Bezpečnost potravin

Zpráva Komise o ozařování potravin za rok 2005

Vydáno: 9. 6. 2007
Autor: pospisilova

Je k dispozici zpráva o výsledcích kontrol ozařování potravin v EU a ozářených potravin na trhu v EU.

Evropská komise uveřejnila v Úředním věstníku EU (OJ C 122/3, z 2. 6. 2007) Zprávu Komise o ozařování potravin za rok 2005.
Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/2/ES ze dne 22. února 1999 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin a složek potravin ošetřených ionizujícím zářením jsou členské členské státy povinny každoročně sdělit Komise:
– výsledky kontrol provedených v ozařovnách, zejména pokud jde o kategorie a množství ošetřených produktů a použité dávky záření,
– výsledky kontrol provedených u výrobků ve fázi uvádění na trh a metody použité pro prokazování ošetření ionizujícím zářením.
 
V roce 2005 mělo schválené ozařovny 10 členských států, přičemž požadované údaje o kategoriích ošetřených produktů, o jejich množství a použitých dávkách poskytlo jen osm členských států. Přesné množství potravin ošetřených zářením v EU v roce 2005 není proto známo.
Celkem 17 členských států oznámilo kontroly potravin uvedených na trh. Celkem bylo v roce 2005 zkontrolováno 7 011 vzorků potravin. Přibližně u 4 % produktů na trhu bylo shledáno, že byly ošetřeny ozářením nedovoleně a/nebo u nich ozáření nebylo náležitě vyznačeno. Většina nevyhovujících vzorků byla odebrána z produktů pocházejících z Asie. Pouze šest z 287 vzorků, u kterých se zjistilo, že byly ozářeny, bylo v souladu s nařízením.
Rozdíly mezi výsledky kontrol v jednotlivých členských státech lze částečně vysvětlit výběrem vzorků a charakteristikami použitých analytických metod. Více informací je k dispozici v příloze.