Bezpečnost potravin

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2023

Vydáno: 26. 4. 2024
Autor: SZPI

Předkládaná výroční zpráva navazuje formálním členěním na zprávy předchozí, takže usnadňuje srovnání v jednotlivých letech. Úvodní část zaujímají souhrnné výsledky dozorové činnosti, následují výsledky kontrol zaměřených na bezpečnost potravin a poctivé jednání provozovatelů a na výsledky kontrol tematicky zaměřených na určité komodity nebo na specifické požadavky. Stručně jsou uvedeny informace o dozoru podle jednotlivých forem činnosti, tj. ve výrobě, v kamenných obchodech, ve společném stravování, nad internetovým obchodem, reklamou, dovozem potravin ze třetích zemí a dalšími oblastmi.

Obsah

/ 1 úvod /

/ 2 výsledky činnosti inspekce /

/ 2. 1 Kontrolní činnost /

/ 2. 1. 1 Zaměření kontrolní činnosti v roce 2023 /

/ 2. 1. 2 Celkové přehledy výsledků kontroly /

/ 2. 1. 3 Kontrola mikrobiologických požadavků /

/ 2. 1. 4 Přehled kontroly vybraných skupin cizorodých látek /

/ 2. 1. 5 Přehled kontroly vybraných skupin potravinářských přídatných látek /

/ 2. 1. 6 Kontrola označování a jakosti potravin /

/ 2. 1. 7 Kontroly tematické a mimořádné /

/ 2. 1. 8 Kontrola výroby /

/ 2. 1. 9 Kontrola obchodu /

/ 2. 1. 10 Kontrola internetového obchodu /

/ 2. 1. 11 Kontrola reklamy /

/ 2. 1. 12 Podněty ke kontrole /

/ 2. 1. 13 Opatření /

/ 2. 1. 14 Kontrola dovozu potravin rostlinného původu ze třetích zemí v režimu předpisů EU /

/ 2. 1. 15 Kontrola informační povinnosti dle vyhlášky č. 172/2015 Sb. /

/ 2. 1. 16 Kontroly ve společném stravování /

/ 2. 1. 17 Kontroly medu /

/ 2. 1. 18 Kontroly vína /

/ 2. 2 Laboratorní činnost /

/ 2. 2. 1 Mezilaboratorní porovnávací testy /

/ 2. 2. 2 Systém databanky analytických hodnot vín /

/ 2. 3 Certifikační činnost /

/ 2. 4 Ověřování souladu se specifikací vín s CHOP /

/ 2. 5 Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) /

/ 2. 6 Správní pomoc a spolupráce (AAC) /

/ 2. 7 Informační a komunikační systém /

/ 2. 8 Činnost v oblasti legislativy /

/ 2. 8. 1 Tvorba a připomínkování právních předpisů /

/ 2. 8. 2 Účast na jednáních pracovních formací EK a Rady EU /

/ 2. 8. 3 Činnost právní /

/ 2. 9 Spolupráce s ostatními úřady a institucemi v ČR /

/ 2. 10 Systém managementu jakosti /

/ 3 mezinárodní vztahy /

/ 3. 1 Mezinárodní spolupráce /

/ 3. 2 Mezinárodní projekty /

/ 4 vztahy s veřejností /

/ 4. 1 Komunikace s médii /

/ 4. 2 Komunikace s veřejností /

/ 5 oblast lidských zdrojů /

/ 5. 1 Interní komunikace /

/ 5. 2 Vzdělávání zaměstnanců /

/ 6 správa nemovitého majetku /

/ 7 zpráva o hospodaření /

/ 8 závěr /

/ 9 zkratky a vysvětlivky /


Přílohy


Zdroj: SZPI