Bezpečnost potravin

Změna předpisů týkajících se opatření proti zavlékání bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae do Unie

Vydáno: 3. 8. 2020
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ

Ke dni 20. července 2020 zrušil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) Nařízení ÚKZÚZ o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae, čj. UKZUZ 013944/2017, ze dne 20. 2. 2017.

Toto nařízení ÚKZÚZ bylo plně nahrazeno Prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/885 ze dne 26. června 2020 o opatřeních proti zavlékání bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu a Goto do Unie a proti jejímu rozšiřování na území Unie, které je platné a přímo použitelné ve všech členských státech EU. Vzhledem k tomu, že se dosavadní opatření uplatňovaná k ochraně proti zavlékání a rozšiřování této bakterie v EU osvědčila, nepřináší změna předpisů prakticky žádné změny konkrétních opatření.

Jediným hostitelem bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae jsou rostliny rodu aktinidie (Actinidia), jejichž plody jsou známé jako kiwi. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/885 stanovuje fytosanitární požadavky pro dovoz živého pylu a rostlin aktinidie určených k pěstování ze třetích zemí a pro přemísťování těchto komodit v rámci EU. Bakterie představuje významné riziko zvláště pro ty členské státy EU, které produkují kiwi ve větším rozsahu, neboť způsobuje vážné hospodářské ztráty poškozováním hostitelských rostlin a snižováním výnosů.

K příznakům napadení rostlin aktinidie bakterií Pseudomonas syringae pv. actinidiae patří vytváření bakteriálního slizu na kmeni a výhonech, dále gumovitý exsudát, který je vylučován z přirozených otvorů, trhlin v kůře a z míst řezu. Kůra je v těchto místech tmavá, a i po jejím odstranění jsou patrné nekrotické změny dalších pletiv. Na rašících listech se na jaře tvoří vodnaté skvrny, které postupně hnědnou a jsou ohraničené světlým chlorotickým kruhem. Většina infikovaných květních pupenů hnědne a zasychá, aniž by vykvetla. Více informací o tomto škodlivém organismu lze nalézt na Rostlinolékařském portálu.

 


Nekrotické skvrny na listech kiwi 


Poškození kmene kiwi, výron eksudátu 


Kapky slizu na výhonu kiwi

 

Zdroj fotografií – Plant Protection Service of Emilia-Romagna region (IT), zdroj EPPO (https://gd.eppo.int).

Zdroj: ÚKZÚZ