Bezpečnost potravin

Zhodnocení Národního programu genetických zdrojů za rok 2013

Vydáno: 16. 5. 2014
Autor: MZe

Informace Ministerstva zemědělství

Řešení Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství (dále jen „Národní program“) vychází z nutnosti dlouhodobě zachovat genetické zdroje, neboť jsou nepostradatelnou součástí genetické diverzity a nezbytným základem nejen pro šlechtění a zemědělskou produkci, ale i pro biologický a zemědělský výzkum. Ministerstvo zemědělství podpořilo v roce 2013 aktivity Národního programu finančními prostředky ve výši 62 mil. Kč. Podrobnější informace k jednotlivým podprogramům v následujícím přehledu.

Národní program zvířat

Koordinaci Národního programu zvířat zabezpečuje Národní referenční středisko Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Uhříněvsi (dále jen „VÚŽV“). Hlavní aktivity se v minulém roce soustředily nejen na regeneraci a kryokonzervaci plemen, ale i na sběr dalších potřebných biologických vzorků pro molekulárně genetický popis plemen. Pro tyto potřeby jsou k dispozici kromě genobanky v Uhříněvsi také banky ve Vodňanech (ryby), Kostelci nad Orlicí (prasata, malí přežvýkavci), a centrální banka v Hradišťku. Z důvodů absence inseminační stanice pro malé přežvýkavce byla rozšířena a vybavena inseminační stanice v Kostelci nad Orlicí (zatím s omezenou kapacitou), jež byla následně v březnu 2014 licencována na odběr a konzervaci inseminačních dávek ovcí a koz.

Každoročně je velká pozornost věnována také propagaci a veřejné informovanosti. Nejefektivnějším způsobem prezentace Národního programu veřejnosti jsou kontaktní a interaktivní aktivity uskutečňované specializovanými institucemi, středisky ekologické výchovy, zoo-koutky apod.  Jako jedny z nejaktivnějších je možné uvést středisko v Praze -Hostivaři (Toulcův dvůr), jež slouží k přímé prezentaci národních plemen a využívá se při výukových programech a Centrum rozvoje chovu slezského norika Hradčany, o. s. Za zmínku také stojí uskutečnění naučně-populárního programu především pro děti „Věda v polích a ve stájích“ v Uhříněvsi a účast na Zemi živitelce v Českých Budějovicích. Prezentace genetických zdrojů zvířat je zdůrazňována také v řadě publikací (Náš chov, Chovatel, Zpravodaj Svazu chovatelů ovcí a koz, Jezdectví, Koně apod.).

Díky veřejným propagacím došlo za loňský rok k zapojení nových chovů do programu, především u české červinky a přeštického černostrakatého prasete. To, že národní plemena mají na trhu již nezastupitelnou pozici a jsou schopna konkurovat zahraničním plemenům, dokazují vznikající marketingové produkty. Za zmínku stojí pojízdná prodejna masa české červinky manželů Kostečkových fungující od 1. 9. 2012, dále certifikované výrobky z masa přeštíků či tzv. omega 3 kapr a kaviár přátelský k jeseterům. V souvislosti s chovem valašských ovcí byl uskutečněn mezinárodní projekt tzv. Karpatský redyk (více informací na stránkách SCHOK.cz).

Co se týče souhrnu událostí a zajímavostí souvisejících s národním programem zvířat v mezinárodním měřítku, tak v rámci dosavadní mezinárodní spolupráce byla po 10 letech zpracována a na konci ledna 2014 odeslána 2. národní reportingová zpráva pro FAO. Vybraní zástupci VÚŽV se zúčastnili mezinárodní konference „Biotechnology of Farm Animals“ v Nitře (Slovensko). 

Národní program rostlin

Rokem 2013 oslavil Národní program rostlin již 20 let své činnosti. K tomuto výročí vydalo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s národním koordinátorem a kurátory jednotlivých sbírek publikaci 20 let Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity. Tato publikace je ke stažení na webových stránkách Ministerstva zemědělství (www.eagri.cz) v sekci Zemědělství -> Genetické zdroje. V rámci Národního programu rostlin v roce 2013 spolupracovalo 16 pracovišť, včetně Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. (dále jen „VÚRV“), který jeho činnost v rámci ČR koordinuje.

Řešení programu probíhalo podle platné Rámcové metodiky schválené na rok 2013. Všemi pracovišti je používán jednotný informační systém EVIGEZ provozovaný genovou bankou ve VÚRV Praha-Ruzyně, který mj. slouží i jako zdroj informací pro veřejnost. V centrální databázi je nyní uchováváno zhruba 53 000 záznamů dostupných genetických zdrojů rostlin. Vzorky genetického materiálu jsou každoročně poskytovány uživatelům bezplatně, a to pro potřeby šlechtění, výzkumu a vzdělávání, nikoli pro přímé komerční využití. V roce 2013 bylo poskytnuto uživatelům celkem 4846 vzorků, z toho 3574 domácím a 1272 zahraničním uživatelům. Nejčastějším uživatelem bývají tradičně výzkumná pracoviště. Nejrozsáhlejší kolekce jsou shromážděny ve VÚRV Praha (celkem 26 834, položek, tj. 50,4 % z celkového rozsahu národních kolekcí).

