Bezpečnost potravin

Změny ve vyhlášce o mikrobiologických požadavcích na potraviny

Vydáno: 8. 4. 2004
Autor:

Vyhláška 132/2004 nahrazuje vyhlášku 294/1997 Sb. ve znění vyhlášky 91/1999 Sb.

Vyhláška je zcela přeformulovaná. Je zachováno hodnocení potravin z mikrobiologického hlediska („potraviny určené k přímé spotřebě“, „potraviny neurčené k přímé spotřebě“, „potraviny určené pro kojeneckou a dětskou výživu“,“ sterilizované – dříve „obchodně sterilní“). Rozlišují se potraviny zdravotně nezávadné a závadné – a dále „nevhodné k původnímu použití“, „se sníženou užitnou hodnotou“a „s omezenou trvanlivostí“.
Mikrobiologické požadavky jsou stanoveny jako „přípustné hodnoty“- PH (dříve dvě různé „tolerovatelné hodnoty“ podle počtu vyšetřovaných vzorků) a „nejvyšší mezní hodnoty“ – NMH (zůstává zachováno).
Upravují se ustanovení o způsobu odběru vzorků; vypouští se obsáhlá část přílohy týkající se provádění plánů vzorkování, způsobu provádění mikrobiologických vyšetření a pravděpodobnosti posouzení kontrolované dávky jako vyhovující; ale rozšiřuje a upravuje se seznam příslušných norem stanovujících postupy provádění odběru vzorků a mikrobiologických vyšetření (doplňují se nové ČSN, často převzaté EN a ISO, citují se novelizovaná znění původně uvedených norem, vypouštějí se zrušené normy).
Určité změny nastaly v příloze 1 (dříve část 1 přílohy) uvádějící NMH pro bakteriální původce potravin a jejich toxické produkty – některé limity byly vypuštěny, doplněny byly limity pro některé nebakteriální toxiny, a zcela vypuštěna byla tabulka s limitními hodnotami pro indikátorové mikroorganismy a původce kažení (i jiné než bakteriální).
Příloha 2 uvádějící přípustné hodnoty pro jednotlivé skupiny potravin (dříve část 2 přílohy) je v řadě parametrů a k nim příslušných hodnot doplněna, redukována, změněna nebo upravena. K změnám dochází ve vytvoření a uspořádání skupin potravin se stejnými požadavky, ve výběru a označení jednotlivých limitovaných mikroorganismů nebo jejich skupin, vypuštěním dvou parametrů týkajících se počtu vzorků k vyšetření a s tím související redukcí dvou parametrů „tolerovatelných hodnot“ na jednu „přípustnou hodnotu“. V souladu s legislativou EU je upravena výše některých limitních hodnot.
Doplňuje se příloha 3 s PH pro potraviny určené pro kojeneckou a dětskou výživu a dále příloha 4 s PH pro následující kategorie potravin:
– potraviny syrové nebo vyrobené bez tepelné úpravy,
– potraviny vyrobené s tepelnou úpravou,
– potraviny neurčené k přímé spotřebě.
Příloha 5  (dříve část 3 přílohy) se doplňuje o některé potraviny – nyní považované za mikrobiologicky nerizikové (např. mouka, škrob, pivo, víno, doplňky stravy).
Přílohou 6 je Seznam technických norem určených pro metody mikrobiologického zkoušení a normy související.

Vyhláška nabývá účinnosti 30. 4. 2004.

Sbírka zákonů, 26. 3. 2004, částka 42