Bezpečnost potravin

Zpráva o činnosti Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v ČR za rok 2011

Vydáno: 25. 9. 2012
Autor: Ing. Kamila Grulichová

Ministerstvo zemědělství – odbor bezpečnosti potravin vydalo „Zprávu o činnosti systému rychlého varování pro potraviny a krmiva v České republice za rok 2011“.

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) slouží pro sdílení informací o přímých nebo nepřímých rizicích ohrožujících zdraví lidí, zvířat a životní prostředí, která pocházejí z potravin nebo krmiv. Hlášení vyměňovaná systémem RASFF slouží zejména k zabránění uvedení rizikových potravin a krmiv do oběhu, případně jejich stažení ze společného evropského trhu.

Ministerstvo zemědělství – odbor bezpečnosti potravin vydává „Zprávu o činnosti systému rychlého varování pro potraviny a krmiva v České republice za rok 2011“. Spolupráce členů sítě v České republice za rok 2011 je hodnocena jako účinná, systém jako funkční a efektivní. Činnost je zabezpečována moderním technickým vybavením jednotlivých členů. Existence pracovní skupiny pro RASFF v ČR, která se schází od roku 2002, se také ukazuje jako účinná. Jednání této skupiny se účastní kontaktní osoby členů sítě s cílem průběžného hodnocení funkčnosti systému, vzájemné informovanosti, školení osob v používání technických prostředků a návrhů na zdokonalení systému.

V roce 2011 se České republiky týkalo celkem 197 oznámení, na nichž měly největší podíl oznámení (přijatá, odeslaná na základě kontroly trhu a dovozu) v  kategoriích: ovoce a zelenina, doplňky stravy, dále pak ryby a rybí produkty a FCM (předměty přicházející do styku s potravinami). Největší počet nevyhovujících výrobků byl zaznamenán v kategorii ovoce a zelenina. Nejčastějším důvodem byl výskyt potravinářských přídatných látek, kdy se především jednalo o vysoký obsah oxidu siřičitého, kyseliny sorbové a kyseliny mravenčí a dále výskyt reziduí pesticidů. V případě kategorie FCM představovala nebezpečí nejčastěji migrace těžkých kovů (kadmium a olovo) a migrace formaldehydu a bisfenolu A. Nejčastějším důvodem pro oznámení v kategorii ryby a rybí produkty byl výskyt histaminu, reziduí veterinárních léčiv a Anisakis – poměrně častý parazit některých druhů mořských ryb. Významný byl počet oznámení v kategorii doplňky stravy. Jednalo se především o výskyt nepovolených léčivých látek, ve většině případů byly zemí původu USA.

Počet oznámení řešených v systému RASFF v České republice oproti předchozímu období mírně vzrostl. V roce 2011 byla všechna oznámení vyřešena a byla přijata opatření, kdy ve většině případů došlo ke stažení výrobku z trhu.

Informace o oznámeních bylo možné v týdenních přehledech zjišťovat na stránkách www.bezpecnostpotravin.cz.

 
Celou zprávu za rok 2011 naleznete na: zde