Bezpečnost potravin

Změna nařízení EU o aromatických látkách

Vydáno: 30. 10. 2013
Autor: berankova1

Nařízení Evropské komise č. 985/2013/EU, kterým se mění a opravuje nařízení 1334/2008/ES, pokud jde o některé aromatické látky.

Evropská komise (EU) přijala 14. října 2013 nařízení č. 985/2013, kterým se mění a opravuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o některé aromatické látky

Příloha I nařízení 1334/2008/ES stanoví seznam Unie obsahující aromata a výchozí materiály pro použití v potravinách a podmínky jejich použití.
Část A seznamu Unie obsahuje jak posouzené aromatické látky, kterým nejsou přiřazeny žádné poznámky pod čarou, tak aromatické látky, u nichž posuzování dosud probíhá a které jsou uvedeny v poznámce pod čarou odkazy 1 až 4 v uvedeném seznamu.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) dokončil posouzení 23 látek , které jsou v současné době uvedeny na seznamu jako aromatické látky, jejichž posuzování dosud  probíhá.
Úřad EFSA dospěl k závěru, že tyto aromatické látky při odhadovaných úrovních dietárního přívodu nevyvolávají žádné obavy z hlediska bezpečnosti.

Proto by aromatické látky posouzené v rámci hodnocení těchto skupin látek měly být uvedeny na seznamu jako posouzené látky odstraněním poznámek pod čarou 1 až 4 v příslušných položkách seznamu Unie.

Po zveřejnění seznamu Unie byly v uvedeném seznamu zjištěny určité chyby. Tyto chyby se týkají názvů, čísel CAS, čísel JECFA nebo příměsí následujících látek: FL 02.093, 02.110, 05.085, 08.004, 09.016, 09.131, 09.132, 09.266, 09.578, 09.596, 09.880, 12.075, 12.086, 12.273, 13.028, 13.190, 14.067 a 17.015.
Tyto chyby by měly být opraveny.

Evropská komise přijala toto nařízení č. 985/2013/EU:
Článek 1
Část A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Zdroj:  Úřední věstník Evropské unie, L 273, 15. října 2013, s. 18-24