Bezpečnost potravin

Změna zákona o rybářství

Vydáno: 13. 7. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Zákon 237/2012 Sb. mění zákon 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů, a sice s účinností od 1. září 2012.

Zákon 237/2012 Sb. mění zákon 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů, ve znění zákona 200/1990 Sb., má za cíl především úpravu kompetencí obecních úřadů a úpravu § 30 zákona o rybářství a § 35 zákona o přestupcích tak, aby dosavadní dvě skutkové podstaty přestupků byly ze zákona o přestupcích vypuštěny, a byly řešeny podle zákona o rybářství.

Podstata změn je zpracována v Důvodové zprávě (viz Sněmovní tisk č. 503/0).

Členění důvodové zprávy
–  Zhodnocení platného právního stavu
– Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku
– Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky
– Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, její slučitelnosti s akty práva Evropské unie
–   Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy

Sbírka zákonů, č. 82, 4. 7. 2012