Bezpečnost potravin

Změny veterinárních vyhlášek

Vydáno: 9. 1. 2005
Autor:

Od 1. ledna 2005 začaly platit změny veterinárních vyhlášek 200, 201, 202 a 203/2003 pro vejce, drůbež, maso a mléko stanovené novými vyhláškami 638/2004, 651/2004 a 652/2004.

Vyhláškou 638/2004 Sb. se mění vyhláška 200/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na vaječné výrobky, a vyhláška 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky.
Ve vyhlášce 200/2003 Sb. se např. doplňuje definice termínu „vejce“ a zpřesňují se některá ustanovení týkající se kontroly.
Další hlavní změny v příloze vyhlášky 200/2003 Sb.:
– v části II bodě 2 se doplňuje ustanovení o dezinfekčních přípravcích,
– v části IV bodě 1 se doplňuje povinnost balit vejce do obalů v souladu s nařízením 2295/2003.
– v části IV bodě 2 se slova „vejce neinkubovaná “ nahrazují slovy „vejce, která nebyla umístěna do líhňařských inkubátorů“.
– v části V bodě 9 je přeformulováno ustanovení o zvláštních případech, kdy mohou být výrobky ošetřeny v jiném schváleném podniku.

Pokud jde o ve vyhlášku 203/2003 Sb., doplňují se odkazy na nařízení 1255/1999/ES o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky, nařízení 1898/87/ES o ochraně označení používaných při uvádění mléka a mléčných výrobků na trh, a českou vyhlášku 77/2003 Sb.
Doplňuje se § 3a s požadavky na „syrové mléko“.
V § 6 se bod mrznutí kravského mléka mění z -0,515 ºC na -0,520 ºC.
V § 13 se doplňuje povinnost oznámit stanovené kritické body orgánům veterinární kontroly.
Podle úpravy § 14, musí úřední veterinární lékař provádět namátkové kontroly dodržování požadavků.
Provádějí se drobné úpravy příloh 1 až 3. Doplňuje se příloha 4 „Ošetření k vyloučení rizik pro zdraví zvířat souvisejících s mlékem a mléčnými výrobky“ (případy, kdy je nutné ošetření UHT nebo HTST).

Podle vyhlášky 651/2004 Sb. se ve vyhlášce 201/2003 Sb. o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře doplňují odkazy na směrnici 97/78/ES se základními pravidly pro veterinární kontrolu produktů ze třetích zemí a směrnici 2002/99/ES s veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě a na další předpisy ES i ČR a také metodický návod Státní veterinární správy (o vyšetření zvěře na trichinelózu).
V § 2 písm. c) se uvádí nová definice pro „maso strojně oddělené“ a pod písm. u) se vkládá definice „sběrné místo“.
V § 3 se doplňují odst. 4 a 5 se zvláštními podmínkami pro schvalování zařízení ve velkoobchodech (podle rozhodnutí 96/658/ES) a pro provozování a kontrolu některých pracovišť.
Nově doplněný § 3a stanovuje některé zásadní veterinární podmínky pro zajištění nezávadnosti a pro ochranu před nákazou.
V § 4 se doplňuje odst. 3 týkající se náležitostí osvědčení zdravotní nezávadnosti u čerstvého drůbežího masa určeného pro Finsko nebo Švédsko (v souladu s rozhodnutím 95/411/ES).
Doplňuje a upravuje se § 11, stanovující podmínky pro povolení mírnějších požadavků na uspořádání a vybavení provozu.
Upravuje se § 15 odst.1 ohledně původu drůbežího masa, s nímž lze obchodovat.
V § 21 se zrušuje odst 4 o povinnosti tepelného ošetření strojně odděleného masa králíků.
V § 25 se doplňuje odst. 3 týkající se tepelného ošetření strojně odděleného masa zvěře ve farmovém chovu.
V § 26 odst. 1 písm. a) je přeformulován bod 2 ohledně postupu zacházení se zvěřinou po ulovení.
Několik změn je v přílohách 1, 2 a 4 a je doplněna příloha 5 „Ošetření k vyloučení rizik pro zdraví zvířat souvisejících s masem“.

Podle vyhlášky 652/2004 Sb. dochází k rozsáhlým úpravám, změnám a doplnění vyhlášky 202/2003 Sb. o vetrinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky.

Sbírka zákonů, 17. 12. 2004, č. 216 a 22. 12. č. 222