Část aktivit se také soustředila na rozšiřování kolekcí o nové genetické zdroje. Při jejich získávání se zaměřuje zejména na monitorování, shromáždění a záchranu genetických zdrojů domácího původu a rozšíření genetické diverzity kolekcí. Celkem bylo v roce 2013 nově získáno 1186 vzorků od domácích dárců i ze zahraničí. Během roku 2013 bylo uskutečněno 7 sběrových expedic, z toho 6 v zahraničí (Argentina, Východní Srbsko, Rusko, Kamčatka atd.) a 1 v ČR (Nízký Jeseník). V letošním roce byla zahájena příprava pro zaslání bezpečnostní duplikace vybraných genetických zdrojů rostlin do globálního úložiště semen v norských Špicberkách. Více informací naleznete na webových stránkách VÚRV.

Národní program rostlin se v rámci daných finančních a technologických možností snaží udržet krok s rychlým mezinárodním vývojem, zejména v používání molekulárních metod charakterizace a hodnocení genetických zdrojů rostlin a bezpečných metod konzervace. V roce 2013 pokračoval převod současného informačního systému na platformu programu GRIN GLOBAL (mezinárodní varianta národního informačního systému genetických zdrojů rostlin v USA), díky němuž je možné očekávat rozšíření uživatelských možností,mezinárodní kompatibilitu a povědomí o genetických zdrojích rostlin v České republice. Klíčové postavení měl projekt budování Evropské sítě genových bank v rámci projektu AEGIS. Cílem projektu je přejít od spolupráce k efektivní dělbě práce a integraci kapacit při dodržování standardů kvality. Pro Národní programy genetických zdrojů rostlin v Evropě je projekt AEGIS příležitostí a výzvou aktivně se podílet na zajištění bezpečné konzervace, dostupnosti a efektivního využívání genetických zdrojů rostlin v Evropě.

Národní program mikroorganismů

Národní program mikroorganismů sdružuje 12 organizací včetně VÚRV, který jeho činnost v rámci ČR koordinuje. Sbírky v rámci Národního programu mikroorganismů udržovaly v roce 2013 celkem 6 805 kmenů genetických zdrojů. Do tohoto podprogramu jsou zahrnuty fytopatogenní a zoopatogenní viry, bakterie a houby, užitečné mikroorganismy jako jsou rhizobia, průmyslově využitelné bakterie, kvasinky, askomycety, oomycety a basidiomycety. Součástí podprogramu jsou také dvě sbírky škůdců, a to hmyzích rostlinných škůdců a jejich nepřátel a škůdců skladovaných komodit a potravin.

V průběhu roku probíhaly sbírkové práce v souladu s Metodikou a plánem aktivit schválených na rok 2013. Úkoly v tomto směru byly orientovány především na uchovávání, shromažďování a rozvoj sbírek. V některých sbírkách byla potřebná revize, tj. vyřazení sbírek s dlouhodobě sníženou životaschopností, doplnění a charakterizace nových kmenů. Průběžně probíhala také charakterizace uchovávaných kmenů, zejména dle morfologických a biochemických kritérií. Za účelem zisku nových terénních kmenů, a to nejen v zemědělských a potravinářských provozech, byla provedena řada průzkumných akcí.

Sbírky byly využívány také pro účely výzkumu a výuky jak domácími, tak zahraničními pracovištěmi základního i aplikovaného výzkumu, šlechtitelskými institucemi, univerzitami, středními školami i orgány státní správy. Celkem bylo v roce 2013 poskytnuto 874 kmenů, z toho 214 do zahraničí. Sbírky se poskytnutím genetického materiálu podílely na vypracování 140 původních vědeckých publikací, odborných publikací, metodik a příspěvků do sborníků. Pro evidenci a údaje o jednotlivých položkách všech sbírek je na internetových stránkách VÚRV k dispozici centrální databáze. Tato databáze slouží i jako zdroj informací pro širokou veřejnost. V rámci sbírek mikroorganismů byl v roce 2013 získán jeden patent.

Sbírky mikroorganismů jsou již dlouhodobě zapojeny do řady mezinárodních struktur a jsou členy národních (National Library of Medicine Database Maintenance Project) a mezinárodních organizací sdružujících sbírky genových zdrojů mikroorganismů (World Federation for Culture Collection, Federation of European Microbiological Societies, European Brewery Convention, International Bremia Evaluation Board atd.). Mezinárodní aktivity spočívají v poskytování a výměně kmenů a informací, v účasti na specializovaných konferencích a workshopech.

Zdroj:  Ministerstvo zemědělství