Bezpečnost potravin

Změny v oblasti odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Vydáno: 29. 6. 2023
Autor: ÚKZÚZ

Foto: Shutterstock

Tisková zpráva – Zákon o rostlinolékařské péči (č. 326/2004 Sb., v platném znění) byl novelizován zákonem č. 273/2022 Sb. Zároveň byla provedena novela prováděcí vyhlášky č. 206/2012 Sb., v platném znění, o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin, a to vyhláškou č. 199/2023 Sb. Oba právní předpisy nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2023. V souvislosti s tím dochází v oblasti odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin k následujícím změnám.

V případě získání osvědčení I. stupně dochází ke změně u osoby, která absolvovala zaměstnavatelem organizovaný kurz. Toto osvědčení platí nově po dobu 1 roku od data absolvování takového kurzu. K poskytování znalostí v rámci tohoto kurzu je oprávněn držitel osvědčení druhého nebo třetího stupně.

Zde připomínáme povinnost pro zaměstnavatele při pořádání organizovaných kurzů, a to písemně oznámit Ústavu místo a čas pořádání kurzu nejméně 5 dnů před konáním kurzu. Prováděcí právní předpis stanoví způsob prokázání absolvování tohoto kurzu. Rozsah kurzu organizovaného zaměstnavatelem je 6 vyučovacích hodin, kdy se za vyučovací hodinu považuje 45 minut. Obsah kurzu je pak stanoven v příloze č. 1 prováděcího právního předpisu (vyhlášce k odborné způsobilosti).

Ostatní možnosti získání osvědčení I. stupně zůstávají v platnosti.

Změna se dále dotýká osvědčování II. stupně odborné způsobilosti, kdy nově osvědčení vydává pověřené vzdělávací zařízení, které zároveň zajišťuje po dohodě s Ústavem a místně příslušnými orgány ochrany veřejného zdraví konání zkoušek stanovených pro získání osvědčení druhého stupně a vyhlašuje termíny pro jejich konání, a to nejméně 6 měsíců přede dnem jejich konání. Zkoušejícím u zkoušek může být pouze osoba, která splňuje kvalifikační předpoklady pro odborného školitele.

Nově jsou definovány vysokoškolské studijní programy, po jejichž absolvování se osoba po dobu 3 let považuje za držitele osvědčení druhého stupně. Jsou to studijní programy, v rámci kterých tato osoba vykonala zkoušku z předmětů se zaměřením na rostlinnou produkci a ochranu rostlin.

Pro doplnění uvádíme, že obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem, po jejichž absolvování se osoba po dobu 3 let považuje za držitele osvědčení prvního stupně a obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou, po jejichž absolvování se osoba po dobu 3 let považuje za držitele osvědčení druhého stupně, se nemění.

Osvědčování třetích stupňů zůstává beze změn.

Podrobnější informace k tomuto tématu a aktuální dokumenty najdete na webových stránkách ústavu (www.ukzuz.cz).

Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky (ÚKZÚZ) (eagri.cz)

Mgr. Petra Hrabčáková, Ph.D., zástup tiskové mluvčí

Zdroj: ÚKZÚZ