Bezpečnost potravin

Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy KHS Středočeského kraje za první čtvrtletí roku 2019

Vydáno: 17. 4. 2019
Autor: KHS Středočeského kraje

Informace KHS Středočeského kraje

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) každý měsíc zpracovává a následně uveřejňuje na svých webových stránkách (www.khsstc.cz) výsledky a přehledy své práce v podobě zprávy o činnosti. Průběžně, v rámci celého roku, jsou pak zájemci na uvedených webových stránkách informováni o konkrétních výsledcích aktuálně provedených kontrol provozoven stravovacích služeb a o přijatých nápravných opatřeních.  

V období od prvního ledna do konce března roku 2019 provedli zaměstnanci odboru hygieny výživy KHS celkem 606 kontrol v provozovnách stravovacích služeb.   

Hlavním zájmem KHS zůstává, aby se k spotřebiteli dostaly potraviny a pokrmy bezpečné a kvalitní. Kontroly vychází z každoročně sestavovaného plánu kontrol a z tematických cílených úkolů. Začátkem měsíce března 2019 byly zahájeny cílené kontroly, z řady stanovených regionálních úkolů, tj. kontroly zaměřené na kvalitu fritovacích olejů v provozovnách stravovacích služeb. Celkem bylo provedeno 20 kontrol, z toho 4 s nevyhovujícím výsledkem. Za zjištěné nedostatky byly uloženy sankce v celkové výši 14 000,- Kč. 

Nejvíce kontrol je pravidelně prováděno ve vyvařujících restauracích, dále pak v provozovnách závodního stravování, v kuchyních zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb (nemocnice, domovy pro seniory, stravování v rámci sociálních služeb).      V průběhu celého roku jsou pak prováděny kontroly pojízdných a přechodných prostor poskytujících občerstvení zejména při jednorázových společenských či sportovních akcích (mobilní prodejní stánky, upravené automobilové přívěsy).  

Kontroly v provozovnách stravovacích služeb jsou především zaměřeny na plnění hygienických požadavků vyplývající z legislativy Evropské unie, dále pak národních právních předpisů  – především dodržování zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

V podnicích společného stravování pokračovaly vedle kontrol hygienických podmínek, také kontroly alergenů – jejich řádného označení a také kontrola jejich deklarované přítomnosti v pokrmech. Celkem bylo provedeno 505 kontrol, ve 44 případech byly zjištěny závady, tj. 8,7 %  ze všech provedených kontrol.  

K 31. 3. 2019 bylo provedeno celkem 314 kontrol zaměřených na dodržování zákazu kouření v provozovnách stravovacích služeb a plnění dalších požadavků vyplývajících ze zákona č.65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. 12 kontrol bylo s nevyhovujícím výsledkem.  

Jednou z častých kontrol, které KHS provádí, je řešení podnětů spotřebitelů, nebo postoupených jinými kontrolními orgány či institucemi (jedná se o cca 10 % kontrol), poukazujících na hygienické nedostatky (nejčastěji na zdravotní obtíže po konzumaci pokrmů, nedostatečný úklid, provozní či osobní hygienu a porušování zákazu kouření) v provozovnách společného stravování. Za první čtvrtletí šetřili zaměstnanci KHS celkem 22 podnětů.   

V rámci kontrol je prováděn i odběr vzorků k laboratornímu vyšetření (chemické, mikrobiologické, senzorické analýzy). Kontroly dodržování mikrobiologických požadavků na potraviny probíhá v určených akreditovaných či autorizovaných laboratořích. Některá hodnocení jsou prováděna přímo na místě kontroly např. senzorická hodnocení potravin či pokrmů, zda nevykazují nežádoucí změny způsobené mikrobiální činností např. viditelné pouhým okem (hniloba, změny barvy, růst plísní apod.). 

Graf č. 1:  Rozdělení vzorků dle jednotlivých druhů vyšetření (1. čtvrtletí 2019)  

I přes medializaci výsledků kontrolní činnosti, která pravidelně obsahuje informace o uzavřených provozovnách společného stravování či nařízených nápravných opatřeních včetně fotodokumentace, jsou nedostatky v provozovnách stravovacích služeb zjišťovány stále.  K pravomocem KHS přísluší ukládat, na základě zákona, za zjištěné nedostatky, sankce a nařizovat potřebná nápravná opatření. Za nedostatky zjištěné v rámci provedených kontrol bylo ve sledovaném období (1. 1. 2019 – 30. 3. 2019) uloženo celkem 250 sankčních postihů v celkové výši 636 500,- Kč. V tomto období bylo zároveň hygieniky uloženo kontrolovaným osobám celkem 44 opatření směřujících k odstranění zjištěných závad, spočívajících kupříkladu v neprodleném provedení sanitace (vyčištění znečištěných povrchů, řádný úklid) provozovny (17 x), v likvidaci potravin jiných než bezpečných nebo vyřazení potravin z uvádění na trh tj. např. s prošlým datem spotřeby, vykazující senzorické změny (dohromady 19 x), v nařízení speciální ochranné deratizace (3 x), v pozastavení výkonu činnosti (4 x). V jednom případě bylo přistoupeno i k okamžitému uzavření provozovny. Plnění nařízených opatření je ověřováno následnými kontrolami.  

Graf č. 2: Uložená opatření dle jednotlivých druhů (období od 1. 1. 2019 – 31. 3. 2019)  

Co se týká preventivního hygienického dozoru, kdy je orgán ochrany veřejného zdraví dotčeným orgánem státní správy, zaměstnanci oddělení hygieny vypracovávají závazná stanoviska k předloženým projektovým dokumentacím, které se týkají výstavby nebo přestavby provozoven stravovacích služeb nebo jiných potravinářských podniků (potravinářské výrobny, prodejny). Za první čtvrtletí roku 2019 bylo vydáno celkem 102 závazných stanovisek k projektovým dokumentacím, z toho 1 nesouhlasné a 59 závazných stanovisek bylo vydáno v rámci kolaudačního řízení.  

Tab.č. 1: Stručný přehled činnosti odboru hygieny výživy KHS Stč. Kraje se sídlem v Praze za období od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019  

Bližší informace o výsledcích některých kontrol v konkrétních zařízeních společného stravování, kde byla vydána opatření a uložena sankce, získáte na webových stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze pod tímto odkazem: http://khsstc.cz/obsah/stravovaci-zarizeni_507_1.html

 

Zpracoval: odbor HV a PBU
Zpracováno: 12. 4. 2019

Zdroj: KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze