cíl kontrolního programu            

2.2.        Plán kontrolního programu         

2.2.1.     Výběr komodit  

2.2.2.     Počet odebíraných vzorků           

2.2.3.     Analyzovaná rezidua pesticidů    

3.           Nálezy, interpretace výsledků a srovnání s předcházejícím rokem

3.1.        Zjištěné nálezy  

3.2.        Srovnání výsledků s předcházejícím rokem             

4.           Nevyhovující vzorky: možné důvody, překročení akutní referenční dávky a přijatá opatření             

4.1.        Možné důvody překročení MRL u nevyhovujících vzorků  

4.2.        Překročení akutní referenční dávky ARfD

4.3.        Přijatá opatření

5.           Záruka kvality    

6.           Faktory zpracování         

7.           Dodatečné informace

8.           Poznámka o důvěrnosti určitých kontrolních dat předložených reportující zemí   

Poznámky

Použité zkratky

               

Příloha

 

Zdroj: SZPI