Bezpečnost potravin

Zpráva a prezentace ze semináře na téma „Antimikrobiální rezistence“

Vydáno: 21. 11. 2019
Autor: KM EFSA

Seminář u příležitosti Evropského antibiotického dne se konal v budově SVS dne 18. 11. 2019.U příležitosti Evropského antibiotického dne se konal v Praze v budově Státní veterinární správy dne 18. listopadu 2019 jednodenní mezinárodní odborný seminář věnovaný tématice antimikrobiální rezistence, zodpovědnému zacházení s antibiotiky a rizikům spojeným s jejich nevhodným užíváním. 

Cílem Evropského antibiotického dne je zvýšit povědomí o hrozbách, které představují bakterie rezistentní k antibiotikům a také o uvážlivém využívání antibiotik a proto se pravidelně nejen u nás, ale i v ostatních  evropských zemích pořádají akce zaměřené na problematiku antimikrobiální rezistence a tento seminář byl jednou z nich. Jaké jsou hrozby antimikrobiální rezistence, jak nás může ohrozit a jak tento problém řešit jsou témata, s nimiž se mohla touto cestou seznámit odborná i laická veřejnost. 

Seminář byl uspořádán Odborem bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenské republiky, realizaci zajistilo Koordinační místo pro vědeckou a technickou spolupráci s EFSA v České republice a Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA Slovenskej republiky. 

Úvodního slova se ujala ředitelka Odboru bezpečnosti potravin Ing. Jitka Götzová za Ministerstvo zemědělství a náměstkyně pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví a hlavní hygienička ČR Mgr. Eva Gottvaldová. 

Se svým příspěvkem vystoupil zástupce Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, dále zástupci státní správy, příslušných dozorových orgánů, zdravotních ústavů a výzkumných organizací. Semináře se rovněž zúčastnili i zástupci profesních organizací (Komora veterinárních lékařů ČR) nebo přímo Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP.

Pro Ministerstvo zemědělství je téma antimikrobiální rezistence velmi důležité a neustále se jím zabývá ve spolupráci se Státní veterinární správou a Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv. V roce 2013 vznikla pracovní skupina pro antimikrobika. Cílem této pracovní skupiny je nastavení exaktních pravidel a priorit antibiotické politiky v rámci Ministerstva zemědělství a také spolupráce s Centrální koordinační skupinou národní antibiotické politiky (CKS NAP).  Na této úrovni proběhla a probíhá spolupráce s humánní oblastí na vytvoření a realizaci aktualizovaného Akčního plánu Národního antibiotického programu České republiky (AP NAP) na období 2019-2022. Tento společný materiál Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělstvíbyl dne 28. ledna 2019 schválen Vládou  ČR usnesením č. 75 o Akčním plánu Národního antibiotického programu České republiky na období 2019-2022.

Dozorové orgány státní správy kontrolují používání antimikrobik na farmách a Česká republika dlouhodobě sleduje celkové spotřeby antimikrobik (tzn. u zvířat produkujících potraviny, ale i u zvířat v zájmových chovech). Veterinárních antimikrobik se v současné době používá o polovinu méně než před deseti lety.

Celkový pokles spotřeb veterinárních antimikrobik v ČR (ve sledovaných letech 2006-2017) o 55% (vyjádřeno z hmotnostních objemů v tunách) a o 44% (vyjádřeno ve vztahu k populaci/biomase hospodářských zvířat) by mohl být i pro české konzumenty potravin určitým signálem o kvalitě tuzemské produkce. Doložená čísla rovněž ukazují, že chovy v České republice nejen respektují zákaz
používat antibiotické stimulátory růstu a produkce, ale že rovněž výrazně pokleslo podávání antimikrobik preventivně a že se naopak posiluje individualizace léčby tam, kde je to možné. Potěšitelné je, že trend poklesu spotřeb není způsoben např. celkovými nižšími stavy chovaných hospodářských zvířat.

Na druhou stranu, antimikrobika pro zvířata stále potřebujeme; k jejich používání, stejně jako i v humánní medicíně, je však potřeba přistupovat s velkou odpovědností, tak aby zůstala účinná i pro další generace. Zachovat účinnost antibiotik není úkol jen pro vědce a lékaře. Svým odpovědným přístupem ke správné antibiotické léčbě ovlivňujeme výsledek tohoto velkého úkolu v každodenním životě všichni.

Prezentace ze semináře je možné zhlédnout v elektronické podobě 

Aktivity EFSA v oblasti AMR, aktuální situace EU v oblasti potravinových zvířat a potravin (pdf), Dr. Pietro Stella, Evropský úřad pro bezpečnost potravin (Biological Hazards and Contaminants Unit)  

Spotřeba veterinárních antimikrobik v ČR a v kontextu EU: minulost, současnost a budoucnost (pdf), MVDr. Jiří Bureš, Mgr. Lucie Pokludová, Ph.D., ÚSKVBL Brno

 Bakteriálna rezistencia voči antibiotikám – od človeka k potravinám (pdf)
 Doc. Ing. Lucia Bírošová, Ph.D., STU Bratislava, SR

 Výsledky testování vybraných zoonotických agens izolovaných na základě RK 2013/652/EU
v letech 2014 – 2018
(pdf), MVDr. Tomáš Černý, SVÚ Praha

 „Role potravin při šíření bakterií rezistentních ke kolistinu (pdf)
 Doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D., VÚVeL Brno

Bravčové mäso – jeden z vektorov šírenia determinantov mikrobiálnej rezistencie (pdf)
 Ing. Andrea Mojžišová, Ph.D., Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne, SR

 Odpoveď vláknitých húb na prítomnosť antifungálnych zlúčenín a možnosti hľadania nových
špecifických miest zásahu
(pdf), Doc. Ing. Petra Olejníková, Ph.D., STU Bratislava, SR

Činnost RL – Antibiotického centra pro veterinární klinickou praxi (pdf)
 MVDr. Ivana Kucharovičová, Mgr. Kateřina Tlačbabová, SVÚ Jihlava

 Používání AMR látek ve veterinární praxi a problém mikrobiálních rezistencí (pdf)
 MVDr. Karel Daniel, MVDr. Ota Huml, Komora veterinárních lékařů 

 Indikace antibiotické léčby u jednotlivých odborností lékařů v ČR (pdf)
 MUDr. Michal Prokeš, DrugAgency a.s., zástupce humánní medicíny
 Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc., Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP